Inici Documents Fulls SIM 2021

Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023

Núm: 1/2022Data: 4 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023
NORMATIVA: aprovat per acord de Ple núm. 226. Data sessió: 23/12/2021
 
CONVOCATÒRIA

ACTUALITZACIÓ CATÀLEG

PROTOCOL GENERAL

Organismes:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
Entitats beneficiàries:

·         
Els municipis i les comarques de la província de Barcelona.
·          També poden ser destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona.

Cada recurs especifica els destinataris concrets d’entre la relació anterior.
Sol·licitud i altres fases documentació: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS
DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA
Presentació sol·licituds:
a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona.
 
Informació:
 
Tràmits i normativa:
Direcció de Serveis de Cooperació Local, Tel. 93 402 22 09 ds.cooperacio@diba.cat
 
 
 Suport tècnic: Tel. 933 933 301, suportxt@diba.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs. Consulteu terminis segons recurs.
Termini de sol·licitud dels recursos econòmics: entre el 5/01/2022 i el 8 de febrer del 2022
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2022

CERCADOR DE RECURSOS


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 597372)

Núm: 51/2021Data: 15 de desembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774
DOGC: : 8562, de 14/12/2021
Resolució:
ACC/3643/2021, de 26 de novembre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Modificació Bases- sobre justificacions
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
WEB
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA)
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 3)
 
 Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS007 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2021.
 
(vegeu l’apartat 5 de la convocatòria)

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma EACAT dins del Catàleg de tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS007 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2021.

Informació:
 
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
 
Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:


31/01/2022
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.
 
Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació. Els imports subvencionables no inclouen l’IVA.
 
Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període que estableixin les convocatòries. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant certificacions i factures degudament intervingudes, encara que no hagin estat efectivament pagades a l’empresa contractada, i les efectivament pagades. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 
(vegeu la base reguladora 1)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774)

Núm: 48/2021Data: 19 de novembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774
DOGC: : 8514- 01/10/2021
Resolució:
ACC/2914/2021, de 27 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
WEB
INFORMACIÓ GENERAL PROGRAMA MOVES III
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 11.5)
 
 Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

DOUMENTACIÓ, GUIES I MODELS
Presentació sol·licituds:
(vegeu l’apartat 9.3 de la convocatòria)
 
Informació:
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
 
Contacte

PREGUNTES FREQÜENTS
Període presentació de sol·licituds:
El termini de presentació de les sol·licituds computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, a partir de les 9 hores, i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible, o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, si no hi ha hagut prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible
Objecte: la concessió de subvencions del Programa d’ajuts lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (Programa MOVES III) per a les actuacions subvencionables descrites a l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril (BOE núm. 89, de 14.4.2021). Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores contingudes en el capítol III del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, i les especificitats establertes en aquesta Resolució.
 
Actuacions subvencionables
 Les actuacions subvencionables són les establertes en l’article 13 del Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, d’acord amb les condicions especificades en el mateix article.
 
Complementàriament, i en el cas d’adquisició de vehicles elèctrics, tant mitjançant adquisició directa com per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting, els concessionaris o punts de venda de vehicles han d’estar ubicats al territori català. Aquest requisit no serà obligatori en el cas que es vulgui adquirir una marca i model de vehicle que només es vengui per canals en línia o no estigui disponible en cap concessionari o punt de venda a Catalunya. La persona beneficiària haurà de justificar aquestes consideracions mitjançant una declaració responsable.

RESUM DELS AJUTS


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions i de les entitats locals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Núm: 38/2021Data: 15 de novembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Subvencions destinades a la transformació digital i la modernització de les administracions i entitats locals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
BOE: 266- 06/11/2021
Ordre Ministerial: TER/1204/2021, de 3 de novembre
 
CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local
 
WEB
Informació de la convocatòria

Entitats beneficiàries:
(vegeu article 3 de la convocatòria)

Ajuntaments de més de 50.000 hab.
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
 
Tramitació sol·licitud
 

Models de documents
Presentació sol·licituds:
mitjançant Seu-e, amb documentació
(vegeu requisits de les actuacions subvencionables)
 
informació per dubtes

Període presentació de sol·licituds:


fins les 15:00 hores del dia
15 de desembre de 2021
Reptes i objectius:  
Requisits de les actuacions subvencionables
(vegeu també art. 5 de la convocatòria- actuacions subvencionables)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 592665).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 38/2021Data: 5 de novembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).
DOGC: 8536, de 04/11/2021
Resolució: EMT/3252/2021, de 22 d’octubre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
• Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
• Organitzacions sindicals i patronals.
• Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
• Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.
El projecte Singular el pot presentar una única entitat o diferents entitats agrupades en un únic expedient:
• Si s’hi presenta una única entitat serà l’única beneficiària.
• Si s’hi presenta una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures establerts per la normativa.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
Guia de sol·licitud projectes singulars 2021
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu base reguladora 10)
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


