Inici Documents Fulls SIM 2021

Convocatòria de subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 633145).

Núm: 43/2022Data: 22 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions a la programació de música en viu de caràcter professional (ref. BDNS 633145).
DOGC : 8692- 20/06/2022
Resolució: CLT/1843/2022, de 10 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUESModificació
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Institut Català de les Empreses Culturals
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base específica 2)
 
modalitat a) de la base 1.1 (festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen) únicament poden optar a les subvencions els ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)

Informació:
 
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Àrea de Música
Passatge de la Banca, 1,
08002 Barcelona
Tel. 933 162 700
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 


5 de juliol de 2022
Objecte: L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu de caràcter professional, en les modalitats següents:
 
a) Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
b) Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siguin de sales de concerts, realitzades per empreses o entitats privades.
c) Programació estable de sales de concerts: cal que la programació l’organitzi l’empresa o l’entitat privada gestora de la sala. En queden exclosos els concerts programats per tercers a la sala mitjançant el lloguer de l’espai.
 
En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
(vegeu base específica 2 i modificació bases específiques)
 
a) Els que no tinguin un mínim de 200,00 euros de despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable.
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per festival, cicle, temporada i programació estable el conjunt de concerts que es desenvolupen durant un període delimitat sota una mateixa línia programàtica. No s’accepten les agrupacions de concerts solts.
c) Els que formin part de les programacions estables d’ajuntaments i ens públics que en depenen.
d) Els que formin part dels programes de festa major.
e) Els destinats al ball del públic assistent.
f) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d’una mateixa formació musical. Als efectes d’aquestes bases, es considera programació estable o regular la programació de concerts d’una mateixa formació més de sis vegades en el projecte presentat o quan una mateixa formació representi el 50% o més del total de la programació presentada.
g) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d’alumnat i professorat organitzats en centres educatius.
h) Els que no estiguin oberts al públic en general.
i) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts i les sessions habituals de discoteca a la sala.
j) Els concerts que s’hagin contractat a través de l’eina Programa.cat.
k) Els concerts destinats a la participació activa del públic a l’escenari.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 632687).

Núm: 42/2022Data: 16 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 632687).
DOGC: 8690, de 16/06/2022
Resolució: ACC/1840/2022, de 2 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

Modificació bases reguladores- justificacions

Modificació bases reguladores- càlcul percentatge subvenció

Modificació bases reguladores- apartat 2 base reguladora 1
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: :
entitats locals
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Servei del catàleg de tràmits:
ACA-CIS008 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 1/2022
(vegeu l’apartat 5 de la convocatòria)
Presentació sol·licituds: amb formularis habilitats (vegeu la base reguladora 4)
 

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
31 d’agost de 2022
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022

Núm: 41/2022Data: 15 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: promoció econòmica – cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2022
BOPB : 14/06/2022
Número de Registre: 202210092254
 
ANUNCI EXTRACTE CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
WEB
Entitats beneficiàries: :
ens locals …
Sol·licitud: En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens

Presentació sol·licituds:
 (vegeu base específica 6 i 7)
 
Informació:
OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA
Gerència de Serveis de Cultura
Àrea de Cultura
 
C/ Comte d’Urgell, 187 (Edifici del Rellotge – 1a planta)
08036 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 271
 e-mail: gs.cultura@diba.cat
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
1 de juliol de 2022
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, destinades a finançar fires, mostres, mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2022.

Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell territorial i nacional, ofereix un conjunt de manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i té una direcció artística professional. (vegeu base específica 2)

Despeses subvencionables (vegeu base específica 17)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 i actualització del catàleg.

