Disminueix un 20% la sinistralitat laboral al Maresme

  


La sinistralitat laboral a la comarca del Maresme s’ha reduït en gairebé un 20% durant el darrer any. Segons les dades facilitades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, durant el tercer trimestre de 2009 es van comunicar un total de 1.050 accidents de treball mentre que en el mateix període de 2008 en van ser 1.312.


L’informe trimestral que realitza l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme constata que durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2009, el 58% dels sinistres a la feina es van produir en el sector serveis; el 21% a la construcció; el 19% al sector industrial i el 2% restant a les activitats del sector primari. En comparació a les dades del mateix període de 2008, augmenta el percentatge d’accidents laborals al sector serveis en poc més d’un 4% i disminueix a la construcció en poc més d’un 3%. La diferència en la resta de sectors és gairebé inapreciable. Del conjunt d’accidents laborals registrats el tercer trimestre de 2009, el 99,62% han estat lleus i el 0,38% greus. La dada més positiva és que no s’ha regsitrat cap accidents mortal. Segons acaba de publicar l’Agència Europea per la Seguretat i la Salut en el Treball (European Agency for Safety and Healh at Work), els treballadors de l’Estat Espanyol són els que fan una valoració més positiva de les mesures posades en pràctica per millorar la seguretat en els llocs de treball. En concret, el 71 % dels ciutadans espanyols consideren que en els darrers cinc anys la salut i la seguretat a la feina ha millorat, mentre que pel conjunt de països de la UE el percentatge és del 57%. A més, el 63% dels treballadors espanyols es considera ben informat respecte als riscos per la seguretat i la salut en el lloc de feina. De fet, aquest tema ocupa la tercera posició dins dels factors decisius a l’hora de triar una nova ocupació (la primera és la seguretat a no perdre la feina i la segona el sou a percebre). D’altra banda, el 61% dels ciutadans espanyols considera que les condicions de seguretat i salut a la feina podrien deteriorar-se com a resultat de la crisi econòmica i el 63% es consideren ben informats respecte als riscos en matèria de seguretat i salut a la feina.

 

Clic aquí per a pdf