Inici Benestar Social Servei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)

Servei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)

Abús sexual infantil, un problema social

El Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet ofereix una sessió formativa sobre l’abús sexual infantil.

La sessió, adreçada especificament a professionals de l’àrea bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme es durà a terme en format online el dijous 16 de desembre a les 9:30h i estarà dirigida per Pilar Polo, formadora de la Fundació Vicki Bernadet especialitzada en la formació de professionals de l’àmbit dels serveis socials i en l’educació al voltant dels protocols d’actuacions en casos d’haver-hi una sospita d’abús sexual infantil.

EAIA: expedients de tutela

Atenció i tractament dels infants i adolescents en risc de desemparament o en situació de desemparament, així com el tractament i seguiment de les seves famílies. Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, laboral, educativa i familiar. Fer el seguiment , tractament i l’avaluació de les mesures de protecció. Elaboració i control dels plans de millorament (ordinaris). Estudi i valoració de les mesures urgents adreçades als infants i adolescents en risc de desemparament, els quals per la seva situació de gravetat extrema requereixen d’una intervenció preferent en un màxim de 15 dies (prioritaris)

Qui pot utilitzar el servei

Ajuntaments. Ens adrecem a tots els ajuntaments de la comarca, excepte Mataró.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Coordinacions periòdiques dels professionals dels serveis socials i mitjançant el treball en xarxa continu per poder acordar els casos que seran derivats a l’EAIA per iniciar l’estudi i els assessoraments  (ordinaris). Detecció i derivació a l’EAIA del Maresme per a l’estudi prioritari.

Cost per a les persones usuàries

Servei gratuït

Drets de les persones usuàries

Derivar a l’EAIA la responsabilitat sobre el seguiment i tractament dels infants i adolescents en situació de desemparament (ordinaris). Donar resposta immediata sobre la mesura de protecció als infants i adolescents que ho requereixen per la seva situació de risc extrem (prioritaris).

EAIA: expedients de risc

Estudi, valoració, actuació i atenció d’infants i adolescents en risc o en situació de desemparament. Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i col·laborar-hi en les matèries de la seva competència. Fer valoracions especialitzades a partir dels informes de derivació dels serveis socials bàsics municipals (ordinaris) Estudi i valoració de les mesures urgents adreçades als infants i adolescents en risc de desemparament, els quals per la seva situació de gravetat extrema requereixen d’una intervenció preferent en un màxim de 15 dies (prioritaris)

A qui s’adreça

Als ajuntaments (tret de Mataró) i la ciutadania.

Requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Tots els ajuntaments gaudeixen del servei per llei.

Detecció i derivació a l’EAIA del Maresme per a l’estudi prioritari.

La ciutadania trucant al telèfon de Infància 116 111.

Cost per al destinatari

Servei gratuït

Drets de les persones usuàries

Estudi i atenció especialitzada dels casos d’infància en risc derivats pels serveis socials (ordinaris i prioritaris).

Rebre resposta immediata sobre la mesura de protecció als infants i adolescents que ho requereixen per la seva situació de risc extrem (prioritaris).

Vull rebre informació del Servei de Joventut (Consell Comarcal del Maresme)

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades: CLIQUEU AQUÍ


Manifesto que, després de llegir les condicions de la política de privacitat del Consell Comarcal del Maresme accepto que se m’enviï informació

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència del Maresme

La funció de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) és atendre i protegir tots els menors de la comarca que són objecte de qualsevol forma de desemparament, ja sigui perquè no hi ha cap adult que pugui atendre les seves necessitats bàsiques o perquè aquests estan impossibilitats per fer-ho i si ho fan suposi  un greu perill per al menor.


A més, atén també aquells menors que presenten símptomes de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals, d’explotació i altres. Totes les actuacions del servei estan regulades per la Llei de protecció de menors i desemparats aprovada l´any 1991 pel Parlament de Catalunya.


USUARIS:


 Els menors en situació d´alt risc i el seu entorn immediat, els professionals dels equips d´atenció social primària dels ajuntaments de la comarca (excepte Mataró) i els  professionals d´altres serveis de la xarxa pública i privada de benestar social.


QUÈ FA?:  • Suport i assessorament  als professionals de la xarxa d´atenció social.

