Consell Comarcal i CESPA creen una empresa d’economia mixta per oferir al Maresme un servei integral de recollida de residus i neteja

 

El Consell Comarcal del Maresme amplia la seva carta de serveis en matèria de recollida de residus i incorpora el de neteja (viària i de platges) amb la constitució de Residus del Maresme (RESMAR). Aquesta és una empresa d’economia mixta que adapta els seus serveis a les necessitats dels ajuntaments. El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i el representant de CESPA, Narciso Llongarriu, han signat avui el contracte de creació d’aquesta nova empresa.

El Maresme és una comarca diversa i com a tal necessita serveis flexibles i amb una gran capacitat d’adaptació a les necessitats de cada municipi. Aquesta és la filosofia que mou a RESMAR. L’empresa, participada en un 49% pel Consell Comarcal i un 51% per CESPA, se centrarà en oferir un servei integral en matèria de recollida de residus i en neteja pública. La seva peculiaritat és que els ajuntaments podran contractar la totalitat dels serveis o només aquells que necessitin. Amb l’avantatge, ha explicat Miquel Àngel Martínez que “tenim la capacitat de donar una resposta àgil i estalviar als ajuntaments que ens deleguin la competència els procediments administratius que solen ser llargs i complicats“. A més, ha afegit Martínez, “l’aplicació de l’economia d’escala sempre ens fa ser més competitius“. Llongarriu comparteix aquesta visió tota vegada que “les despeses estructurals de l’empresa es comparteixen“. De fet, CESPA ja té experiència en la participació en empreses similars (Osona i La Selva).

RESMAR disposarà de prou recursos materials i personals per oferir un servei a “la carta” que contempli totes les variants i combinacions de serveis. Pel que fa a residus, s’ofereix la recollida de totes les fraccions amb una adaptació a qualsevol modalitat (porta a porta, recollida en contenidor de diferents sistemes de càrrega, un sistema mixt…) i l’oferta en neteja viària i de platges també contempla un ampli ventall de possibilitats. A més, s’incorpora també la gestió de les deixalleries.

Consell Comarcal i Cespa treballen amb l’objectiu que RESMAR entri en funcionament a principis d’abril. Inicialment, assumirà, si els ajuntaments no diuen el contrari, els serveis que presta el Consell Comarcal a 8 municipis: Sant Cebrià de Vallalta, Sant Andreu de Llavaneres, Pineda, Palafolls, Santa Susanna, Arenys de Munt, Dosrius i Òrrius. El Masnou finalitza el conveni de delegació de competències el 30 de març i Teià el 30 d’abril.

Tal i com es va presentar al Consell d’Alcaldes, RESMAR neix amb la següent carta de serveis:

RECOLLIDA DE RESIDUS

 • fraccions selectives de vidre, paper-cartró i envasos lleugers
 • matèria orgànica 
 • fracció resta
 • recollida selectiva comercial a grans productors
 • piles, olis de cuina, fracció vegetal, voluminosos, fluorescents….
 • neteja i manteniment de totes les tipologies de contenidors
 • serveis especials i extraordinaris: festes, fires i esdeveniments de tot tipus que tinguin autorització municipal
 • recollida selectiva comercial a grans productors, fires i mercats ambulants
 • manteniment i reposició de totes les tipologies de contenidors

Totes les recollides de fraccions de residus es poden prestar mitjançant els sistemes de càrrega posterior, càrrega lateral, iglú, EASY, contenidors soterrats, recollida porta a porta o qualsevol combinació dels mateixos

 GESTIÓ DE DEIXALLERIES

·        Gestió de les deixalleries fixes   

·        Gestió de les deixalleries mòbils 


SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

• Serveis de Neteja de la via Pública

• Serveis de Neteja addicional, específics o especials

• Servei de neteja de fulles 

• Servei de neteja d’excrements 

• Recollida d’animals morts a la via pública 

• Neteja de grafits, pintades i xiclets 

• Neteja mobiliari urbà 

• Neteja en situacions d’emergència 

• Altres neteges especials 


SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES

• Neteja de sorra amb màquina 

• Neteja i manteniment de papereres 

• Neteja i manteniment de dutxes i zones d’entrada 

• Neteja i manteniment de les instal·lacions de les platges 

• Recollida de surants a l’aigua 

Necessiteu rehabilitar el vostre habitatge? Us ajudem!

