Inici Documents Fulls SIM 2021

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818).

Núm: 11/2022Data: 25 de maç de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta mitjançant la instal·lació de comptadors (ref. BDNS 606818).
DOGC: 8633, de 24/03/2022
Resolució: ACC/3979/2021, de 21 de desembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Organismes:

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu base reguladora 3)
 
Els ens locals de Catalunya titulars del servei d’abastament d’aigua i els ens locals o agrupacions d’ens locals que prestin el servei d’abastament d’aigua o que executin l’actuació a la qual s’adreça la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec.
Sol·licitud:
(vegeu punt 4 de la convocatòria)

A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
formulari específic:
CAA002 – Implantació sistemes control cabals abastament en alta
 
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 4)

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


24 de maig de 2022
Objecte: les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució de les actuacions d’inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, que garanteixin una informació precisa sobre el consum o utilització d’aigua als sistemes d’abastament en alta, i que es relacionen a continuació:

– La implantació i posada en servei de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits de regulació dels sistemes d’abastament en alta, incloent-hi l’obra civil necessària, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicada a la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

– La implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurats, i l’adquisició del programari de tractament de les dades, de conformitat amb la Guia tècnica de comptadors, mesuradors i limitadors de cabal, de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Als efectes d’aquesta convocatòria, es considera sistema d’abastament en alta el conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua format per la captació (entesa com a pou, assut, presa, connexió a xarxa regional o a xarxa en alta), la planta de tractament, el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport del recurs, des de la captació fins al dipòsit principal de distribució per a cada nucli del sistema d’abastament. També es consideren sistemes en alta les connexions entre nuclis de població independents, segons la terminologia emprada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i pel Nomencat de l’IDESCAT. S’inclou en aquest darrer supòsit la connexió d’un nucli a la xarxa en baixa d’un altre, si aquesta és la millor solució des d’un punt de vista tècnic i econòmic.

No són objecte de subvenció:
a) La instal·lació de comptadors que serveixin només per al control intern de processos en instal·lacions de tractament d’aigua.
b) La instal·lació de comptadors fora de l’àmbit considerat com a sistema d’abastament en alta.
c) La instal·lació de comptadors en aquelles captacions previstes a les actuacions que han estat beneficiàries de subvenció en el marc d’alguna de les convocatòries de subvencions vigent de l’Agència Catalana de l’Aigua adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.
d) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
e) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.

(vegeu la base reguladora 1)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 614622).

Núm: 10/2022Data: 16 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals (ref. BDNS 614622).
DOGC: 8627, de 16/03/2022
Resolució: RESOLUCIÓ ACC/690/2022, de 4 de març
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB

 
Entitats beneficiàries:
(vegeu base reguladora 3)
 
Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres)
 
Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.
Sol·licitud:
Ens locals: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 9)

Informació:
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer de Provença, 204
08036- BARCELONA
Telèfon: 935 673 300
 
Termini presentació de sol·licituds:


16/04/2022
Objecte: fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, complir els objectius establerts a la normativa vigent.
Aquesta línia de subvenció té com a objecte:
 
1.1.– Respecte dels ens locals: fomentar la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, i el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus municipals.
 
1.2.- Respecte de les entitats sense ànim de lucre i les universitats: fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals…
  
GUIA – DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS DE REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ A LES DEIXALLERIES I ALTRES ESTABLIMENTS PÚBLICS
 
Actuacions subvencionables per ens locals: (Vegeu la base reguladora 2)
 
Actuació A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació de com a mínim una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l’òrgan competent dins el termini d’execució.
 
Actuació B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
 
Actuació C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
 
Actuació D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
 
Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.


 
Despeses subvencionables. (Vegeu la base reguladora 6)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis (entitats locals). Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Núm: 9/2022Data: 14 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Rehabilitació habitatges
Assumpte: convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis (entitats locals). Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
BOE: 60, de 11/03/2022
Ordre: TMA/178/2022, de 28 de febrer
 
ORDRE – BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA


Organismes:
MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu art. 4 de l’Ordre- Requisits d’aplicació a l’entitat beneficiària)

les Entitats Locals: els municipis, amb independència del seu tamany i població, les Diputacions Provincials, els Cabildos i Consellers insulars que siguin titulars d’un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria.
Sol·licitud: a través de la plataforma de la Seu Electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana:
 
http://sede.mitma.gob.es//


Presentació sol·licituds:
(vegeu l’Art. 13 de l’Ordre)

