Inici Benestar Social Servei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)

Servei de l'equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)

Abús sexual infantil, un problema social

El Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet ofereix una sessió formativa sobre l’abús sexual infantil.

La sessió, adreçada especificament a professionals de l’àrea bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme es durà a terme en format online el dijous 16 de desembre a les 9:30h i estarà dirigida per Pilar Polo, formadora de la Fundació Vicki Bernadet especialitzada en la formació de professionals de l’àmbit dels serveis socials i en l’educació al voltant dels protocols d’actuacions en casos d’haver-hi una sospita d’abús sexual infantil.

Vull rebre informació del Servei de Joventut (Consell Comarcal del Maresme)

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSELL COMARCAL DEL MARESME informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades: CLIQUEU AQUÍ


Manifesto que, després de llegir les condicions de la política de privacitat del Consell Comarcal del Maresme accepto que se m’enviï informació

Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència del Maresme

La funció de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) és atendre i protegir tots els menors de la comarca que són objecte de qualsevol forma de desemparament, ja sigui perquè no hi ha cap adult que pugui atendre les seves necessitats bàsiques o perquè aquests estan impossibilitats per fer-ho i si ho fan suposi  un greu perill per al menor.


A més, atén també aquells menors que presenten símptomes de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals, d’explotació i altres. Totes les actuacions del servei estan regulades per la Llei de protecció de menors i desemparats aprovada l´any 1991 pel Parlament de Catalunya.


USUARIS:


 Els menors en situació d´alt risc i el seu entorn immediat, els professionals dels equips d´atenció social primària dels ajuntaments de la comarca (excepte Mataró) i els  professionals d´altres serveis de la xarxa pública i privada de benestar social.


QUÈ FA?:  • Suport i assessorament  als professionals de la xarxa d´atenció social.

  • Estudi interdisciplinari  de la situació personal, familiar i de l´entorn del menor.

  • Proposta de les mesures de protecció, que poden ser:


    • l’atenció en la pròpia família: quan es dóna suport als pares amb la col·laboració dels serveis socials d’atenció primària municipals.

    • l’acolliment familiar temporal o indefinit (acolliment simple o preadoptiu), i l’acolliment en un centre públic de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAI).
L’adopció de qualsevol d’aquestes mesures ha d´anar acompanyada  d´un desplegament tècnic que garanteixi al menor la protecció i l´atenció més adequades en el moment actual (serveis socials, sanitaris, educatius, etc.), i la previsió d’un futur més enllà dels 18 anys, que és quan els serveis d’infància perden la seva competència per majoria d’edat dels menors.

Un espai per compartir. 2on Curs  per  famílies extensa acollidora d’infants i adolescents en situació de risc

 

El passat mes de febrer va finalitzar amb un gran èxit d’implicació i participació el 2º curs per família extensa acollidora, el qual esta inclòs dins del Programa de Suport a famílies amb infants i adolescents en situació de risc i desemparament. L’objectiu del Programa consisteix  en la creació d’un espai d’assessorament  educatiu i de suport emocional dirigits a les famílies, per tal d’augmentar les seves competències i habilitats parentals. El Programa, que té un caràcter preventiu,  el  porta a terme el Consell Comarcal del Maresme, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència).

La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn. És per això, que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets. Aquestes famílies es troben en les situacions pròpies que comporta exercir el rol de cuidador i educador dels infants, amb l´afegit de les possibles dificultats que poden derivar-se de les diferents circumstàncies vitals d´aquest menors.

El 2º curs “Les famílies que acollim” ha permès, a tots els participants, reflexionar i  desenvolupar  diferents estratègies emocionals i pedagògiques.  Ha estat un espai de trobada i aprenentatge vivencial amb l´objectiu de millorar les situacions de risc per evitar la separació dels menors del seu entorn familiar i millorar les relacions intrafamiliars. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha estat molt positiva i enriquidora. 

La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia, donant suport al gran esforç que suposa l´educació a infants en situació de desemparament dins del nucli de la família extensa.

Davant el balanç positiu que ha tingut aquest curs i la bona acollida dels participants, s´ha valorat que el proper més d´abril es realitzarà el tercer curs “les famílies que acollim” dirigit a familiars que porten a terme l´acolliment en família extensa.