Núm: 40/2022Data: 15 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: serveis – cultura – serveis socials
Assumpte: inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 i actualització del catàleg.
BOPB : 13/06/2022
Número de Registre BOPB: 202210092242 (inclusió)
Número de Registre BOPB: 202210092236 (actualització)

ANUNCI INCLUSIÓ RECURSOS
ANUNCI ACTUALITZACIÓ CATÀLEG
 DIPUTACIÓ DE BARCELONA
WEB
Beneficiaris:


Ens locals
Informació:
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Direcció de Serveis de Cooperació Local
Diputació de Barcelona
 
Rbla. Catalunya, 126, 5a planta (Edifici Can Serra)-
08008 Barcelona
 
Tel. 934 022 209
 Formulari de contacte
CERCADOR DE RECURSOS
CERCADOR DE TERMINIS – RECURSOS
 
TRÀMITS
9 Recursos – econòmics, tècnics i material                          Termini de sol·licitud
Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a Ucraïna 
31/10/2022 
Ajut per a la prestació de les funcions públiques de Secretaria-Intervenció       31/10/2022
Auditories retributives i reg. salarial vinculats al pla d’igualtat intern dels ens locals– Recurs tècnic   30/09/2022
Espai Promovem: Impuls per a la promoció d’obra nova i gran rehabilitació -Recurs tècnic   31/12/2022
Finançament de programes i projectes de prevenció d’addiccions                     
04/07/2022
Activitats d’educació per a la ciutadania global (ECG) – Recurs material             
30/09/2022
Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels museus locals-Recurs econòmic-Fons de prestació
Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals Recurs econòmic-Fons de prestació
Dispositius i programari per a la millora de l’equipament digital dels governs locals – Recurs econòmic- Fons de prestació
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631300).

Núm: 39/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631300).
DOGC : 8687- 13/06/2022
Resolució: CLT/1768/2022, de 2 de juny
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya, les empreses, entitats privades sense ànim de lucre.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat (vegeu base específica 5 i base reguladora 8)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
30 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport al programa de les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya, durant un període biennal.
 
Queden exclosos d’aquestes bases els supòsits següents:
 
a) Quan el destinatari hagi rebut el suport de la línia de subvencions de convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i de circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.
 
b) Quan es tracti d’equipaments adherits al Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que rebin suport econòmic a través d’un contracte programa o conveni.
 
c) Quan es tracti d’equipaments del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya o la xarxa o el sistema públic que la substitueixi, que rebin suport econòmic a través d’un contracte programa o conveni.
 
d) Els consorcis o centres dels quals formi part el Departament de Cultura o ens adscrits o vinculats, o que rebin suport econòmic d’aquells mitjançant altres fórmules de col·laboració.
  

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 631959).

Núm: 38/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 631959).
DOGC: 8687, de 13/06/2022
Resolució: EMT/1793/2022, de 2 de juny

 CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  – modificació
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3.2)
  
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles


Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 11)

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
15 de setembre de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2022 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local, establertes a l’apartat 2.1b) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de Suport al Desenvolupament Local. (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre).
 
 
Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)
 
 
 


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 631957).

Núm: 37/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 631957).
DOGC: 8687, de 13/06/2022
Resolució: EMT/1794/2022, de 3 de juny

 CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  – modificació
 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3.2)
  
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles


Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 11)

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
15 de juliol de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2022 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local, que estableix l’apartat 2.1.a) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre).
                                      
 
Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)
 
 
 


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial Decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena (ref. BDNS 632459).

Núm: 36/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial Decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena (ref. BDNS 632459).
DOGC: 8688, de 14/06/2022
Resolució: PRE/1791/2022, de 3 de juny
 

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  


DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
 
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu apartat 3 de la convocatòria)
 
Els ajuntaments, les diputacions provincials, els consells comarcals i les mancomunitats
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
(vegeu tot l’apartat 4 de la convocatòria)
Presentació sol·licituds:
amb formularis habilitats (vegeu l’apartat 4 de la convocatòria i la base reguladora 6)
 
Informació:
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran
Direcció General d’Administració Local
Carrer del Foc, 57 edifici A
(08038 Barcelona)
Tel. 93 857 40 00
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
14/08/2022
Objecte: regular el procediment per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’article 8 del Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca “Filomena” i regulades en l’Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, com a conseqüència dels danys causats a la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per l’episodi Filomena 1/2021, que es va estendre del 7 al 18 de gener de 2021.

