Inici Documents Fulls SIM 2021

Subvencions per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BDNS (Id.): 583173)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 42/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BDNS (Id.): 583173)
BOE: : 219 – 18/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Mancomunitats
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico
https://sede.serviciosmin.gob.es/ca-es/Paginas/Index.aspx
Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-eTermini presentació de sol·licituds:

30 setembre de 2021
Objecte:recolzar i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització que facin les entitats locals.
(vegeu la base reguladora 1)

Projectes subvencionables: (vegeu la base reguladora 1.4)
a) Projectes per a l’adopció de eines de la informació de clients basats en macro dades o altres tecnologies
b) Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’ experiència de compres.
c) Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització.
d) Projectes d’obres i de reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris així com en les seves zones adjacents.
e) Projectes per a reduir el consum d’entrades per part del comerç i la substitució d’aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient.
f) Instal·lació de punts d’entrega intel·ligent
g) Projectes de millora de l’eficiència energètica.
h) Accions que promouen la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la
separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclat.
i) Sensibilització i formació en competències tecnològiques.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2487/2021, de 27 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu de la Base reguladora 3)
Les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 4)

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00

Període presentació de sol·licituds:


de l’1 de setembre de 2021 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Objecte:les inversions o despeses realitzades per les entitats locals o agrupacions d’ens locals derivades d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i que permetin:

a) La protecció de zones urbanes.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.

(vegeu la Base reguladora 1 i 2)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8465- 26/07/2021
Resolució:
ACC/2321/2021, de 19 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 3)

Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


26 de setembre de 2021
Objecte:la implantació e noves deixalleries fixes i mòbils així com l’ampliació, millores estructurals i equipaments auxiliars de deixalleries existents.

La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig.

Per a aquesta convocatòria, les referències a la Norma tècnica sobre deixalleries 2019 contingudes a les bases aprovades per la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, s’entenen realitzades a la Guia de deixalleries 2021.

A aquests efectes, els requisits sobre les actuacions a realitzar així com les característiques d’aquests equipaments són els que s’estableixen a la Guia de deixalleries 2021

(vegeu la Base reguladora 7.- DESPESES SUBVENCIONABLES)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 39/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2408/2021, de 26 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres)…

Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


15 de novembre de 2021
Objecte:el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
2) Projectes d’autocompostatge.
3) Recollida selectiva de residus tèxtils.
4) Recollida selectiva d’olis vegetals usats.

Queden excloses les actuacions objecte d’altres convocatòries de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i les actuacions sobre fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 38/2021Data: 22 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).
DOGC: 8463, de 22/07/2021
Resolució: EMT/2271/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que compleixin algun dels requisits següents:

a) Les entitats locals que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb competències en desenvolupament local i promoció de l’ocupació que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
c) Excepcionalment podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats locals amb un àmbit territorial que no coincideixi amb les anteriors quan per raons d’estructura socioeconòmica diferenciada es justifiqui de manera suficient, abastin un territori de més de 10.000 habitants i l’àmbit d’intervenció de les accions sol·licitades sigui supralocal.

Estan excloses les entitats locals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, destinataris/àries de les accions ocupacionals i de desenvolupament local cofinançats/ades en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
Presentació sol·licituds:
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: oferir suport tècnic i financer als processos de planificació estratègica d’ampli abast territorial, que permeti a les diferents estructures de desenvolupament local de Catalunya l’elaboració de plans estratègics territorials, aportar assistència tècnica i financera per al disseny i implementació de plans d’acció i garantir a les entitats locals el suport en el lideratge per al desenvolupament socioeconòmic.

(vegeu base reguladora 9 – despeses subvencionables, i art. 2 de la modificació de les bases)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 575215).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 37/2021Data: 21 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: convocatòria de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 575215).
DOGC: 8462- 21/07/2021
Resolució:
CLT/2223/2021, de 12 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
Entitats locals o els ens que en depenen
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 22 de juliol al 7 de setembre del 2021
Objecte: la concessió de subvencions per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a les biblioteques centrals comarcals i a la resta de biblioteques públiques integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable exclusivament l’adquisició de llibres i de diaris destinats al fons de la biblioteca.

