12.12.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge Maresme
banner OIH
banner Diputació BCN
Departament de Medi Ambient i Habitatge
banner Incasòl
banner_compartir_habitatge
Ajuts al lloguer
 • 1. En què consisteix l´Ajut al Lloguer?
  L'objecte de la subvenció és ajudar al pagament de la renda a arrendataris amb dificultats, amb la finalitat de prevenir l'exclusió social residencial. És una ajuda pels lloguers prèviament pagats.
 • 2. Qui pot demanar l´ajut i qui no?
  • Poden optar a l´ajut:
   Les persones físiques titulars d´un contracte de lloguer sempre que la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos NO superiors a 2,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM); i que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

   A) Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 60€.

   B) Persones arrendatàries (llogaters) d'habitatges administrats per operadors de parc públic o per entitants sense ànim de lucre, han de dirigir-se a la seu de l´entitat titular o a l´administradora de l´habitatge . Seria el cas dels habitatges de protecció oficial. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 60€.

   C) Ser titulars d'un contracte de lloguer. En la convocatòria especifica “obtingut o supervisat a través de les borses integrades en la Xarxa de Mediació per al Lloguer social o a través d'entitats col·laboradores que signin conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge que es trobin en situació de risc d'exclusió social per motius residencials”. És la tipologia de contracte d´arrendament més habitual amb el que ens trobarem. Són aquells que s´hagin formalitzat a través de d´alguna entitat privada o inmobiliaria. Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 90€.

   D) Ser joves de fins a 35 anys d'edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer . Sempre que el lloguer mínim a pagar sigui de 90€.

   E) Altres llogaters no previstos en els apartats precedents.

  • No poden optar a l´ajut:
   Les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

   A) Contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts del titular del contracte com de la seva parella).

   B) Persones que disposin d´un habitatge en propietat en el mateix municipi, sempre que no quedi degudament justificat el motiu pel qual no s´ocupa.

   C) Persones que han demanat les ajudes al lloguer de l´Estat, la Renda Bàsica d´Emancipació (RBE), independentment de que se li hagi concedit o no l´ajut.
   d) Les persones que han estat beneficiàries de l´Ajut personalitzat a l´Allotjament, només tindran dret a que se´ls hi concedeixi l´Ajut al Lloguer durant aquells mesos que no han rebut l´Ajut Personalitzat.

   D) Els rebuts mensuals de lloguer no pagats.

   E) Persones amb contractes de lloguer de temporada,  es consideren de temporada aquells contractes on s´especifica que són “CONTRACTES PER TEMPORADA” independentment dels període que hagin llogat l´habitatge. Però si en alguna clàusula del contracte consta que l´habitatge es destina a vivenda habitual pot demanar l´Ajut al Lloguer.

 • 3.Sol·licitants de l´Ajut al Lloguer:

  Enguany es diferencien en 3 grups, segons els quals hauran de fer una sol·licitud o una altra:

 • 4.L´import de la subvenció i criteris de valoració:
  • Import de la subvenció:

   La quantia de la subvenció es determina per la diferència entre el que s'anomena lloguer just i la quantitat de la renda del lloguer que cobra el propietari o lloguer concertat o d'equilibri, amb la limitació màxima de 240 euros mensuals, i un mínim de 20 euros mensuals.

   S'entén per lloguer just i per lloguer concertat o d'equilibri el següent:

   a) Lloguer just és l'import del lloguer que hauria de pagar l'arrendatari i que no hauria d'excedir del 30% dels ingressos de la unitat de convivència en el cas que aquests estiguin entre 1 i 2,5 vegades l'IPREM, o del 20% dels ingressos de la unitat de convivència, en el cas que aquests estiguin per sota d'1 vegada l'IPREM.

   b) El lloguer mínim que haurà de satisfer el llogater directament serà de 60 euros mensuals pels sol·licitants de l´ajut majors de 65 anys titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa (a) i pels sol·licitants de l´ajuda per habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d'Adigsa (b).

   c) El lloguer mínim que haurà de satisfer el llogater serà de 90 euros mensuals, en el cas dels sol·licitants de l´ajut joves menors de 35 anys (c) i pels que hagin signat un contracte de lloguer o l'hagin fet supervisar a través de borses joves d'habitatge (d).

   S´entén com a renda de lloguer la quantia que destina l´arrendatari (llogater) amb tots els conceptes que consten en el rebut excepte els endarreriments i les despeses de servei d´ús individuals que estiguin  consignades al rebut de lloguer, com per exemple: subministres d´aigua, llum, gas etc...