 


L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme, a més d’impulsar el lloguer dels habitatges buits que hi ha als diferents municipis del Maresme, informa, assessora i guia els propietaris que han de fer-hi obres de rehabilitació en el seu edifici o habitatge. Si és el vostre cas, poseu-vos en contacte amb nosaltres i, gratuïtament, us facilitarem tota la informació sobre els tràmits i requisits necessaris per poder accedir a les subvencions que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Ens encarregarem de cursar les vostres sol·licituds. Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró (davant l’estació de RENFE) Telèfon: 93 741 16 16  
habitatge@ccmaresme.es

Oberta la convocatòria de subvenció per a la rehabilitació d’edificis

L’Agència Catalana de l’Habitatge ha obert dues línies de subvenció per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis de tipologia residencial. La finalitat és fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, així com la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament fins al 18 de setembre de 2020.

Línia 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat

Contempla actuacions en els edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l’interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d’una actuació global a l’edifici, que s’adrecin a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat. 
Així com la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Subvenciona actuacions de conservació i actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.    

Qui pot sol·licitar la subvenció

a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d’edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. 

b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives. 

Requisits dels edificis :

 •  Tipologia residencial col·lectiva i edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. 
 • Antiguitat segons el tipus d’actuació
 • Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge. 
 • Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment i en el moment de sol·licitar la subvenció

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe d’avaluació de l’edifici (IAE), que ha de contenir l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC, amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), d’acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.

Renda Bàsica d’Emancipació (RBE)

Ajuts als joves concedits pel Ministeri

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme gestiona la prestació de renda bàsica d’emancipació (RBE) que presentin els joves d’entre 22 i 30 anys de tots els municipis del Maresme, tret de Mataró i El Masnou que disposen d’oficina municipal pròpia.
Les sol·licituds es poden presentar a partir del dilluns 14 de gener de 9.00h a 14.00h. No cal demanar cita prèvia, però es convenient que abans de portar la documentació, ens truqueu per assegurar-vos que no us falta cap document (Telèfon: 93 741 16 16)

ATENCIÓ: La Generalitat va modificar els formularis que cal presentar per accedir als ajuts el divendres 25 de gener de 2008. Els impressos modificats són: les declaracions responsables per a la renda bàsica d’emancipació i la sol·licitud per a la prestació. També ha estat modificada la informació de la convocatòria.

 
Informació sobre la convocatòria de la prestació de renda bàsica d’emancipació i requisits que han de complir els aspirants a la prestació


– 
Llistat entitats financeres col·laboradores amb la RBE{|}http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=954&Itemid=954#Entidades 
Format word
Cal presentar 2 còpies i recordeu que han d’anar signades.


-Declaració responsable.
 
Format PDF

–  
Format word


– 
Ofici d’entrada de sol·licituds a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme
Cal presentar 2 còpies signades.{.d}

