Inici Medi ambient i canvi climàtic Agència Comarcal de l'Energia (ACE)

Agència Comarcal de l'Energia (ACE)

Estudis i projectes


 • Implantació d´una Comptabilitat Energètica Municipal als municipis de la comarca mitjançant la realització d´una Diagnosi Energètica Municipal.(Gestió telemàtica dels consums energètics, elaboració d’informes de millora dels consums, etc…)

 • Realització d´ Auditories Energètiques.

 • Estudi de l´impacte energètic de la implantació del codi tècnic de l´edificació i del decret d´ecoeficiència en els edificis públics dels  municipis de la comarca del Maresme.

 • Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la propietat o gestió d´instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics (ESCOs) als municipis de la comarca.

 • Assessorament sobre plans de mobilitat urbana.

 • Anàlisi de la xarxa i subministrament elèctric a la comarca.

Un treball de final de grau de la UPC analitza l’eficiència energètica del CCM

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha rebut l’estudi de final de grau que l’estudiant de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, Jesus Aguilar, ha realitzat sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions del CCM. El treball analitza tant l’envolvent de l’edifici com les instal·lacions i energies i l’ús que s’en fa. 

L’estudi detalla pormenoritzadament les característiques de l’estructura de l’edici on s’ubiquen les oficines del Consell Comarcal i del Maresme Centre de Negocis i analitza la il·luminació, la climatització i els hàbits d’utilització energètica. Conclou que el CCM té un consum raonable d’energia, però millorable i detalla tot un seguit de propostes de millora amb el corresponent anàlisi de costos i beneficis.

Miquel Àngel Martínez ha agraït a l’estudiant el seu treball i s’ha compromés a estudiar les propostes de millora i aplicar-les en la mesura de les possibilitats de la institució.

L’aplicació de mesures correctores en 4 equipaments públics permetria estalviar més de 65.000 €/any en energia

 

El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha analitzat el consum energètic dels 5 equipaments públics del Maresme més consumidors d’energia i ha proposat mesures correctores que facilitin, amb una mínima inversió, un estalvi econòmic, però també energètic. Els equipaments analitzats són d’Arenys de Mar, Calella, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

El Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar, la Casa de la Vila de Calella, la nau compartida per la brigada i la policia local de Vilassar de Mar, la biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt i la Fàbrica del Gas de Premià de Mar són equipaments públics que comparteixen un historial de consum energètic elevat. L’Agència comarcal de l’energia, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ha fet un estudi detallat del consum energètic de cada equipament i ha proposat les mesures correctores que caldria activar perquè aquests espais públics fossin més sostenibles.

La principal despesa energètica que tenen els 5 equipaments és d’electricitat (només la Fàbrica del Gas de Premià de Mar utilitza també gas). La factura elèctrica anual que paguen els ajuntaments puja a 158.165 euros.

 
L’anàlisi detallat de les característiques de cada edificació, del seu ús i dels sistemes elèctrics i de climatització ha permès als tècnics fer una diagnosi detallada i proposar mesures correctores que, amb poca inversió, aconseguirien un estalvi econòmic i energètic.

Dels 5 equipaments estudiats, només s’ha comptabilitzat econòmicament la inversió i l’estalvi de 4 d’ells (les característiques de la biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt fan difícil fer-ne la quantificació). Pel que fa al Centre Cultural Calisay, la Fàbrica del Gas, la Casa de la Vila i la nau de Vilassar de Mar, l’estudi conclou que la inversió a realitzar començaria a generar un estalvi a partir del primer any. En el seu conjunt caldria invertir 48.737 euros que facilitarien un estalvi anual de 65.492 euros.

El Consell Comarcal ja ha començat a presentar l’estudi a cadascun dels ajuntaments. La setmana passada ho va fer a Vilassar de Dalt i en els propers dies el presentarà a la resta.

Agència comarcal de l´Energia (ACE) és un servei del Consell Comarcal del Maresme que té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.
Un dels eixos fonamentals és la d’ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic centrant-se en 
cinc punts fonamentals:
Estalvi energètic

 • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
 • Increment del pes de les energies renovables
 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2
 • El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.

Agència Comarcal de l’Energia

L´Agència Comarcal de l´Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.

Un dels eixos fonamentals de la nostra actuació és ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic.


La prevenció del canvi climàtic a nivell local la centrem en cinc punts fonamentals: • Estalvi energètic

 • Ús mes eficient de l´energia que es consumeix

 • Increment del pes de les energies renovables

 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat

 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.


Promou l’adopció de sistemes de gestió energètica informatitzada als ajuntaments i presta assistència tècnica en matèria d’energia, fomentant activament la utilització de les energies renovables en totes les poblacions de la comarca.


Tots els ajuntaments de la comarca i persones particulars interessades en aquestes temàtiques poden ser usuaris de l’ACE

El Maresme estalviarà l’any vinent 587.000 euros en la factura elèctrica

Endesa Energia i Gas Natural Fenosa seran les  companyies responsables del subministre elèctric públic al Maresme durant el 2011. El Consell Comarcal ha licitat avui 6 lots de pòlisses de més de 10 KW que tenen contractades 28 ajuntaments i el propi Consell Comarcal. El procediment ha estat la subhasta electrònica.


Dels 6 lots (1.152 pòlisses elèctriques) que han sortit a subhasta, 2 han quedat deserts i els altres 4 han estat adjudicats a Endesa Energia per un valor de 3.215.558,15€. Aquesta quantitat representarà per als ajuntaments un estalvi  en la factura elèctica de 221.426€ respecte a la pagada aquest 2010.