Contacte:
 https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/formulario-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
Termini presentació de sol·licituds:


per a les actuacions de la línia 1 fins el 25/04/2022 i
per a les actuacions de la línia 2 fins el 09/06/2022
Objecte: establir les bases reguladores, requisits i procediments per a la selecció i concessió en règim de concurrència competitiva, dels ajuts per a la rehabilitació d’edificis quina titularitat correspongui a les Entitats Locals i que estiguin o que s’hagin de destinar a un ús públic, per un import de sis-cents milions d’euros provinents del fons europeu assignat al MRR. (vegeu art. 1 de l’Ordre)

(Vegeu l’Article 5. Requisits d’aplicació als edificis)
(Vegeu l’ Article 6. Requisits d’aplicació a les actuacions)
 
Tipus d’actuacions que puguin ser objecte de finançament.
1. Seran actuacions elegibles amb caràcter principal les següents:
Actuacions tipus A.
Les intervencions encaminades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics, amb coeficient de contribució climàtica del 100% (d’acord amb el que preveu l’annex VI del Reglament (UE) n.º 2021/241).
Quedaran expressament excloses d’aquest grup aquelles actuacions que suposin la substitució, ús o instal·lació d’equips tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.
Actuacions tipus B.
Les intervencions destinades a millorar la sostenibilitat ambiental en matèria d’ aigua, ús de materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb coeficient de contribució climàtica del 40 %.
Actuacions tipus C.
Les intervencions orientades a millorar l’accessibilitat. Aquelles que eliminen barreres i millorin l’accessibilitat física, cognitiva i sensorial.
Actuacions tipus D.
Les intervencions destinades a millorar l’ habitabilitat.
Actuacions tipus E.
Les intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis.
 
2. Amb caràcter complementari a les actuacions del punt anterior, seran també actuacions elegibles les següents:
Actuacions tipus A bis. Redacció de projectes i altres treballs necessaris per a la realització de les obres incloses en el grup A. Coeficient de contribució climàtica del 100 % (d’ acord amb el que preveu l’annex VI del Reglament (UE) n.º 2021/241).
Actuacions tipus B bis, C bis, D bis, i E bis. Redacció de projectes i altres treballs necessaris per a la realització de les actuacions incloses, segons correspongui, en els grups B, C, D y E.
 
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246).

Núm: 8/2022Data: 9 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246).
DOGC: 8617, de 18/02/2022
Resolució: EMT/500/2022, de 18 de febrer
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES 
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: : (vegeu la base reguladora 3)
a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
Aquestes entitats locals hauran d’haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica, que convoca anualment el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT

Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 10 i 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat 
Termini presentació de sol·licituds:


14 d’ abril de 2022
Objecte: donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació; i que siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del SOC.
Amb aquest objectiu, el SOC dona suport a les entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de plans d’execució anual de caràcter integrat, que combinin projectes innovadors i experimentals en el marc dels dos programes següents:
Programa d’Innovació en l’Ocupació.
Programa d’Innovació en el Teixit productiu.
Ateses les importants novetats introduïdes en el Programa, es recomana a les entitats interessades que, a banda de consultar la normativa reguladora (Ordre de bases, Ordre de modificació i Resolució de la convocatòria), llegiu atentament la ‘Guia de prescripcions tècniques del Programa‘.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023

Núm: 7/2022Data: 9 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: convocatòria del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023

BOPB:
01/03/2022 – Núm. Reg. 202210034104
Acord Ple DIBA:
26/22 de 24 de febrer de 2022
 
CONVOCATÒRIA I RÈGIM REGULADOR

Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
INFO_WEB
Entitats beneficiàries:
 
Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona
 
Sol·licitud:
a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT)
 
 
Tràmits

 

Presentació sol·licituds: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT)

Informació:
Tràmits i normativa:
ds.cooperacio@diba.cat
 
Suport tècnic:
93 472 55 00
suportxt@diba.cat

 
Termini presentació de sol·licituds:01/06/2022
Objecte:  regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i de gestió dels ajuts que la Diputació de Barcelona atorgui en el marc del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials.
 
