Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de desembre a les 17:30h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 17.30 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 15 de juny de 2004.
-1.- Despatx oficial
-2.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el projecte de pressupost general de la corporació per a 2005.
-3.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el Pla d´Actuació Comarcal.
-4.- Presentació proposta elaboració del Pla Estratègic Territorial del Maresme.
-5.- Presentació del conveni ACTE (plans estratègics del sector tèxtil).
-6.- Presentació de les polítiques d´immigració de la Generalitat de Catalunya, per Adela Ros, Secretària d´Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
-7.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 23 de novembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggròs