Inici Documents Fulls SIM 2021

Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 568279).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 28/2021Data: 9 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 568279).
DOGC: : 8429- 09/06/2021
Resolució:
ACC/1779/2021, d’1 de juny,
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Modificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
WEB
Entitats beneficiàries:
Ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, els consorcis locals, les entitats municipals descentralitzades i les agrupacions de municipis, així com les agrupacions d’ens locals sense personalitat jurídica de Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 7 i 8)

Informació:


SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT


DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
Carrer de Provença, 204-208
08036 Barcelona


Tel. 93 444 50 00

Període presentació de sol·licituds:


9 de juliol de 2021.
Objecte:fomentar el desenvolupament d’actuacions de mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic.

Actuacions subvencionables i import de la subvenció
1.- Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat.
a) Adquisició de bicicletes i/o adquisició i instal·lació d’aparcaments de bicicletes.
L’import màxim de subvenció és de 6.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 50% del cost total de l’actuació.
b) Instal·lacions de producció d’electricitat d’origen renovable destinades a la recàrrega dels vehicles municipals.
L’import màxim de subvenció és de 50.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 50% del cost total de l’actuació.

2.- Instal·lacions de producció d’energia geotèrmica destinades a la reducció de les emissions difuses de GEH.
L’import màxim de subvenció és de 50.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 50% del cost total de l’actuació.

3.- Actuacions d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic en l’àmbit dels recursos hídrics.
a) Millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua.
L’import màxim de subvenció és de 240.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 80% del cost total de l’actuació.
b) Aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals, com per exemple l’aprofitament d’aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques.
L’import màxim de subvenció és de 60.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 80% del cost total de l’actuació.

4.- Actuacions d’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme.
L’import màxim de subvenció és de 120.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 80% del cost total de l’actuació.

D’acord amb la base 5.3 de l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, la despesa mínima realitzada i justificada de l’actuació subvencionada exigible per poder considerar complert l’objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser del 50% del pressupost inicial de l’actuació. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’actuació subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores i convocatòria corresponent.

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en la convocatòria.

Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren com a subvencionables les despeses següents:

a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
b) Les despeses financeres.
c) Les despeses generals o de funcionament propi de l’ens local.
d) Les despeses de personal propi de l’ens local.
e) Les despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament a les actuacions.

La persona beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada, directament o indirectament, mitjançant el contracte que correspongui dels previstos en la legislació vigent en matèria de contractació pública, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d’autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, la persona beneficiària decideixi que l’actuació l’executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi i servei tècnic seu.

Les persones beneficiàries poden subcontractar fins al 50% de l’execució de l’actuació.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si l’import de la subvenció és superior a 60.000 euros i es subcontracta més del 20% de l’import de la subvenció, la subcontractació estarà sotmesa a l’obligació establerta a l’apartat f) de la base 19.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 27/2021Data: 4 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8425- 04/06/2021
Resolució:
ACC/1712/2021, de 27 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


4 de setembre de 2021
Objecte:donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i, en el marc de la normativa en matèria de contaminació del sòl vigent, promoure les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl, de caràcter públic, afectats per contaminació d’origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls, mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració.

Aquesta línia de subvenció inclou les següents accions: (vegeu tota la Base reguladora 1)

a) Sòls contaminats: accions que promoguin les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d’origen puntual. S’entendrà per contaminació d’origen puntual tota aquella contaminació provinent del món industrial i de serveis
b) Abocament de residus industrials: accions que promoguin la retirada i sanejament, si s’escau, dels indrets on hi ha abocats residus industrials.

Els sòls han de ser propietat de les administracions públiques de Catalunya que sol·liciten la subvenció, i la contaminació o abocament de residus no han de tenir un causant conegut o al qual es puguin imputar les accions objecte d’aquesta subvenció, d’acord amb el règim de responsabilitat establert a l’article 19 del text refós de la Llei de reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (principi de “qui contamina paga”).

S’entén per causant desconegut qualsevol persona jurídica o física desconeguda o desapareguda o insolvent.

La destinació posterior del sòl s’haurà d’emmarcar dins dels usos d’interès públic, d’acord amb les competències del titular del sòl.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 564506).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 26/2021Data: 4 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 564506).
DOGC: : 8418- 26/05/2021
Resolució:
TES/1584/2021, de 4 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base específica 2)
Les entitats locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, en els termes, les condicions i amb els requisits que estableixen aquestes bases.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS006 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 1/2021
Presentació sol·licituds: (vegeu la base reguladora 4)

Informació:
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
Tel. 93 567 28 00

Període presentació de sol·licituds:


31 de juliol del 2021
Objecte:les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs. (vegeu la base reguladora 1)

Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació.

