Inici Medi ambient i canvi climàtic Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

Les substàncies prohibides

Article 28 del Reglament

Queden prohibits els abocaments de les següents substàncies:

a.)    Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment, i en una relació no exhaustiva, els següents: quitrà, sorra, escombraries, fang, carbonissa, cendres, ceres, deixalles d’animals, fems, fueloil, ossos, fusta, metall, palla, pèl, peces de reixeta, plàstics, plomes, serradures, ferritges, draps, vidres, encenalls, vísceres, etc.

b.)    Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables, com: gasolina, petroli i productes intermedis de destil·lació, acetilè, benzè, naftalè, taladrina, toluè, xilè, dissolvents orgànics, olis volàtils, etc.

c.)     Olis i greixos flotants.

d.)    Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromat, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc. 

e.)    Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d’explosió. 

f. )      Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

 1.  Qualsevol tipus de molèstia pública.
 2.  La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire.
 3.  La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g.)    Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.

h.)    Residus de naturalesa radioactiva.

i.)    Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. En el cas de dioxines (PCDDs) i furans (PCDFs) es consideraran a partir de 15 pg ITEQ / L

j.)     Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

o    Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.

o    Diòxid de sofre: 5 parts per milió.

o    Monòxid de carboni: 25 parts per milió.

o    Clor: 1 part per milió.

o    Sulfhídric: 10 parts per milió.

o    Cianhídric: 4.5 parts per milió. 

k.)   Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

l.)     Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d’aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

m.)   Residus d’origen pecuari.

n.)    Fàrmacs que, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores, encara que siguin en petites concentracions, com per exemple els antibiòtics.

o.)     Altres substàncies no esmentades en els apartats anteriors i incloses en les relacions de substàncies tòxiques i perilloses de la normativa que li sigui d’aplicació, tant si és de caràcter autonòmic, com estatal o comunitari, com per exemple els plaguicides, pesticides i productes fitosanitaris.

Tramitar la sol·licitud de permís d’abocaments

IMPORTANT. Llegiu les indicacions abans d’emplenar el formulari

És important que en el primer apartat  “Dades de contacte (per a la complimentació d’aquest formulari)” es posi el  correu electrònic de la persona que està fent la tramitació, tant si és d’una enginyeria com de la pròpia empresa.

Guardar sessió: per a no perdre la informació ja incorporada al qüestionari, és important que cada vegada que es deixa de treballar es guardi sessió. Quan es guarda sessió s’envia un enllaç  al correu electrònic que s’ha posat en l’apartat de contacte per poder continuar treballant.

A l’apartat de primeres matèries i auxiliars consumides i a l’apartat de productes obtinguts o emmagatzemats: es pot escollir alguna de les opcions o bé es pot escriure manualment.

A l’apartat de definició d’efluents generats: cal omplir tantes vegades com punts d’abocament hi hagi. En cas que en un mateix punt d’abocament hi arribin abocaments de diferents usos, caldrà posar tots els usos mitjançant el seleccionador múltiple.

Un cop s’hagi complimentat tot el qüestionari s’haurà d’ENVIAR  el qüestionari  (botó existent al final). En cas que es detecti algun error, no es podrà fer la tramesa. S’indicaran els errors que cal corregir.

Un cop ENVIAT el qüestionari amb èxit, es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari en format PDF. Aquest document s’haurà d’enviar al Consell Comarcal del Maresme amb tota la documentació adjunta que es requereixi.

La tramesa s’haurà de fer mitjançant la seu electrònica per instància genèrica

*** Tots els camps marcats amb un * són obligatoris

*** Dificultats per marcar alguns camps o posar les coordenades UTM: podria ser causa del navegador que s’estigui utilitzant. En  aquest cas haureu de guardar sessió i obrir una nova sessió en un navegador diferent.

Autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials

El Consell Comarcal del Maresme és qui té competències a la comarca per concedir l’autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials a la xarxa de sanejament, a excepció dels municipis de Tiana i Montgat.

