Inici Documents Fulls SIM 2021

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 592665).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 38/2021Data: 5 de novembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica) (ref. BDNS 575651).
DOGC: 8536, de 04/11/2021
Resolució: EMT/3252/2021, de 22 d’octubre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
WEB
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: :
Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
• Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu que determini la convocatòria (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.
• Organitzacions sindicals i patronals.
• Entitats de titularitat pública o privada amb centre de treball o establiment operatiu a Catalunya.
• Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les seves actuacions.
El projecte Singular el pot presentar una única entitat o diferents entitats agrupades en un únic expedient:
• Si s’hi presenta una única entitat serà l’única beneficiària.
• Si s’hi presenta una agrupació d’entitats, totes les entitats tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures establerts per la normativa.
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.

EACAT
Guia de sol·licitud projectes singulars 2021
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu base reguladora 10)
Informació:

SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


19 de novembre de 2021
Objecte: donar cabuda a projectes que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones majors de 16 i menors de 30, a través de la formació i l’orientació, així com altres actuacions com la mobilitat internacional, la formació professional dual, les pràctiques no laborals, la prospecció laboral i les experiències professionals.

Actuacions subvencionables (vegeu l’article 2 de la convocatòria).

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2021 (ref. BDNS 585042)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 47/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8514- 01/10/2021
Resolució:
ACC/2913/2021, de 23 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALLIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu la base reguladora 2 i 3)
 
3.1 Per a les actuacions previstes a la base 2.1.1:
3.1.1 Ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d’animals de companyia establert en l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d’animals de companyia mitjançant l’aplicació ANICOM.
3.1.2 Les entitats (associacions i fundacions) que estiguin inscrites en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.
3.2 Per a les actuacions previstes a la base 2.1.2:
3.2.1 Els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.
3.2.2 Els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals a qui els ajuntaments indicats a la base 3.2.1 hagin cedit les competències d’inspecció i vigilància previstes a l’article 41 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:

Informació:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL

Període presentació de sol·licituds:


2 de novembre de 2021
Objecte: fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia, com ara gossos, gats i fures per tal de disminuir-ne l’abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals.
 
Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables s’hauran hagut de fer entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos) i es poden pagar fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2021.

Imports unitaris màxims per a cada actuació subvencionable
 Identificació mitjançant microxip: 25 euros
Esterilització gossa: 125 euros
Esterilització gos: 90 euros
Esterilització gata: 80 euros
Esterilització gat: 40 euros
Esterilització fura femella: 80 euros
Esterilització fura mascle: 40 euros
Adquisició de lectors de microxips: 150 euros

Serveis veterinaris externs per a actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatius a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en el terme municipal de municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de serveis veterinaris propis: 1.000 € per municipi de menys de 10.000 habitants com a màxim.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats (ref. BDNS 584907)
DOGC: 8511, de 28/09/2021
Resolució:
EMT/2870/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

Les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 29 de setembre aL
13 d’octubre de 2021
, ambdós inclosos
Objecte:

L’objectiu del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.
 
Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.
 
Aquest programa està cofinançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l’any 2021. obligatori.
 
Actuacions subvencionables
a) Actuació de contractació laboral.
b) Actuació de formació, que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació en
competències bàsiques.
c) Actuació d’acompanyament.

A la base 5 es descriu l’objecte i contingut d’aquestes actuacions

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte:
Convocatòria per a l’any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707)
DOGC: : 8510, de 27/09/2021
Resolució:
EMT/2859/2021, de 17 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’article 3 de la convocatòria)
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
Contacte: treballiformacio.soc@gencat.cat

Període de presentació de sol·licituds:


Del 28 de setembre a
l’11 d’octubre de 2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és obrir la convocatòria per a l’any 2021, de les línies MG45 i DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503.

Persones destinatàries (vegeu l’article 5 de la convocatòria i la base reguladora 6)

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:

1.- Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.

Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.

2.- Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.

El tipus de formació que poden rebre les persones participants en aquesta Resolució és formació transversal amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.

Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

3.- Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, i té caràcter obligatori.Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya (ref. BDNS 582517).públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 27 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8503 – 16/09/2021
Resolució:
ACC/2792/2021, de 6 de setembre
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(Vegeu la Base reguladora núm. 3)
Ens Locals i les empreses públiques municipals
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes.
EACAT
Presentació sol·licituds: a través de l’EACAT. (Vegeu la Base reguladora núm. 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer del Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Telèfon 93 567 33 00

Termini de presentació de sol·licituds:


16 d’octubre de 2021
Objecte:concessió d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, en règim de prorrateig.

Actuacions subvencionables
L’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE que s’utilitzi en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, la seva adquisició així com el seu
transport i aplicació.