No són objecte de subvenció les despeses originades per la compra, el manteniment o la reparació de cisternes o vehicles de transport. Tampoc són objecte de subvenció les despeses derivades de la redacció del projecte, la direcció i el seguiment d’obra o altres partides no corresponents a l’execució de l’obra, les despeses derivades de l’adquisició o l’arrendament de terrenys, les reparacions d’equips, les actuacions a la xarxa de subministrament en baixa, ni l’execució de pous sense l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Tampoc són objecte de subvenció les despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna que ja hagin estat objecte de subvenció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua

(vegeu la base reguladora 1)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT057)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 25/2021Data: 4 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT057)
DOGC : 8422- 01/06/2021
Resolució:
CLT/1653/2021, de 21 de maig
CONVOCATÒRIA MODIFICACIÓ TERMINIS
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL – WEB

Entitats beneficiàries: (vegeu la base específica 2)
Persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 7 i la base específica 6)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


23 de novembre del 2021
Objecte: la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament.

Despeses subvencionables.
6.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini que estableix la base 4.2 i en les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.
6.2 Les bases específiques poden limitar els conceptes subvencionables. No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.
6.3 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini que estableixen les bases 17.2 i 17.3.
Tanmateix, les bases específiques poden prendre en consideració les contribucions en espècie com a part del cost del projecte o com a criteri addicional de valoració en funció de les característiques de l’activitat a subvencionar. Les contribucions en espècie que s’imputin a l’activitat objecte de l’ajut no poden superar el 15% del pressupost subvencionable, llevat que les bases específiques estableixin un altre percentatge. En tot cas, la quantia de l’ajut destinat a una actuació que inclogui contribucions en espècie per part de la persona beneficiària no pot ser superior a les despeses subvencionables efectuades una vegada descomptada l’aportació en espècie.
6.4 Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar, les despeses financeres que estiguin directament relacionades amb l’activitat objecte de l’ajut així com la despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb l’aportació de l’informe d’auditor que regula la base 17.1.d) fins a un màxim de 4.000,00 euros.
6.5 Llevat que les bases específiques disposin una altra cosa, es poden imputar despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable i s’acredita a través d’una declaració justificativa de la imputació d’aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa.
Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per despeses indirectes o generals aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de característiques similars.
6.6 La persona beneficiària pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un límit màxim del 50% del seu import, sumant els preus de tots els subcontractes, tret que les bases específiques estableixin un règim propi de subcontractació. En cap cas no es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat objecte de l’ajut, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
A més del que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la subcontractació de les actuacions objecte de l’ajut cal tenir en compte el següent:
a) La mateixa entitat no pot tenir la condició de beneficiària i de subcontractada en actuacions de la mateixa convocatòria.
b) El contingut de la prestació que se subcontracta ha d’estar perfectament identificat en relació amb el projecte o activitat.
c) El beneficiari ha de facilitar informació sobre l’adequació dels preus al mercat en els casos en què li sigui requerida.
6.7 Les despeses de personal són subvencionables, tret que les bases específiques determinin una altra cosa.
El cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses socials a càrrec de l’empresa.
Les bases específiques poden preveure que siguin subvencionables les despeses d’indemnitzacions per fi de contracte, quitances, pagues extraordinàries i altres despeses anàlogues, en la mesura que aquestes despeses estiguin associades amb el concepte o la finalitat de l’ajut i en proporció al temps dedicat a l’actuació objecte de l’ajut.

(vegeu la base reguladora 6.8 a 6.11 – despeses no subvencionables)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Aprovació de la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autorització de la despesa que s’hi destinarà (exp. núm. 2021/0000864)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 24/2021Data: 18 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: XGL_DIBA
Assumpte: Aprovació de la inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autorització de la despesa que s’hi destinarà (exp. núm. 2021/0000864)
Acord: 209/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
Anunci
Normativa
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Entitats beneficiàries:

Depenent de cada recurs:
Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats municipals descentralitzades, Mancomunitats, Consorcis
Sol·licitud: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS


Presentació sol·licituds: a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona.

Informació:
Tel. i Correu-e disponible dins de cada recurs

Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs.