Balanç positiu de la segona edició dels espais de suport a les famílies d’acollida d’infants i adolescents en situació de risc

 
El Programa de suport a les famílies acollidores que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Maresme, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) tindrà continuïtat davant de la bona acollida que ha tingut per part de les famílies assistents. El Programa consisteix en la creació d’uns espais educatius i de suport emocional dirigits a famílies acollidores. La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia. Les 12  persones que han participat en aquesta segona edició han rebut un diploma que acredita la formació rebuda.

Naus Serra ha manifestat que davant la bona acollida de la iniciativa en les dues edicions que s’han celebrat fins ara i de les necessitats detectades, el Programa continuarà i al mes d’abril es programarà un nou espai de suport.

La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn, és per això que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets.

Aquests familiars fan un gran esforç per donar resposta a les dificultats que van sorgint amb l’acolliment. El programa posat en marxa per l’EAIA Maresme pretén ser un punt de suport. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha sigut molt positiva.

El Consell Comarcal forma i dóna suport a les famílies d’acollida d’infants i adolescents en situació de risc

 
17 famílies d’acollida de l’Alt Maresme han seguit el Programa de suport que ha posat en marxa el Consell Comarcal, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) del Maresme. El Programa ha consisitit en la creació d’uns espais educatius i de suport emocional dirigits a famílies acollidores. La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia. Les persones que han seguit el Programa han rebut un diploma que acredita la formació rebuda.

 
La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn, és per això que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets.

Aquests familiars fan un gran esforç per donar resposta a les dificultats que van sorgint amb l’acolliment. El programa posat en marxa per l’EAIA Maresme pretén ser un punt de suport. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha sigut molt positiva, fet pel qual es realitzarà una altra formació per a la població del Baix Maresme passat l’estiu.

El Consell Comarcal impulsa la implementació al Maresme d’un protocol  de mesures alternatives a la sanció econòmica per als menors consumidors de drogues il·legals

 
El Consell Comarcal del Maresme ha proposat als ajuntaments treballar conjuntament en l’elaboració d’un projecte sobre mesures educatives alternatives a la sanció econòmica que s’aplica als menors que consumeixen drogues il·legals. Des de la Xarxa d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència s’entén que s’ha d’apostar per la prevenció i l’educació davant de problemàtiques com les drogodependències. Les línies generals del programa, presentades avui a alcaldes, regidors i tècnics dels serveis socials compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu és que els menors prenguin consciència de la seva infracció i modifiquin els seus hàbits. La sanció econòmica sol recaure sobre la família i té pocs efectes educatius sobre els menors infractors. Davant d’aquesta constació, la Xarxa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (XIAF) creu convenient avançar en meures preventives i educatives.

Com a primer pas, avui s’ha celebrat una primera reunió en la qual el Consell Comarcal s’ha ofert a elaborar conjuntament amb referents municipals, Mossos d’Esquadra i agents de salut, un programa d’actuació en la prevenció de les drogodependències. La idea és que, una vegada definits els criteris d’actuació i els circuits d’intervenció, s’hi puguin adherir tots els ajuntaments de la comarcal, alguns dels quals ja apliquen programes específics d’actuació pedagògica.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina de Prevenció de Drogodependències, donarà recolzament tècnic a aquest programa, que podria estar enllestit el mes de setembre.

 

Infància en risc a la comarca del Maresme

4t. trimestre 2011

La informació que es publica en aquest apartat és la genèrica de la comarca.


Els professionals poden consultar les dades concretes de cada municipi a la intranet de maresme31


LA INFÀNCIA AL MARESME (exceptuant Mataró)


4t trimestre 2011


Població al Maresme (menys Mataró)308.092
Població menor de 18 anys59.494
Menors en situació de risc598
Percentatge de menors en risc1,01%
Seguiment dels casos detectats
Casos detectats per la Xarxa Municipal que estan assessorats per l’EAIA272
Casos amb contracte sòcio-educatiu14
Casos en estudi32
casos en seguiment mesura280
Desglossament del tipus de seguiment mesura
Família pròpia2
Família extensa131
Família aliena19
Crae103
Centre d’acollida18
Preadoptiu7LA INFÀNCIA A MATARÓ
Casos atesos
Casos assessorats