El dimarts, 6 de maig, el Consell Comarcal celebra l’últim Ple d’aquest mandat

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 6 de maig de 2003, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de 18 de març de 2003.
-1.- Aprovació, si s´escau, del Compte General del Consell Comarcal del Maresme de l´exercici 2002.
-2.- Donar compte de diversos Decrets de Presidència. SERVEIS PERSONALS
-3.- Aprovació, si s´escau, de l´atorgament de diversos ajuts individuals de menjador i desplaçament relatius al curs escolar 2003/2004.
-4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 86/03 de data 18 de març de 2003, referent a l´aprovació de l´esborrany de conveni entre la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i aquest Consell Comarcal de suport al pla comarcal de joventut per a l´any 2003 i actualització de l´aportació econòmica del conveni de delegació de competències en matèria de joventut.
-5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 89/03 de data 20 de març de 2003, referent a l´aprovació inicial de les bases de la XXª Mostra Literària del Maresme de 2003. RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA
-6.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació núm. 3/03 del Pressupost de l´exercici 2003 de l´ Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-7.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança número 1 reguladora del preu públic per serveis a prestar per l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per a regular l´adhesió a l´EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes).
-9.- Nomenament, si s´escau, d´un Conseller General per a l´Assemblea General de la Caixa d´Estalvis de Girona.
-10.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació núm. 5/03 del Pressupost de l´exercici 2003 del Consell Comarcal del Maresme
-11.- Aprovació, si s´escau, d´un expedient de baixes d´ingressos i despeses d´exercicis tancats.
-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 102/03 de data 26 de març de 2003, referent a l´aprovació del conveni de cooperació entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme per a regular l´encàrrec de la gestió del Pla Únic d´Obres i Serveis i d´altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local. COOPERACIÓ MUNICIPAL, PLANIFICACIÓ i MEDI AMBIENT
-13.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Malgrat de Mar per a la construcció d´un dipòsit d´abastament i regulador d´aigua potable.
-14.- Aprovació, si s´escau, de les inversions finançades per la concessionària del servei comarcal d´abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord durant els anys 2001 i 2002, de la revisió MIBOR dels mateixos anys i de la previsió d´inversions a finançar durant el 2003.
-15.- Aprovació, si s´escau, de la factura presentada per l´empresa concessionària SOREA, S.A. de la part d´IVA de les obres efectuades a l´Abastament d´aigua potable del Maresme Nord.
-16.- Aprovació, si s´escau, de la revisió anual de preus que percep l´empresa SIMMAR SL per a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers a la comarca del Maresme.
-17.- Aprovació, si s´escau, de la revisió de l´import que percep el Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers a la comarca del Maresme.
-18.- Aprovació, si s´escau, de la certificació d´obres núm. 7 de l´obra “Tractament de fangs de l´estació de tractament d´aigua potable del Maresme Nord, 2ª fase”.
-19.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/03 de data 1 d´abril de 2003, referent a la declaració d´idoneïtat dels projectes presentats pels Ajuntaments d´Argentona, Dosrius, Palafolls, Pineda de Mar, Tiana i Sant Iscle de Vallalta
-20.- Moció del grup comarcal del Partit Popular de sol·licitar, si s´escau, al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya del canvi d´ubicació del nou centre de psiquiatria.
-21.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 30 d´abril de 2003. El President