Pel que fa als 2 lots que han quedats deserts, el Consell Comarcal de Maresme s’adherirà a l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) perquè sigui Gas Natural Fenosa la companyia comercialitzadora. Aquest canvi de companyia també representarà un estalvi per a les finances municipals. En concret, de 366.368€.

En total l’estalvi en la factura elèctrica per a 28 ajuntaments del Maresme i per al Consell Comarcal serà de 587.794 euros. L’estalvi real, però, serà éncara major donat que l’1 de gener hi haurà un augment en la tarifa elèctrica d’entre un 10 i un 15%.

Línia de Mediació destinada al finançament de projectes d’inversió en energies renovables i eficiència energètica

El mes de setembre de 2002 s’ha firmat el conveni ICO-IDAE mitjançant el qual s’instrumentalitza la
de finançament per a l’exercici 2002.

-Resum del contingut del conveni,  
Cliqueu aquí

El Consell Comarcal i els ajuntaments  adherits a la compra agregada d’energia elèctrica han tingut un estalvi econòmic del 10,11%

 
El sistema de compres agregades que impulsa el Consell Comarcal del Maresme des de 2006 continua demostrant la seva eficàcia. El Conseller Delegat de Medi Ambient, Antoni Valls, va explicar en el Ple celebrat ahir que els 28 ajuntaments adherits a la compra agregada d’energia elèctrica i el propi Consell Comarcal han aconseguir estalviar un percentatge mig del 10,11% en la factura elèctrica de 2012.

El Maresme va ser el primer territori de l’Estat a adjudicar el subministrament elèctric mitjançant un concurs públic al qual van concòrrer les empreses  interessades. Es va fer el 2009 quan es va alliberar el mercat elèctric en baixa tensió. Des d’aleshores, l’Agència Comarcal de l’Energia del Consell Comarcal contracta l’energia dels municipis del Maresme.

Les comercialitzadores adjudicatàries per al 2012 van ser Endesa Energia S.A i Gas Natural Fenosa a les quals es van contractar 1.209 pòlisses de potència superior als 10KW. Aquesta contractació al mercat lliure ha suposat un estalvi  global per als 28 ajuntaments participants i per al Consell Comarcal de  662.580€, que en termes percentuals representa una reducció del 10,11% .  El consum elèctric de les pòlisses contractades ha estat de 48.396.987 KWh  i el seu cost ha pujat a 5.891.851€.

A aquest estalvi econòmic per als municipis s’ha d’afegir el de la gestió tècnica i administrativa que queda assumida per l’Agència Comarcal de l’Energia que és qui realitza tota la contractació (anàlisi de consum i costos per municipi, estudi de les diferents tipologies de pòlisses per agrupar-les en grups homogenis i facilitar una licitació més competitiva…etc), i el posterior seguiment i control de la facturació i del compliment dels termes contractuals signats amb les comercialitzadores. 

Al 2013 s’incrementa el nombre de municipis acollits a la compra agregada d’energia elèctrica. Tal i com es va aprovar en el Ple, Tordera també hi participarà.  

 

El CCM realitza un estudi  sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar

El Consell Comarcal del Maresme, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia (ACE), ha iniciat un estudi sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar amb l’objectiu d’avaluar-ne el consum i trobar alternatives d’estalvi.


L’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables entre els ajuntaments de la comarca i entre la població en general. És en aquest context que ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Pineda de Mar per realitzar un estudi per valorar la possibilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals cap a empreses de serveis energètics (ESCOs).

En concret, l’estudi que s’ha començat a realitzar aquest mes de juny, se centra en l’edifici principal de l’ajuntament de Pineda de Mar, en l’edifici de la Policia local i en les instal·lacions dels CEIP’s Jaume I, Antoni Doltra, Mediterrània, Montpalau i Sant Jordi.

Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració dels tècnics municipals, realitzaran durant tres mesos un inventari i una descripció detallada de cadascun dels edificis, tot identificant i quantificant els punts de consum i l’estat actual de les instal·lacions de subministrament energètic. També s’analitzarà el consum actual dels equipaments i s’estudiarà la viabilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques per a comprovar el grau d’eficiència energètica d’aquest tipus de mecanismes, com a instrument d’estalvi a nivell local.

A més, s’elaborarà el plec de prescripcions tècniques i legals per a la contractació, mitjançant concurs públic, d’empreses de serveis energètics que assumeixin la gestió energètica dels 7 equipaments municipals en els quals se centra aquest estudi que estarà enllestit el proper mes d’agost.

L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA (ACE)
Un dels eixos fonamentals de l’activitat de l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme és ajudar els ajuntaments de la comarca a incrementar la capacitat de gestió sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals que ajudin a la prevenció, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

La prevenció del canvi climàtic a nivell local se centra en cinc punts fonamentals:

 • Estalvi energètic
 • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
 • Increment del pes de les energies renovables
 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2

Setmana de l’Energia

L’Institut Català de l’Energia ha organitzat per als dies compresos entre el 2 i el 8 d’octubre la Setmana de l’Energia. Per accedir a la programació d’activitats,
Cliqueu aquí

Energies renovables

En energies renovables l’ACE us ofereix: • Accions en la promoció i divulgació de les energies renovables i eficiència energètica: Tèrmica, Fotovoltàica, Biomassa, Eòlica, Geotèrmica.

 • Informació i elaboració de noves ordenances solars (instal·lació de panells solars tèrmica / fotovoltàica).