Primer termini: 30/06/2021
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió de nous recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2021. CERCADOR DE RECURSOS

RECURS: 1.- Activitats en matèria de memòria democràtica
CENTRE GESTOR: Direcció de Serveis i Suport a la Coordinació General
UNITAT PRESTADORA: Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació Genera
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
OBJECTE: Finançament d’actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar, difondre i reflexionar a l’entorn d’espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la guerra civil i la dictadura.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/06/2021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva
CODI DEL RECURS: 32727

RECURS: 2.- Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
UNITAT PRESTADORA: Servei Mercat Treball
CLASSE: Fons de prestació
OBJECTE: Finançament d’actuacions de promoció de l’ocupació i reforçament de les estructures dels serveis locals d’ocupació municipals mitjançant la contractació de persones en situació d’atur.
TERMINI SOL·LICITUD: –
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32477

RECURS: 3.- Edició extraordinària dels ajuts per a l’adquisició d’habitatges
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats
UNITAT PRESTADORA: Oficina d’Habitatge
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concessió directa amb concurrència
OBJECTE: Finançament de projectes i activitats d’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del tanteig i retracte o la compra a preu per sota de mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/09/021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32706

RECURS: 4.- Finançament de projectes d’innovació social en les cures
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis de Benestar Social
UNITAT PRESTADORA: Servei de Suport de Programes Socials
CLASSE: Ajut econòmic en règim de concurrència competitiva
OBJECTE :Finançament d’actuacions innovadores en l’àmbit de les cures, de suport a les persones cuidadores, de sensibilització entorn la importància de les cures per a la sostenibilitat social, i de promoció de les xarxes comunitàries de cures.
TERMINI SOL·LICITUD: 30/06/2021
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concurrència competitiva
CODI DEL RECURS: 32665

RECURS: 5.- Reforç extraordinari del Servei d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)
CENTRE GESTOR: Gerència de Serveis d’ Habitatge, Urbanisme i Activitats
UNITAT PRESTADORA: Oficina d’Habitatge
CLASSE: Fons de prestació
OBJECTE: Finançament extraordinari dels Serveis d’Atenció a la Ciutadania, associats als punts SIDH implantats i en funcionament.
TERMINI SOL·LICITUD: –
PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: Concessió directa amb concurrència
CODI DEL RECURS: 32692Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 23/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1405/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/8/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019/2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de dansa d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de dansa d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció

• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de dansa, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• S’estableix un mòdul de subvenció per alumne i curs escolar. L’import d’aquest mòdul per cada línia de subvenció es fixarà en la resolució de convocatòria pública.
• Si l’import del mòdul no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment. i en tot cas l’import del mòdul es fixarà amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat els ensenyaments durant el curs escolar objecte de la subvenció.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 22/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562568).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1404/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de música que compleixin els requisits
següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/7/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de música d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.

Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de música d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció
• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de música, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de música, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat l’ensenyament durant el curs escolar objecte de la subvenció.
• La tipologia de l’import de la subvenció, per cada línia de subvenció, serà una quantitat determinada en funció dels criteris de quantificació i avaluació establerts en la base 7 d’aquesta Ordre.
• L’import màxim de l’assignació pressupostària a distribuir, segons els criteris establerts a la base 7, es fixarà en la resolució de convocatòria pública.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021 (ref. BDNS 561573).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 21/2021Data: 10 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2021 (ref. BDNS 561573).
DOGC : 8406- 10/05/2021
Resolució:
CLT/1363/2021, de 30 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base específica 2)

Modalitat a) de la base 1.2: els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Altres modalitats i beneficiaris…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període de l’11 al 27 de maig del 2021
Objecte: la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de la concessió de subvencions per a l’organització d’activitats de difusió en forma de festivals, cicles i esdeveniments similars, amb l’objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.

Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per festival i cicle projectes dedicats a un o diversos àmbits professionals de la creació artística vinculada a les arts visuals i les arts escèniques que formin una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius clars i definits, i que no formin part de la programació regular de l’espai escènic o l’espai d’arts visuals on es duguin a terme.

El festival o cicle pot tenir activitats dutes a terme en streaming o retransmissions en directe.
La periodicitat dels festivals, dels cicles i de les mostres pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos.