  • Estudi interdisciplinari  de la situació personal, familiar i de l´entorn del menor.

  • Proposta de les mesures de protecció, que poden ser:


    • l’atenció en la pròpia família: quan es dóna suport als pares amb la col·laboració dels serveis socials d’atenció primària municipals.

    • l’acolliment familiar temporal o indefinit (acolliment simple o preadoptiu), i l’acolliment en un centre públic de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAI).
L’adopció de qualsevol d’aquestes mesures ha d´anar acompanyada  d´un desplegament tècnic que garanteixi al menor la protecció i l´atenció més adequades en el moment actual (serveis socials, sanitaris, educatius, etc.), i la previsió d’un futur més enllà dels 18 anys, que és quan els serveis d’infància perden la seva competència per majoria d’edat dels menors.

Un espai per compartir. 2on Curs  per  famílies extensa acollidora d’infants i adolescents en situació de risc

 

El passat mes de febrer va finalitzar amb un gran èxit d’implicació i participació el 2º curs per família extensa acollidora, el qual esta inclòs dins del Programa de Suport a famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament. L’objectiu del Programa consisteix  en la creació d’un espai d’assessorament  educatiu i de suport emocional dirigits a les famílies, per tal d’augmentar les seves competències i habilitats parentals. El Programa, que té un caràcter preventiu,  el  porta a terme el Consell Comarcal del Maresme, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència).

La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn. És per això, que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets. Aquestes famílies es troben en les situacions pròpies que comporta exercir el rol de cuidador i educador dels infants, amb l´afegit de les possibles dificultats que poden derivar-se de les diferents circumstàncies vitals d´aquest menors.

El 2º curs “Les famílies que acollim” ha permès, a tots els participants, reflexionar i  desenvolupar  diferents estratègies emocionals i pedagògiques.  Ha estat un espai de trobada i aprenentatge vivencial amb l´objectiu de millorar les situacions de risc per evitar la separació dels menors del seu entorn familiar i millorar les relacions intrafamiliars. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha estat molt positiva i enriquidora. 

La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia, donant suport al gran esforç que suposa l´educació a infants en situació de desemparament dins del nucli de la família extensa.

Davant el balanç positiu que ha tingut aquest curs i la bona acollida dels participants, s´ha valorat que el proper més d´abril es realitzarà el tercer curs “les famílies que acollim” dirigit a familiars que porten a terme l´acolliment en família extensa.

Balanç positiu de la segona edició dels espais de suport a les famílies d’acollida d’infants i adolescents en situació de risc

 
El Programa de suport a les famílies acollidores que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Maresme, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) tindrà continuïtat davant de la bona acollida que ha tingut per part de les famílies assistents. El Programa consisteix en la creació d’uns espais educatius i de suport emocional dirigits a famílies acollidores. La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia. Les 12  persones que han participat en aquesta segona edició han rebut un diploma que acredita la formació rebuda.

Naus Serra ha manifestat que davant la bona acollida de la iniciativa en les dues edicions que s’han celebrat fins ara i de les necessitats detectades, el Programa continuarà i al mes d’abril es programarà un nou espai de suport.

La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn, és per això que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets.

Aquests familiars fan un gran esforç per donar resposta a les dificultats que van sorgint amb l’acolliment. El programa posat en marxa per l’EAIA Maresme pretén ser un punt de suport. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha sigut molt positiva.

El Consell Comarcal forma i dóna suport a les famílies d’acollida d’infants i adolescents en situació de risc

 
17 famílies d’acollida de l’Alt Maresme han seguit el Programa de suport que ha posat en marxa el Consell Comarcal, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) del Maresme. El Programa ha consisitit en la creació d’uns espais educatius i de suport emocional dirigits a famílies acollidores. La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia. Les persones que han seguit el Programa han rebut un diploma que acredita la formació rebuda.

 
La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn, és per això que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets.

Aquests familiars fan un gran esforç per donar resposta a les dificultats que van sorgint amb l’acolliment. El programa posat en marxa per l’EAIA Maresme pretén ser un punt de suport. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha sigut molt positiva, fet pel qual es realitzarà una altra formació per a la població del Baix Maresme passat l’estiu.