Els objectius del Programa són els següents:
 
a.- Millorar la seguretat, el confort, l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels edificis, equipaments i béns locals amb valors patrimonials,.
 
b.- Garantir la pervivència o l’adequació per a ús públic del patrimoni arquitectònic local i, en el cas dels jaciments arqueològics, donar valor i difondre les restes arqueològiques que formin part d’un projecte.
 
c.- Contribuir a la generació de riquesa i a la creació de noves oportunitats per al teixit productiu i empresarial local.
 
Els equipaments, edificis o béns objecte d’ajut han de ser de titularitat pública.
 
Excepcionalment poden ser de titularitat privada, sempre que se n’acrediti un ús públic, en els termes de l’article 23.1.d) del present règim.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

Núm: 6/2022Data: 1 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: convocatòria de subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

DOGC :
8610, de 21/02/2022
Resolució:
ACC/344/2022, de 16 de febrer

CONVOCATÒRIA


BASES REGULADORES

Organismes:
Institut Català d’Energia (ICAEN)
INFO-WEB
Entitats beneficiàries: vegeu l’aparta 3 de la convocatòria
 
3.1 Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 
3.2 Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge constituïdes d’acord amb l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, o legislació autonòmica corresponent.
 
3.3 Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis, reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 
3.4 Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per escometre les obres de rehabilitació objecte de l’actuació a incloure en el Programa.
 
3.5 Les empreses de serveis energètics (ESE) o els proveïdors de serveis energètics definits al Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 25 d’octubre, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE i es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. Per poder ser beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat; dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d’actuacions recollides al Reial decret esmentat i en aquesta convocatòria, i acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 

3.6 Les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’agost, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
3.7 Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia segons la definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament; i les incloses a l’article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 
3.8 Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat, podran accedir a la condició de destinataris últims dels ajuts per promoure i gestionar la realització d’actuacions de rehabilitació energètica com a representants d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries d’edificis que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l’execució de les actuacions subvencionables corresponents previstes per aquest reial decret, les quals hauran de de complir, en tot cas, el paràgraf segon de l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 
Sol·licitud:
Ens locals: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
 
Altres: Vegeu l’apartat 9.2 de la convocatòria

 

Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu l’apartat 9.3 de la convocatòria)

Informació:
 
Institut Català d’Energia (ICAEN)
Divisió de Gestió Energètica
Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona
Tel. 93 553 61 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023
GUIA DEL PROGRAMA D’AJUTS
 
Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).

Usos dels edificis complets existents (opció A de les bases reguladores):
a) Edificis d’habitatge unifamiliar;
b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge;
c) Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
Requisits de les actuacions:
Assolir una reducció del consum d’energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent).
Millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any). Aquest criteri no serà d’aplicació en els següents casos:
a) Quan l’edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; ajuda addicional serà la corresponent a la lletra A.
b) Quan l’edifici no compti amb un procediment per a la seva qualificació energètica, s’haurà de reduir el seu consum d’energia primària no renovable a un 30% per cent com a efecte equivalent a la millora d’una lletra.

Tipologies de les actuacions:
a) Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
b) Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d’ajuts d’estat, per a la realització d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica i per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​

No seran actuacions subvencionables: Les realitzades en edificis de nova construcció ni les ampliacions (superfície o volum)ni el canvi d’ús de l’edifici.
Exigències DNSH (Do Not Significant Harm) per a tot tipus d’edificis
Com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de construcció es prepararà per a la reutilització, reciclatge i valorització (article 8 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE).
Limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició (Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE).
Els components i materials de construcció utilitzats no contindran amiant ni substàncies molt preocupants (llista de substàncies de l’annex XIV de l’ Reglament (CE) nombre 1907/2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH)).Si es produeixin residus d’amiant, caldrà justificar el seu tractament (notificació prèvia del trasllat al gestor de residus i els documents d’identificació dels trasllats de residus associats a aquests moviments, Reial Decret 553/2020).
Estudi de Gestió de Residus (apartat 11 lletra c) de l’article 17 signat per tècnic competent, o, si no declaració responsable signada pel representant de l’beneficiari en el qual es compromet a complir i aportar tota la documentació necessària per justificar el compliment del que indica l’apartat 11 lletra c) de l’article 17.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a l’any 2022, en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949).

Núm: 5/2022Data: 1 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: convocatòria per a l’any 2022, en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949).

DOGC :
8610, de 21/02/2022
Resolució:
EMT/349/2022, de 15 de febrer

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
Les entitats beneficiàries de les subvencions són les que recullen els apartats a) i b) de la base 3.1 de l’annex 1 de les bases reguladores:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.
 
