Les mitjanes i grans empreses maresmenques veuen amb optimisme el seu futur

 


La millora de la conjuntura econòmica en el conjunt de Catalunya ha tingut el seu reflex en un major dinamisme de l’activitat empresarial a la comarca del Maresme. Això és el que reflecteixen les dades corresponents al segon semestre de 2005 recollides per l’Observatori de la Competitivitat del Maresme presentades pel conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Genís Bargalló, i pel professor de l’EUM Joan Ripoll.


L’Observatori de la Competitivitat Empresarial és una iniciativa del Consell Comarcal del Maresme (CCM) i de l’Escola Universitària del Maresme (EUM) que té com a objectiu analitzar períodicament el nivell de competència de la indústria i els serveis de la comarca. Les dades s’obtenen a partir d’un panell de grans empreses que per la seva dimensió i característiques són considerades com una mostra força representativa del dinamisme i tendències de l’activitat econòmica del Maresme. Les dades recollides durant el segon trimestre de 2005 apunten que les expectatives de futur de les mitjanes i grans empreses són óptimistes. De les 35 empreses enquestades, més de la meitat manifesten que la seva activitat industrial i/o comercial travessa una fase de creixement. I, contràriament a les dades recollides el primer semestre de 2005, cap empresa es declara en crisi. Gairebé un 70% (un 9% més que durant el primer semestre) declara haver augmentat el seu volum de vendes. El 58% de les empreses manifesten la seva voluntat d’ampliar la seva activitat al Maresme durant els propers 5 anys, mentre que gairebé el 70% preveun expandir el seu negoci fora de la comarca. Pel que fa a la competència territorial, les empreses valoren de la comarca del Maresme les seves bones infrastructures de comunicació i la facilitat en l’accés a noves tecnologies. En canvi, puntuen negativament el preu del sòl.

Per consultar en PDF la publicació de les dades de L’Observatori de la Competitivitat Empresarial del Maresme corresponents al 2n semestre de 2005,  
Cliqueu aquí