Document tècnic. (vegeu l’apartat de la subvenció)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. BDNS (Identif.): 583164

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
BOE: : 219 – 13/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Enllaç
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
Tramitació de l’ajut

Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-e

Informació per dubtes
Preguntes freqüents
Termini presentació de sol·licituds:

4 d’octubre de 2021
Objecte: Ajuts destinats a la realització d’actuacions amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seves zones turístiques i els negocis dels quals estan vinculats a l’arribada de visitants.

Descripció general dels ajuts

Projectes subvencionables


Requisits dels ajutsSi necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BDNS (Id.): 583173)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 42/2021Data: 24 de setembre de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per al recolzament a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (BDNS (Id.): 583173)
BOE: : 219 – 18/09/2021
Ordre ministerial:
10 de setembre de 2021
CONVOCATÒRIA extracte Ordre convocatòria
BASES REGULADORES
Organismes:
MINISTERI D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME
WEB
Informació portal d’ajuts
Entitats beneficiàries: (vegeu punt primer de l’extracte Ordre)

Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, Mancomunitats
Sol·licitud: mitjançant Seu-e.
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-

https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico
https://sede.serviciosmin.gob.es/ca-es/Paginas/Index.aspx
Presentació sol·licituds: mitjançant Seu-eTermini presentació de sol·licituds:

30 setembre de 2021
Objecte:recolzar i impulsar millores en la modernització, a través de la transformació digital i sostenible, dels canals de distribució, mercats municipals, àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de comercialització que facin les entitats locals.
(vegeu la base reguladora 1)

Projectes subvencionables: (vegeu la base reguladora 1.4)
a) Projectes per a l’adopció de eines de la informació de clients basats en macro dades o altres tecnologies
b) Projectes de transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’ experiència de compres.
c) Projectes destinats a la transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització.
d) Projectes d’obres i de reacondicionament per a millorar les instal·lacions, la seva accessibilitat, equipament i adequació de les zones ocupades pels mercats municipals, àrees comercials i mercats no sedentaris així com en les seves zones adjacents.
e) Projectes per a reduir el consum d’entrades per part del comerç i la substitució d’aquests per alternatives respectuoses amb el medi ambient.
f) Instal·lació de punts d’entrega intel·ligent
g) Projectes de millora de l’eficiència energètica.
h) Accions que promouen la prevenció de residus (inclosa la reutilització), la
separació en origen dels residus i la preparació per a la reutilització i el reciclat.
i) Sensibilització i formació en competències tecnològiques.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al finançament de les inversions o despeses realitzades per a l’execució d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana, d’actuacions de conservació i manteniment de lleres en trams urbans i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 577382).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 24 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2487/2021, de 27 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries: (vegeu de la Base reguladora 3)
Les entitats locals o agrupacions d’ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 4)

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00

Període presentació de sol·licituds:


de l’1 de setembre de 2021 al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
Objecte:les inversions o despeses realitzades per les entitats locals o agrupacions d’ens locals derivades d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i que permetin:

a) La protecció de zones urbanes.
b) La protecció d’infraestructures de serveis ja existents.
c) La protecció d’infraestructures de comunicació ja existents.
d) La protecció del patrimoni històric o cultural.

(vegeu la Base reguladora 1 i 2)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 40/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8465- 26/07/2021
Resolució:
ACC/2321/2021, de 19 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 3)

Ens locals
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


26 de setembre de 2021
Objecte:la implantació e noves deixalleries fixes i mòbils així com l’ampliació, millores estructurals i equipaments auxiliars de deixalleries existents.

La tramitació, la resolució i l’atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig.

Per a aquesta convocatòria, les referències a la Norma tècnica sobre deixalleries 2019 contingudes a les bases aprovades per la Resolució TES/1247/2019, de 8 de maig, s’entenen realitzades a la Guia de deixalleries 2021.

A aquests efectes, els requisits sobre les actuacions a realitzar així com les característiques d’aquests equipaments són els que s’estableixen a la Guia de deixalleries 2021

(vegeu la Base reguladora 7.- DESPESES SUBVENCIONABLES)


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 39/2021Data: 23 d’agost de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (ref. BDNS 577048).
DOGC: : 8469- 30/07/2021
Resolució:
ACC/2408/2021, de 26 de juliol

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres)…

Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 8 i 9)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


15 de novembre de 2021
Objecte:el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

1) Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
2) Projectes d’autocompostatge.
3) Recollida selectiva de residus tèxtils.
4) Recollida selectiva d’olis vegetals usats.

Queden excloses les actuacions objecte d’altres convocatòries de subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i les actuacions sobre fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15