Abans de fer la sol·licitud cal que comproveu que teniu a punt la documentació complementària que es requereix en cada cas:

Permís d’abocaments (PAB)Programa de reducció de la contaminació (PRC) / PAB amb exempció de límits RENOVACIÓ del permís d’abocament
DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la renovació del permís d’abocament

IMPORTANT: Tota la documentació s’haurà de presentar en seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

Documentació:

Qüestionari tècnic de renovació del permís d’abocament: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

 • Fotocòpia del NIF/NIE/Passaport del representant del titular
 • Fotocòpia del NIF del titular

Diagrama de flux del procés de fabricació o de l’activitat desenvolupada

Caldrà indicar les incorporacions d’aigua en el procés i la generació d’aigües residuals i residus líquids.

Mesures de seguretat en l’emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.

Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l’any i els dies de durada.

Diagrama de balanç d’aigua de l’establiment.

Plànol de situació general de l’establiment.

Plànol de detall de l’establiment,  a escala adequada per a la seva lectura*

amb la ubicació de la xarxa de desguàs, tant per aigües de procés, sanitàries, neteges, etc. com pluvials i de la situació de les arquetes de registre per a cada punt d’abocament, sigui quin sigui l’origen i destí; també caldrà indicar el punt de connexió a la xarxa pública de sanejament i totes les sobreixides i by-passos. En aquest mateix plànol s’haurà d’indicar les diferents zones de la nau de manera que quedin marcats els diferents processos, magatzems, zones de rentat etc. En cas que l’empresa ho consideri oportú podrà presentar aquesta informació en dos plànols.

Plànol de la planta i alçat del sistema de depuració  a escala adequada per a la seva lectura.

– Fotocòpia de l’última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió dels residus

En el cas d’activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l’última declaració anual, la fitxa d’acceptació i l’últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

 – Documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent

En el cas d’activitats que encara no s’hagin implantat, s’haurà d’aportar documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica. No obstant, en aquest darrer cas, els serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment podran sol·licitar-la

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

– En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

Estudi d’avaluació dels efectes mediambientals, només si existeixen tancs d’emmagatzematge soterrats,  que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, l’eventual poder depurador del sòl i del subsòl, i els riscos de contaminació. També hi haurà de constar  la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs

Còpia de l’última declaració de la càrrega contaminant abocada per a la determinació i aplicació de l’increment de tarifa i/o cànon de sanejament presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua

Còpia de l’autorització, llicència o comunicació ambiental de l’activitat o de la sol•licitud de la mateixa

El pla d’emergència de l’empresa d’acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui obligat

fotocòpia de l’última factura de l’aigua*

Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades

Obligatòriament, l’empresa haurà d’aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part del Consell Comarcal del Maresme dels seus abocaments

L’empresa haurà d’aportar documentació acreditativa, en cas d’haver realitzar un canvi de titularitat

Totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocamentNota: La documentació Annexa al qüestionari tècnic que ja hagi estat presentada al Consell Comarcal del Maresme en anteriors sol•licituds de permís d’abocament, sempre que encara sigui vigent,  no caldrà que es torni a presentar.

En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

La presa de mostres

Articles del 39 al 44 del Reglament

Durant la funció inspectora a les empreses, es prenen tres mostres d´aigües residuals industrials, una mostra inicial, una mostra contradictòria i una mostra diriment.

Un cop precintades i identificades les mostres, es lliura la mostra contradictòria a l´interessat de l´empresa juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de la mostra contradictòria i, si s´escau, pugui sol•licitar la pràctica de l´analítica de la mostra diriment. 

Aquestes mostres s´han de conservar refrigerades. A més de la refrigeració, la mostra diriment podrà utilitzar, per la seva correcta conservació, altres sistemes.

Totes les analítiques s´han de dur a terme per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Excepcionalment quan la complexitat de les determinacions a efectuar ho justifiqui, el Consell Comarcal del Maresme i/o l´Agència Catalana de l’Aigua, podran encarregar la realització de l´analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència.