Despeses i finalitat subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Quantia de la subvenció i compatibilitat (base reguladora 5)
La quantitat màxima d’aquestes subvencions és de fins al 50% del cost de cada una de les obres subvencionades per a cadascuna de les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases reguladores.

En el supòsit que les sol·licituds objecte de subvenció excedeixin de les disponibilitats pressupostàries tot aplicant el límit màxim indicat en l’apartat anterior, s’assignarà la subvenció corresponent percentualment fins arribar a esgotar el crèdit habilitat previst en la corresponent convocatòria.

La resta de l’import de les obres hauran de finançar-se mitjançant aportacions dels ens que reben aquesta subvenció, o altres subvencions que rebin del sector públic o privat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics o privats, nacionals o internacionals, no podrà superar el cost de l’obra.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631174).

Núm: 35/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2022-2023 (ref. BDNS 631174).
DOGC : 8685- 09/06/2022
Resolució: CLT/1730/2022, de 30 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació

BASES ESPECÍFIQUES  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: : (Vegeu Base Específica 2)

els municipis i les comarques de Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat (vegeu base específica 6 i base reguladora 8)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
28 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: promoure la posada en valor del patrimoni arqueològic i paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i siguin visitables de manera regular.

Requisits i condicions (vegeu tota la base específica 3)
 
Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i de les condicions que preveu la base general 4, s’han de complir els següents:
   a) Les inversions per a les quals se sol·licita subvenció han de constar en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni cultural arqueològic i paleontològic aprovat, prèviament a la sol·licitud de la subvenció, pels òrgans competents de l’ajuntament o del consell comarcal.
   b) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics on es duguin a terme les actuacions han d’estar oberts al públic i ser visitables de manera regular amb un horari establert o mitjançant visita concertada. En cas que es tracti de jaciments no tancats i accessibles permanentment, cal acreditar que el jaciment ha estat objecte de treballs de conservació i adequació a la visita.
   c) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics tancats i visitables regularment han de comptar amb un òrgan gestor que en garanteixi l’obertura al públic. Si es tracta de jaciments no tancats, han de comptar amb un òrgan responsable que vetlli per la seva correcta conservació i bon estat de visitabilitat.
   d) El jaciment o els jaciments arqueològics o paleontològics on es vol intervenir han de disposar d’una proposta d’intervenció arquitectònica, funcional o museogràfica, ja sigui a nivell d’avantprojecte o de projecte, que en tot cas inclogui actuacions per a la millora de la visita pública dels jaciments.
   e) L’actuació objecte de la sol·licitud de subvenció s’ha de dur a terme durant el període biennal que estableixi la convocatòria.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l’any 2022 (ref. BDNS 631175).

Núm: 34/2022Data: 14 de juny de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials per a l’any 2022 (ref. BDNS 631175).
DOGC : 8685- 09/06/2022
Resolució: CLT/1729/2022, de 30 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació

BASES ESPECÍFIQUES
  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: : (Vegeu Base Específica 2)

a) les entitats locals o ens que en depenen de Catalunya.
b) les universitats públiques i privades de Catalunya.
c) les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat (vegeu apartat 6 convocatòria i base reguladora 8)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
28 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per a projectes relatius al patrimoni bibliogràfic, en les dues modalitats següents:
a) La col·laboració en l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).
b) La digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials en suport paper o pergamí.
 
Despeses subvencionables
·         les despeses relatives al personal contractat específicament per dur a terme el projecte subvencionat, i s’exclouen les relatives a personal que desenvolupa també altres tasques a l’entitat sol·licitant.
 
·         les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
En cas que el projecte inclogui tasques d’agençament o condicionament, catalogació i altres despeses materials generades per la digitalització del fons objecte de la subvenció, són subvencionables sempre que no superin el 20% del cost del projecte.
 
No són subvencionables les despeses que es refereixin a despeses generals o indirectes, ni les inversions.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15