–       Les persones destinatàries de les subvencions són les que recull la base reguladora 6
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT

Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
 
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


7 de març de 2022
Objecte: regular les subvencions del Programa Treball i Formació per a la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables, d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:
 
2.1 Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.
Els contractes tenen una durada de 12 mesos i són a jornada completa.
No està permesa la substitució de les persones contractades.
 
2.2 Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i en aquesta convocatòria no té caràcter obligatori.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 610642).

Núm: 4/2022Data: 1 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 610642).

DOGC :
8609- 18/02/2022
Resolució:
RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:

Ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis i consorcis, entre d’altres).

No poden concórrer en la convocatòria simultàniament i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT. (vegeu la base reguladora 7)

EACAT

Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu la base reguladora 7)

Informació:
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer de Provença, 204
08036  Barcelona
 
Tel. 935 673 300
 
Termini presentació de sol·licituds:


18 d’abril de 2022
Objecte: la promoció de les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus.

Projectes subvencionables:
– Projectes d’instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents.
– Projectes d’instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils).
– Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant.

Tipologia de projectes (vegeu base reguladora 3)
 
La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d’altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l’activitat subvencionada.
(vegeu base reguladora 4.3)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731)

Núm: 3/2022Data: 17 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans (ref. BDNS 604731).

DOGC : 8585- 17/01/2022
Resolució: RESOLUCIÓ ACC/3922/2021, de 30 de desembre

CONVOCATÒRIA
 BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la Base reguladora 2)

les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT

El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la plataforma EACAT, dins de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua: MCL002 – Subvencions per a actuacions de manteniment i conservació de lleres 2022-2023 a les conques internes de Catalunya.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu de la Base reguladora 6)

Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


31 de gener de 2022
Objecte: Són objecte de subvenció les inversions per a la realització d’actuacions de conservació i manteniment de lleres a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya.

Es considera una actuació de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic la consistent en un o diversos treballs especificats a la base 1.2, i que es plantegen en un tram d’una mateixa llera pública que confronta amb sòl urbà i/o sòl urbanitzable com a mínim en un 75% de la seva longitud.

La tipologia d’actuacions de conservació i manteniment de lleres objecte de subvenció són:

a) Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat.
b) Erradicació de vegetació invasora, incloent els treballs de replantació amb espècies autòctones.
c) Retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.
d) Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs de la llera.
e) Retirada d’arrossegaments vegetals.

No són objecte de subvenció:

a) Les inversions per a la realització de manteniment d’estructures de pas (guals, obres de fàbrica, ponts).
b) Les inversions per a la retirada exclusiva de residus, deixalles i restes d’andròmines.
c) Les inversions per a actuacions de tipus geomorfològic, ni les actuacions de recuperació d’hàbitats fluvials o hàbitats propis, ni les actuacions de millora de la connectivitat longitudinal i/o transversal, que són objecte d’una línia específica de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
d) Les inversions o despeses associades a actuacions de protecció enfront d’avingudes que beneficiïn una zona
urbana, que són objecte d’una línia específica de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l’any 2021 (ref. BDNS 568281).

Núm: 3/2022Data: 4 de gener de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminnació exterior realoitzades durant els anus 2029 i 2020 o a realitzar durant 2021 (ref. BDNS 568281)
DOGC : 8563 – 15.12.2021
Resolució:
ACC/3673/2021, de 10 de desembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES Modificació (justificació)

Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
WEB
Entitats beneficiàries:

Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT

EACAT

Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu de la Base reguladora 7 i 8)

Informació:
 
SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
Carrer de Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 444 50 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


15 de febrer de 2022
Objecte: Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de la realització d’actuacions de millora de la il·luminació exterior existent amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica.

Són objecte de subvenció les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que s’inclouen en els casos A), B) o C) previstos a la base 2.1 de l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol.
 
Actuacions subvencionables (vegeu la base reguladora 2)
 
Les actuacions de millora de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, es realitzin en:
 
Cas A)
– Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d’influència (quan estiguin classificades com a zones de
protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de
prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria
de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima
envers la contaminació lumínica (E1).
Cas B)
– Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).
Cas C)
– Íntegrament, en àrees d’influència d’un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de
protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
– En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la
contaminació lumínica aprovat, inclòs en l’inventari de la direcció general competent en matèria de
contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la
contaminació lumínica (E2).

 


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15