Els mètodes analítics a seguir són el establerts a l´annex III del Reglament i s´hauran d´indicar a l´acta d´inspecció. A requeriment del Consell Comarcal del Maresme, el laboratori ha de facilitar la descripció detallada del mètode analític seguit (PNT= procediment normalitzat de treball).

Per la mostra contradictòria el laboratori estén un certificat o document on ha de constar la identificació de la mostra, els resultats de les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori o l´interessat hi vulgui fer constar. Aquest document és signat per ambdues parts i segellat pel laboratori en què s´han realitzat les anàlisis. Quan la mostra per practicar l´anàlisi contradictòria no es presenti en el termini i en les condicions establertes en el reglament, no s´ha de procedir a realitzar l´anàlisi, la qual cosa s´ha de fer constar a l´acta.

Les despeses generades per la pràctica de l´anàlisi contradictòria són a càrrec de la persona interessada.Els límits d’abocament

Article 29 del Reglament

El Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme (BOPB 187, de 4 d’agost de 2004), estableix limitacions d’abocaments d’aigües residuals al sistema de sanejament a la comarca del Maresme, següents:

PARÀMETRESVALOR LÍMITUNITATS
DQOnd§   1.500 mg/L   O2
MES (matèries en suspensió)§ 750  mg/L 
Temperatura40ºC 
PH   6 – 10     PH
Olis i greixos250mg/L
Clorurs 2.500  mg/L CL-
Conductivitat  6.000 µS/cm
Diòxid de sofre  15mg/LSO2
Sulfats 1.000  mg/L  SO4 2-
Sulfits 50 mg/L
Sulfurs totals 1mg/L  S2-
Sulfurs dissolt 0,3mg/LS2-
DBO5  750mg/L  O2
Amoni 60mg/L NH4+
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)   90  mg/L N
Nitrats100 mg/L   NO3-
Fòsfor total50 mg/L    P
Arsènic1 mg/L  AS
Bari10  mg/L    Ba
Bor3 mg/L   B
Cadmi 0,5   mg/L  Cd
Fluorurs12 mg/L   F-
Titani   5 mg/L  
Manganès mg/L   Mn
Ferro 10  mg/L  Fe
Alumini  20mg/L  Al
Coure  3mg/L  Cu
Crom hexavalent 0,5mg/L  Cr(VI)
Crom total  3mg/L   Cr
Cianurs 1mg/L  CN-
Zinc10 mg/L  Zn
Mercuri  0,1  mg/L   Hg
Níquel  5mg/L  Ni
Plom 1mg/L   Pb
Nonilfenol1mg/L   NP
Seleni 0,5mg/L  Se 
Matèries inhibidores 25 Equitox/m3
Índex de fenols   2mg/L  C6H5OH
Estany5mg/L  Sn
Color inapreciable en dilució 1/30
Tensioactius aniònics (2) 6mg/L  LSS
Plaguicides totals  0,10mg/L  
Hidrocarburs Aromàtics policíclics 0,20 mg/L
BTEX (3)  5 mg/L
Triazines totals 0,3 mg/L
Hidrocarburs 15 mg/L
AOX (4)  2 mg/LCl
Cloroform   1 mg/L Cl3CH
1,2 Dicloroetà   0,4  mg/LCl2C2H4
Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg/LCl3C2H
Percloroetilè (PER) 0,4    mg/L Cl4C2
Triclorobenzè    0,2   mg/LCl3C6H3
Tetraclorur de Carboni 1 mg/LCl4C
Tributilestany  0,10 mg/L

(1) nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl.

(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS).

(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.

(4) Es podran contemplar valors superiors d’AOX en aquells casos on es compleixin els valors d’organoclorats individualitzats de la taula de referència.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser objecte de limitació d’abocament. 

PAB. Permís d’abocament

Per sol·licitar el Permís d’abocament cal presentar la documentació que especifica el l’article 15 del Reglament Regulador.