El CCM aprova una moció per a la sostenibilitat de l’aqüífer del riu Tordera

El Ple del Consell Comarcal del Maresme, celebrat ahir dimarts 20 de novembre, va aprovar una moció conjunta de tots els grups comarcals que conté un conjunt de mesures per garantir la sostenibilitat en l’explotació de l’aqüífer del riu Tordera.
El document aprovat parteix de la filosofia que la construcció de la dessalinitzadora de Blanes no ha d’eludir la posada en marxa d’altres mesures que han de servir per racionalitzar l’ús de l’aqüífer i garantir la sostenibilitat del Baix Tordera.
Per això, es demana a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) : 1) Vetllar per minimitzar l’impacte mediambiental de la dessalinitzadora prevista, tant des del punt de vista del consum energètic com dels residus resultants –salmorres i fangs-, garantint a més que les tecnologies que s’utilitzin respectin el principi de ser les “millors tecnologies disponibles”. 2) Informar sobre el calendari d’execució de les altres intervencions previstes a més de la dessalinitzadora: construcció d’una barrera hidràulica, recàrrega artificial de l’aqüífer i barrera hidràulica positiva d’interconnexió de les tres ETAPs de la zona, interconnexió amb el sitema Ter- Llobregat, etc. 3) Informar sobre les conclusions més rellevants que proporciona la modelització matemàtica del comportament de l’aqüífer del baix Tordera que s’ha dut a terme. 4) Realització d’un estudi sobre la reutilització i usos de l’aigua de les ETAPs de la zona, on s’expliciti la qualitat de l’aigua depurada i les garanties necessàries pels usos proposats. 5) Realització d’un estudi amb l’establiment de mesures correctores sobre les repercussions que l’ús de la dessalinitzadora i les mesures que s’ha pres actualment per a resoldre la situació d’emergència, han tingut sobre el medi natural. 6) Informar sobre les dades resultants de l’estudi previst sobre les extraccions que es realitzen al conjunt de la conca. 7) Aportar dades sobre l’estat d’implantació prevista de comptadors a totes les extraccions segons els resultats, i establir les mesures correctores per a una correcta gestió sostenible de l’aqüífer. 8) Encarar el problema del riu Tordera de forma integral, no dividint artificialment la conca en conca de l’Alt Tordera, Tordera Mitjà i Baix Tordera, doncs es tracta del mateix i únic problema. La recàrrega de l’aqüífer del Baix Tordera es produeix aigües amunt i depèn, a més de les precipitacions, del cabal que porta el riu que depèn, al seu torn, de les extraccions que se’n fan al curs alt i mitjà. Per això caldrà obrir converses amb els altres Consells Comarcals afectats. 9) Promoure realment, després d’un any transcorregut des de l’acord de l’ACA d’octubre de 2000, la constitució de la comunitat d’usuaris de la conca del riu Tordera, amb la participació de tots els agents socials i econòmics implicats, dins del marc de les accions encaminades a una gestió sostenible del territori proposades per la UE. 10) Elaborar el model de gestió integrada previst en l’acord de l’ACA d’octubre de 2000 amb la participació de l’esmentada comunicat d’usuaris i amb criteris de gestió sostenible. 11) Promoure un estudi sobre els aprofitaments econòmics de la Planta (salmorres i fangs). 12) Estudiar la creació d’un ens que permeti als usuaris de la Planta l’avaluació i el seguiment de les decisions que els hi afectin.

Campanya per millorar els hàbits de selecció dels residus dels treballadors de l’administració local

 


L’administració RECICLA és el títol de la nova campanya de sensibilització que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Maresme sobre la recollida selectiva dels residus a les oficines municipals i la introducció de la compra ambientalment correcta pel que fa l’adquisició de material. Després d’haver dut a terme diferents campanyes sobre la problemàtica de les deixalles adreçades a la població en general o al col·lectiu escolar en concret, l’Àrea de Territori i Sostenibilitat impulsa ara aquesta iniciativa amb l’objectiu de que l’Administració doni exemple als ciutadans.


La campanya s’està duent a terme durant el mes de juny a 27 ajuntaments de la comarca (tots excepte Mataró, Montgat i Tiana). El CCM ha ofert als consistoris la realització d’una sessió informativa i de sensibilització adreçada als treballadors, a càrrec d’un educador ambiental, i ha distribuït al ajuntaments un total de 208 contenidors (90 per la recollida selectiva de paper i cartró, 90 per envasos i embalatges lleugers i 28 per vidre) de 80 litres de capacitat per millorar la gestió dels residus que es fa dins de les oficines municipals. D’altra banda, el CCM ha editat la  
Guia ràpida dels residus a l’oficina , un fulletó que ofereix informació bàsica sobre la gestió de les deixalles generades dins d’aquest àmbit de treball. La guia inclou una descripció de quins són els residus més habituals, consells sobre com disposar els punts de recollida dins de les oficines municipals, hàbits correctes a l’hora de fer la separació i minimitzar els residus i una breu explicació sobre els beneficis ambientals obtinguts amb el reciclatge de cada fracció de la brossa. També ofereix enllaços a documents i lloc webs d’altres administracions on tothom que estigui interessat en el tema pot complementar la informació. La guia s’està distribuint als ajuntaments preferentment en format electrònic, tot i que s’ha fet una edició reduïda de 1.000 exemplars en suport paper per fer-la arribar a aquells treballadors municipals que no disposin de correu electrònic. També s’han editat 300 pòsters de la campanya.