S’estableixen les tres modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l’organització d’activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.

c) Suport a l’organització d’activitats professionals en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives següents:

a) Els festivals, cicles i esdeveniments similars de música.
b) Els festivals, cicles i esdeveniments similars d’equipaments d’arts visuals i arts escèniques que tinguin el suport econòmic de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
c) Els festivals, cicles i esdeveniments similars de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o als quals l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o qualsevol altre ens vinculat al Departament de Cultura doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració, com ara convenis.
d) Els festivals, cicles i esdeveniments similars que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les activitats.
e) Les activitats incloses en les programacions estables d’arts visuals i arts escèniques promogudes per les corporacions locals.
f) Els festivals, cicles i esdeveniments similars inclosos dins la programació de la festa major del municipi on es duguin a terme.
g) Les activitats vinculades a la indústria cultural.
h) Els festivals, cicles i esdeveniments similars relacionats amb la formació en els àmbits de les arts visuals i les arts escèniques que estiguin promoguts des de l’àmbit acadèmic.
i) En la modalitat c) de la base 1.2, les activitats promogudes per una galeria d’art i totes les que tinguin una finalitat comercial.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 20/2021Data: 10 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics destinades a la visita pública, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 561564).
DOGC : 8406- 10/05/2021
Resolució:
CLT/1365/2021, de 30 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:

els municipis i les comarques
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període de l’11 al 27 de maig del 2021
Objecte: promoure la posada en relleu del patrimoni arqueològic i paleontològic català, mitjançant subvencions per a un període biennal a municipis i comarques per a inversions destinades a millorar la visitabilitat de jaciments arqueològics i paleontològics que ja estiguin oberts al públic i que siguin visitables de manera regular.

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments descrits a la base específica 3.1 per millorar la visita del jaciment arqueològic o paleontològic.

Es pot sol·licitar subvenció per a l’elaboració del projecte d’obres de manera independent a les obres.

Són subvencionables les despeses següents:

a) Les despeses relatives a l’elaboració dels projectes d’obres per millorar la visita dels jaciments.

b) Les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat de jaciments, incloent-hi les accions que portin a millorar-ne la visitabilitat, la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es realitzin en el jaciment i el seu espai immediat (museografia exterior, adequació d’espais, senyalització explicativa i indicativa, recreacions, nous accessos i millora dels existents, tancaments, edificis de serveis i d’acollida, consolidacions, enjardinament, il·luminació, itineraris, zones de recepció de visitants i d’aparcament).

c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, que estiguin directament relacionades amb l’execució de les obres de millora de la visita.

En queden excloses les despeses següents:

a) Les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i als seus entorns immediats.

b) Les despeses relatives a moviments de terres en relació amb intervencions arqueològiques i paleontològiques.

c) Les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte d’investigació o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.

d) Les despeses generals o indirectes a què fa referència la base general 6.5.

S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 18/2021Data: 16 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).
DOGC : 8386- 14/04/2021
Resolució:
CLT/1005/2021, de 7 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

En queden exclosos els museus que siguin de titularitat de l’Administració de la Generalitat o de les entitats o ens que s’hi adscriuen o en depenen o que siguin finançats majoritàriament per aquests.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu la base general 8 i base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15 d’abril al 3 de maig de 2021
Objecte: donar suport als museus de Catalunya per dur a terme programes estratègics i projectes específics.
Es poden atorgar subvencions en les set modalitats següents:
a) Programa de planificació estratègica i de millora de la gestió dels museus.
b) Programa de cooperació i d’internacionalització per a actuacions de coproducció i de col·laboració amb museus de fora de Catalunya.
c) Programa de recerca amb la col·laboració de les universitats o dels grups de recerca universitaris consolidats per a recerques vinculades amb l’acció temàtica o territorial del museu i que incorporen una metodologia de recerca ben definida. No són objecte de subvenció els projectes de recerca associats directament a la documentació dels béns culturals que el museu conserva ni a la producció d’exposicions.
d) Projectes i actuacions per millorar l’accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.
e) Projectes educatius innovadors, que replantegin la relació entre el museu i la comunitat educativa, i que fomentin l’ús de les tecnologies digitals.
f) Programa de formació per donar suport al desenvolupament professional del personal dels museus.
g) Programa de suport territorial d’un museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya amb l’objectiu de donar recolzament i servei estable a un nombre determinat d’equipaments museístics i patrimonials no inscrits (museus petits, cases museu, centres d’interpretació, jaciments i monuments museïtzats, espais expositius i altres infraestructures de tipus museístic) del seu àmbit supramunicipal.
És subvencionable l’elaboració del programa de suport territorial a partir de l’anàlisi de les necessitats patrimonials i socials, o, en el cas que se’n disposi d’un, l’execució de les actuacions que consten al programa esmentat.

Vegeu les despeses subvencionables a l’apartat 5 de les bases específiques

Quantia de la subvenció:

a) Per a les modalitats a), b), c), d), e) i f) de la base 1.2, d’un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 20.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a 30.000,00 euros.

b) Per a la modalitat g) de la base 1.2, d’un mínim de 5.000,00 euros i un màxim de 40.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a50.000,00 euros.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15