19 de novembre de 2021
Objecte: donar cabuda a projectes que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones majors de 16 i menors de 30, a través de la formació i l’orientació, així com altres actuacions com la mobilitat internacional, la formació professional dual, les pràctiques no laborals, la prospecció laboral i les experiències professionals.

Actuacions subvencionables (vegeu l’article 2 de la convocatòria).

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2021 (ref. BDNS 585042)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 47/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8514- 01/10/2021
Resolució:
ACC/2913/2021, de 23 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALLIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 2 i 3)
 
3.1 Per a les actuacions previstes a la base 2.1.1:
3.1.1 Ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d’animals de companyia establert en l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d’animals de companyia mitjançant l’aplicació ANICOM.
3.1.2 Les entitats (associacions i fundacions) que estiguin inscrites en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.
3.2 Per a les actuacions previstes a la base 2.1.2:
3.2.1 Els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.
3.2.2 Els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals a qui els ajuntaments indicats a la base 3.2.1 hagin cedit les competències d’inspecció i vigilància previstes a l’article 41 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:

Informació:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL

Període presentació de sol·licituds:


2 de novembre de 2021
Objecte: fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, com ara gossos, gats i fures per tal de disminuir-ne l’abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals.
 
Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables s’hauran hagut de fer entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos) i es poden pagar fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2021.

Imports unitaris màxims per a cada actuació subvencionable
 Identificació mitjançant microxip: 25 euros
Esterilització gossa: 125 euros
Esterilització gos: 90 euros
Esterilització gata: 80 euros
Esterilització gat: 40 euros
Esterilització fura femella: 80 euros
Esterilització fura mascle: 40 euros
Adquisició de lectors de microxips: 150 euros

Serveis veterinaris externs per a actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatius a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en el terme municipal de municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de serveis veterinaris propis: 1.000 € per municipi de menys de 10.000 habitants com a màxim.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907)
DOGC: 8511, de 28/09/2021
Resolució:
EMT/2870/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

Les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 29 de setembre aL
13 d’octubre de 2021
, ambdós inclosos
Objecte:

L’objectiu del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.
 
Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.
 
Aquest programa està cofinançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l’any 2021. obligatori.
 
Actuacions subvencionables
a) Actuació de contractació laboral.
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació en
competències bàsiques.
c) Actuació d’acompanyament.

A la base 5 es descriu l’objecte i contingut d’aquestes actuacions

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte:
Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707)
DOGC: : 8510, de 27/09/2021
Resolució:
EMT/2859/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’article 3 de la convocatòria)
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 28 de setembre a
l’11 d’octubre de 2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és obrir la convocatòria per a l’any 2021, de les línies MG45 i DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503.

Persones destinatàries (vegeu l’article 5 de la convocatòria i la base reguladora 6)

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:

1.- Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.

Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.

2.- Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.

El tipus de formació que poden rebre les persones participants en aquesta Resolució és formació transversal amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.

Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3.- Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517).públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8503 – 16/09/2021
Resolució:
ACC/2792/2021, de 6 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu la Base reguladora núm. 3)
Ens Locals i les empreses públiques municipals
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: a través de l’EACAT. (Vegeu la Base reguladora núm. 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer del Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Telèfon 93 567 33 00

Termini de presentació de sol·licituds:


16 d’octubre de 2021
Objecte:concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig.

Actuacions subvencionables
L’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE que s’utilitzi en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, la seva adquisició així com el seu
transport i aplicació.

Document tècnic. (vegeu l’apartat de la subvenció)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BDNS (Identif.): 583164

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
BOE: : 219 – 13/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Enllaç
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
Tramitació de l’ajut

Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-e

Informació per dubtes
Preguntes freqüents
Termini presentació de sol·licituds:

4 d’octubre de 2021
Objecte: Ajuts destinats a la realització d’actuacions amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis dels quals estan vinculats a l’arribada de visitants.

Descripció general dels ajuts

Projectes subvencionables


Requisits dels ajutsSi necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15