Representants de l’entitat MUSA de dones de Chiapas visiten el Consell Comarcal del Maresme

 
 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo ha rebut la delegació de Chiapas que aquesta setmana està visitant el Maresme per explicar les millores econòmiques i socials que han reportat a la seva comunitat els ajuts de cooperació rebuts per part de diferents entitats maresmenques.


L’any passat, el Consell Comarcal del Maresme va finançar un projecte de cooperació internacional destinat a la formació bàsica de les dones i dels homes de la cooperativa Unión de la Selva en matèria d’economia familiar i cooperativista i a l’entorn dels drets humans i de gènere. Segons ha explicat la presidenta d’aquesta cooperativa, Rosa Cruz, la formació rebuda està afavorint el reconexeixement dels drets de les dones en la seva comunitat. “hem aprés a valorar-nos com a dones, a tenir una vida pròpia no sotmesa al marit, a treballar pel benestar de la nostra família des de la nostra condició de dones”. També, segons han explicat, les sessions formatives estan afavorint la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el camp educatiu i han esperonat moltes dones joves a continuar formant-se per estar més preparades. La cooperativa Unión de la Selva ja compta amb 126 dones que treballen per defensar els drets de les dones i per reivindicar un paper més actiu en la seva societat.

Ajuts al lloguer 2016

 


L’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Maresme tramita les sol·licituds d’ajut al lloguer de les dues convocatòries que hi ha vigents actualment: la de subvencions per al pagament del lloguer per a 2016 que finalitza el 15 de juny i la de prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics que finalitza el 15 de juny, en el cas de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial, i el 31 d’octubre per a les persones que han llogat l’habitatge a través de les Borses de mediació per al lloguer social o habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre.

L’Oficina comarcal d’habitatge atendrà en horari habitual a la seu del Consell Comarcal del Maresme. Els veïns d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Pineda de Mar i Sant Vicenç de Montalt no cal que es desplacin. Poden fer la tramitació en el seu municipi els següents dies:


ARENYS DE MAR: tots els dilluns de 9:00 a 14:00h als Mòduls de Can Nadal


ARENYS DE MUNT: els dimarts 19 d’abril, 3, 17 i 31 de maig, i 14 de juny a l’Edifici Cotxeria


PINEDA DE MAR: tots els divendres de 9:00h a 14:00h a l’Oficina Municipal d’habitatge (C/ Major 14-16)


SANT VICENÇ DE MONTALT: els dimecres 20 d’abril, 4 i 18 de maig, 1 i 15 de juny. de 12:00h a 14:00h a l’Ajuntament.


Les prestacions per al pagament del lloguer són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

INFORMACIÓ SOBRE ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR


PER ACOLLIR-SE ALS AJUTS


SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE LLOGUER


 • Resolució GAH/939/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016. La convocatòria finalitza el 15 de juny


 


MÉS INFORMACIÓ: cliqueu AQUÍ


 • Resum de la convocatòria i de la documentació que cal aportar-hi per tramitar l’ajut:


 
 • Sol·licitud:


 
 • Full de transferència bancària


 


PRESTACIONS PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS


 • Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2016 per a col·lectius específics.


Aquesta convocatòria té 2 terminis:


1.- Per a sol·licituds de contractes celebrats a partir de l’1 de novembre de 2015 obtinguts a través de la borsa de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre, el 31 d’octubre


2.- Per les sol·licituds de beneficiaris de les prestacions econòmiques d’especial urgència per desnonament o execució hipotecària, el 15 de juny


 


Més informació, CLIQUEU AQUÍ


 • Resum de la convocatòria i de la documentació que cal aportar-hi per tramitar l’ajut:


 


 • Sol·licitud:


 
 • Full de transferència bancària


 


L’Oficina d’Habitatge del Maresme es desplega pel territori

Les persones residents a Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar ja no cal que es desplacin a Mataró per realitzar tràmits relacionats amb l’habitatge. Gràcies al conveni subscrit entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d’aquests municipis, l’Oficina d’Habitatge del Maresme fa atenció directa en aquestes poblacions.

