Ordre del Dia del Ple extraordinari que celebrarà el CCM el 21 de desembre a les 19:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària de 16 de novembre de 2004.
-1.- Aprovació, si s´escau, de la valoració dels llocs de treball de la Corporació
-2.- Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2005.
-3.- Aprovació, si s´escau, de la proposta de pagament de diversos ajuts per a projectes de cooperació internacional. Mataró, 16 de desembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggrós