Curs: “Com posar preus als meus productes o serveis”

Un dels problemes que es plantegen les persones que comencen un negoci és fixar el preu que han de cobrar als seus clients per la prestació d’un servei o un producte. Una decisió important en la qual s’han de tenir en compte diferents aspectes com la competitivitat en el mercat, però també assegurar la viabilitat del negoci.

Aquesta formació que ofereix el Consell Comarcal del Maresme posarà sobre la taula tots els elements que s’han de valorar i facilitarà eines per ajudar a prendre una decisió.

S’impartirà presencialment a la seu del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) el divendres 17 de maig de 9:30h a 14:00h.

CONTINGUT

 • 1- Introducció al significat del preu. 
 • 2- La importància del valor per sobre del preu. 
 • 3- Com fixem el preu? Vuit passos per fixar el preu. 
 • 4- Què hem de saber per fixar els preus dels productes? 
 • 5- Marge brut comercial, què és i com es calcula. 
 • 6- Fórmules per fixar els preus, increment sobre el cost, multiplicador i marge sobre el preu de venda. 
 • 7- Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea? Imatge, punt d’equilibri i pla de tresoreria. 
 • 8- Gestió del negoci en funció dels marges per seccions o productes. 
 • 9- Casos pràctics d’exemples reals.

OBJECTIUS

 • Facilitar eines a les persones emprenedores per fixar els preus i veure com aquesta decisió afecta la viabilitat de la idea de negoci.
 •  Conèixer la diferència entre preu i valor així com els diferents sistemes per determinar el preu de venda. 
 • Entendre les fórmules per fixar els preus dels productes o serveis i saber calcular el marge brut comercial.

DURADA

4,5 hores en una sessió presencial al Consell Comarcal del Maresme, de 9:30h a 14:00h

FORMADORA

La formació anirà a càrrec d’Eulàlia Balañà Quintero (EBCCE)

INSCRIPCIONS

Aquesta formació està subvencionada al 100% amb el suport de la Diputació de Barcelona i no té cost per a les persones que la segueixin.

Per accedir-hi cal enviar al Consell Comarcal del Maresme aquest formulari:

Dades laborals i de formació

Dades de l'empresa

Com us heu assabentat d'aquest curs?

Clàusula de tractament de les dades personals i d’ús d’imatge

En compliment del què disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig) els informem que el Consell Comarcal del Maresme, per a portar a terme aquesta formació haurà d’efectuar fotografies o captures de pantalla durant la connexió online on poden ser identificables amb la finalitat de poder justificar la realització d’aquesta activitat formativa a fi i efecte d’obtenir subvencions por part d’organismes públics. Així mateix, es tractaran les seves dades personals (nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon) per a oferir el servei de formació amb finalitzats organitzatives i administratives. Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per a la què s’han obtingut i sempre que no exerceixi el dret que els empara. No es comunicaran a tercers, exceptuant por obligació legal o a fi i efecte de justificar i obtenir subvencions per a la realització de l’activitat formativa, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una cop les dades personals incloses les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, els informem que tenen dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades, la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Consell Comarcal del Maresme amb seu a Mataró, Plaça de Miquel Biada, núm. 1, correu electrònic maresme@ccmaresme.cat juntament amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que volen exercir. Tenen dret a retirar el consentiment cedit en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat prèviament. També tenen dret a presentar una reclamació, si consideren que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’Autoritat de control (www.agpd.es). Amb la signatura del present document, el sota signant es considera informat i atorga el seu consentiment per a el tractament mencionat. Nom i cognoms participant: DNI: Signatura Data