L’Oficina d’Habitatge al Territori 2021-2024 és un servei a la carta que ofereix el Consell Comarcal als municipis del Maresme per, d’una banda, facilitar que la ciutadania disposi en la seva localitat de residència d’assessorament tècnic especialitzat; i de l’altra, descongestionar els serveis socials municipals que, en els darrers temps, es veuen desbordats per l’increment exponencial de les consultes relacionades amb el pagament de les rendes de lloguer i d’hipoteca, les dificultats per accedir a un habitatge de lloguer o de propietat, els desnonaments, les ocupacions il·legals, la manca d’habitatge social i l’augment de preus, entre d’altres.

Cal recordar que gairebé la totalitat de municipis de la comarca reuneixen els requisits per ser declarats “àrea amb mercat d’habitatge tens” tenint en compte els paràmetres establerts a la coneguda com a “Llei de contenció de preus del lloguer“. A més, tal i com apunta el conseller de Serveis a les Persones, Marc Bosch, “ens hem de preparar perquè les previsions indiquen que a la tardor l’epidemia dels desnonaments prendrà el relleu a la del coronavirus“.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Maresme, a més d’acostar els serveis de l’Oficina d’Habitatge del Maresme als municipis, ha demanat als ajuntaments que impulsin la Declaració d’Àrea amb mercat d’habitatge tens com a manera de regular els preus del lloguer d’habitatge i té en marxa la campanya “Llogant el teu pis, guanyes” per incentivar les persones propietàries d’habitatges buits a posar els seus pisos dins de la Borsa de lloguer comarcal.

Oficina d’Habitatge del Maresme al territori

ARENYS DE MAR: Atenció els dilluns de 9:00h a 14:00h a l’edifici Xifré. Més informació

ARENYS DE MUNT: Atenció els dimarts (servei quinzenal) de 9:00h a 14.00h a l’edifici Escorxador. Més informació

CANET DE MAR: Dijous de 9:00h a 13:00h . Més informació

PINEDA DE MAR:

PREMIÀ DE DALT: Dimarts de 9:00h a 14:00h (servei quinzenal) . Més informació

PREMIÀ DE MAR: Dijous de 9:00h a 14:00h a les oficines municipals del carrer Nord, 60. Més informació

SANT VICENÇ DE MONTALT: Atenció els dimats (servei mensual) al Casal de Cultura. Més informació

VILASSAR DE MAR: Divendres de 9:00h a 14:00h a les oficines de Serveis Socials. Més informació

La convocatòria 2019 d’ajuts a l’habitatge amplia fins als 750 euros mensuals el màxim de lloguer subvencionable

 

Avui s’ha obert la convocatòria d’ajuts de lloguer amb una important novetat. Tal i com havia demanat el Consell Comarcal del Maresme, s’han modificat els requisits ampliant en 150 € el preu màxim del lloguer subvencionable. Fins l’any passat només podien optar a l’ajut les persones que pagaven com a màxim 600€ de lloguer mensual, una quantitat desfasada que deixava fora de la convocatòria moltes famílies que, tot i trobar-se en situació de vulnerabilitat social, paguen un lloguer superior a aquesta quantitat. La convocatòria d’aquest any està més en sintonia amb els preus de mercat i fixa el topall en 750 € mensuals.

L’accés a l’habitatge és ara per ara la principal causa de pobresa al Maresme, segons la primera avançada de la Diagnosi de pobresa i vulnerabilitat social al Maresme que està duent a terme el Consell Comarcal.

Des d’avui i fins el proper 7 de juny, l’Oficina Comarcal d’Habitatge tramitarà les peticions d’ajuts de lloguer d’aquelles persones que compleixin els requisits establerts a la Convocatòria.

Per agilitzar l’atenció personal, es demana a les persones que vulguin sol·licitar aquesta prestació que portin tota la documentació sol·licitada.

Podeu veure, els requisits de la convocatòria i la documentació que s’ha d’aportar CLICANT AQUÍ