No és una despesa subvencionable l’adquisició de la resta de tipologies documentals que formen part dels fons de les biblioteques, com ara revistes, CD, DVD i altres materials audiovisuals o programes informàtics.

No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, aquestes no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 36/2021Data: 19 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat per al període 2021-2022 (ref. BDNS 574117).
DOGC: 8457- 14/07/2021
Resolució:
CLT/2180/2021, de 5 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2)
els ajuntaments de Catalunya, i
les entitats municipals descentralitzades.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu apartat 5 de la convocatòria)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15/07/2021 al 30/09/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals a l’àmbit de l’ensenyament reglat durant el curs escolar.

Aquests programes han de vincular les polítiques educatives i culturals municipals amb l’objectiu de formar espectadors, educar en la sensibilitat artística i crear nous públics en les arts en viu i en les arts visuals, i afavorir el desenvolupament intel·lectual, emocional i personal dels alumnes.

Els programes poden incloure dos tipus de línies d’actuació:
a) Programacions professionals d’espectacles i concerts o d’exposicions i projectes d’arts visuals.
b) Projectes participatius que involucren els alumnes en un procés creatiu o pràctica artística de la mà dels mateixos professionals. Han de ser projectes que orienten la seva activitat a promoure i facilitar la participació en el desenvolupament dels processos de creació en entorns i contextos educatius en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, com a instruments d’expressió i de comunicació, de comprensió i reflexió de la realitat. Es poden utilitzar com a recurs d’innovació pedagògica per desenvolupar noves estratègies d’aprenentatge del currículum educatiu i de les competències bàsiques a través de les arts de manera interdisciplinària.

S’estableixen les dues modalitats de subvenció següents:
a) Programes d’arts escèniques i música en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.
b) Programes d’arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat, que poden incloure programacions professionals i projectes participatius.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que preveu la base específica 1.4

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 574118).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 35/2021Data: 19 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 574118).
DOGC: 8457- 14/07/2021
Resolució:
CLT/2181/2021, de 5 de juliol
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2)
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 2 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15/07/2021 al 14/09/2021
Objecte:donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l’activitat museística, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

S’entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

En cap cas es pot subvencionar l’execució d’obres. L’adquisició d’equipament o de material inventariable és subvencionable en cas de projectes per a la promoció de l’accessibilitat universal, seguretat, sostenibilitat ambiental i conservació preventiva.

Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les despeses de reunió, protecció, conservació, seguretat, sostenibilitat ambiental, estudi i exhibició de béns culturals; despeses de difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament; despeses de constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans, i despeses d’adequació de l’exposició per promoure l’accessibilitat universal.

En el cas d’associacions, no s’accepten les despeses que facturin a l’entitat els membres del seu òrgan de govern.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 34/2021Data: 9 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL)
DOGC: 8451, de 06/07/2021
Resolució: EMT/2050/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3)

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o que hi estan vinculades.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
SOC-Nous AODL-2021
Presentació sol·licituds:
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA

Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2021 per presentar sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local, que estableix l’apartat 2.1.a) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233, de 25 de setembre).

Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a les PRÒRROGUES dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 33/2021Data: 9 de juliol de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)
DOGC: 8451, de 06/07/2021
Resolució: EMT/2053/2021, de 29 de juny

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORESModificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3)

Les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o que hi estan vinculades.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
SOC-Pròrrogues AODL-2021
Presentació sol·licituds:
Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


15 de setembre de 2021 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria corresponent a l’any 2021 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local, establertes a l’apartat 2.1b) de l’annex 4 de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de Suport al Desenvolupament Local. (DOGC núm. 7673, de 27 de juliol), modificada per l’Ordre TSF/158/2020, de 21 de setembre (DOGC núm. 8233 de 25 de setembre).

Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC – AODL)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15