   Els beneficiaris de la convocatòria amb contractes  de lloguer signats abans del 2009 tindran dret a cobrar la quantia corresponent a tot l´any. En canvi, els beneficiaris de la convocatòria amb contractes de lloguer formalitats durant el 2009, tindran dret a cobrar la quantia equivalent als mesos transcorreguts entre el mes posterior a la data de la signatura i el mes de desembre.

  • Criteris de valoració:
   La dotació pressupostària prevista es destinarà a les persones beneficiàries dels ajuts, tenint en compte el nombre de sol·licituds que en cada col·lectiu compleixen els requisits i, d'acord amb el sistema de concurrència, s'aplicaran els criteris de valoració següents:
   1. El nivell d'ingressos de la unitat de convivència.
   2. La composició de la unitat de convivència.
   3. L'import diferencial entre el lloguer concertat o d'equilibri i el lloguer just.
 • 5. Justificació i pagament de la subvenció
  • La justificació de la subvenció:

   Es farà mitjançant l'aportació dels rebuts del lloguer a les dependències on s'ha presentat la sol·licitud o, a la borsa o entitat col·laboradora que ha gestionat aquesta. La presentació dels justificants corresponents a l'any 2009 s'ha de fer un cop notificada la Resolució de concessió de la subvenció i abans que finalitzi el termini indicat a la notificació, el qual no podrà ser superior a tres mesos, comptats a partir de la data de recepció d'aquesta.

  • La tramitació del pagament de la subvenció:

   S'iniciarà un cop notificada la resolució de concessió per la Subdirecció General de Coordinació i Seguiment de Programes d'Habitatge i prèvia comprovació per part de l´Administració o de les entitats col·laboradores, que la persona beneficiària es troba al corrent de les obligacions tributàries estatals i amb la Seguretat Social, si s´escau.

 • 6. Obligacions per part dels beneficiaris/àries
  • 1. Comunicar a la Secretaria d'Habitatge, a la Borsa de Mediació Social, a la Borsa Jove d'Habitatge o a l'entitat col·laboradora que hagi gestionat la sol·licitud, l´acabament del contracte o qualsevol modificació de les condicions que han determinat la concessió de l'ajut. Les modificacions, degudament motivades, poden donar lloc a la revisió de l'import de la subvenció. En el cas d'haver-se rebut l'import de la subvenció amb relació a algun mes en què el contracte ja s'hagués resolt, es procedirà a la revocació parcial i s'haurà de reintegrar l'import corresponent.
  • 2. Acreditar davant l'entitat col·laboradora que hagi gestionat la sol·licitud, el manteniment de les condicions dels beneficiaris per les quals se'ls va concedir l'ajut, quan se'ls requereixi.
 • 7.Revocació i règim sancionador

  Són causa de revocació i/o suspensió del pagament de les subvencions:

  1.La falsedat de documents presentats.
  2.L´impagament de la renda de lloguer al propietari.
  3.No informar a l´entitat gestora de l´ajut, dels canvis que es produeixin en la composició i/o els ingressos de la U.C.

 • 8. On es poden informar els usuaris i entregar la documentació
  • Alella: Trucar als serveis socials per demanar hora i concertar visita tel. 93.555.25.00
  • Arenys de Mar: l´Oficina d´Habitatge d´Arenys de Mar, als Mòduls Can Nadal s/n (Serveis Socials) els dilluns de 9 a 13h  i de 3 a 18h.
  • Arenys de Munt: l´Oficina d´Habitatge d´Arenys de Munt, al C/ St. Pau, 2 (Edifici Cotxeria) els divendres de 9 a 13h.
  • Cabrera de Mar: l´Oficina d´Habitatge d´Arenys de Munt, Can Martinet.(Centre de Joventut), dimecres de 10 a 13.30h
  • Pineda de Mar: l´Oficina d´Habitatge de Pineda de Mart, PIJ (Centre d´Informació Juvenil), dimarts, dimecres i dijous de 9  a 13.30h
  • Premià de Mar: l´Oficina d´Habitatge d´Arenys de Munt,OAC (Oficna d´Antenció al Ciutadà), dimarts i dijous de 10 a 14.00h
  • Vilassar de Mar: l´Oficina d´Habitatge de Vilassar de Mar, dins el Servei de Joventut al C/ St. Jaume, 18 (Davant de l´Estació de RENFE) els dilluns i els divendres de 9.30 a 13h.
  • Altres municipis: a l´ajuntament del vostre municipi.
 
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12