Aquesta documentació pot variar en funció del tipus de permís que es vulgui sol·licitar:

Les arquetes de registre

Article 9 del Reglament

Article 9 Escomeses dels establiments industrials i arquetes de registre

 • 9.1. Les connexions a la xarxa han d’ésser independents per a cada establiment industrial. 
 • 9.2. Tota instal•lació que aboqui aigües residuals no domèstiques o que necessiti autorització d’abocament segons preveu aquest Reglament i altra legislació vigent, haurà d’ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions de les que disposi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres.
 • 9.3. L’arqueta s’instal•larà a l’exterior, sempre que sigui possible. L’establiment no podrà tenir cap connexió posterior a l’arqueta. Les seves dimensions no seran inferiors de 60 per 60 centímetres de superfície i d’una fondària per sota del nivell inferior de la canonada de desguàs, encara que a criteri dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal podran acceptar-se altres configuracions si les circumstàncies ho justifiquen.
 • 9.4. Els titulars dels establiments industrials tenen el deure de facilitar al Consell Comarcal del Maresme qualsevol documentació tècnica referent a les característiques i situació de les arquetes de registre previ requeriment a l’efecte.
 • 9.5. Els establiments hauran d’unificar sempre que sigui tècnicament possible els abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives
 • de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals i viceversa. Per a un mateix establiment i en la mesura que així sigui possible existirà un únic punt d’abocament.
 • 9.6. L’arqueta haurà de disposar d’un element aforador, d’acord amb el que estableix l’annex 3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua abocada són aproximadament els mateixos, i els cabals abocats no són superiors a 25 m3/dia, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat quan el permís d’abocament així ho estableixi.
 • 9.7. Els canals amb totalitzadors que permetin el mesurament i el control de manera acumulada dels canals abocats han de complir les normes ISO 1438 (1980) i 4359 (1983) i estar instal•lats segons el que aquestes disposin. En cas que no es compleixin aquestes normes, caldrà disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable al canal instal•lat i les condicions d’utilització. En tot cas, s’haurà de disposar dels certificats de calibratge i d’instal•lació correcta del canal emesos per la casa fabricant i per la casa instal•ladora respectivament, o bé per un organisme oficial.
 • 9.8. Per a la realització de les obres caldrà obtenir, amb caràcter previ, els permisos, llicències municipals i demés autoritzacions previstes a la legislació urbanística i de règim local.

El Programa de Reducció de la Contaminació (PRC)

(Article 18 del Reglament)

Els usuaris de clavegueram i de la xarxa comarcal d’evacuació i sanejament que per adequar els seus abocaments d’aigües residuals a les prescripcions d’aquest Reglament requereixin la modificació del procés industrial, la implantació de sistemes de depuració i la realitzacó d’obres i instal·lacions específiques, poden sol·licitar un programa de reducció de la contaminació (PRC), així com sol·licitar excepcions temporals als requeriments especificats a l’article 29 d’aquest Reglament, de conformitat amb allò previst a l’article 17.4 del Reglament i 13.4 del Decret 130/2003 de 13 de maig.


Correspondrà al President/a del Consell Comarcal aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació previ informe favorable dels Serveis tècnics del Consell Comarcal, així com atorgar les excepcions temporals als requeriments especificats a l’article 29 d’aquest Reglament. El permís quedarà condicionat al compliment del programa, dels límits d’abocament que es fixin i de les altres prescripcions del Reglament, així com a la constitució efectiva de la fiança que s’imposi.


D’acord amb el que preveu l’annex I (càlcul de danys i perjudicis) del Reglament, el Consell Comarcal valorarà en EUR/dia el cost que representa l’excés de contaminació abocada durant l’execució del programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el PRC, es notificarà a l’interessat, el qual ha de dispositar una fiança pel mateix import a la Tresoreria del Consell Comarcal en el termini de deu dies. Aquesta fiança es pot constituir amb l’aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a l’article 36 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.


Transcorregut el termini d’execució del Programa de Reducció de la Contaminació, el Consell Comarcal ha d’emetre informe sobre les actuacions realitzades. Si l’informe etableix que l’execució no ha donat degut compliment a les previsions del Programa, es procedirà a l’adopció de les mesures reglamentàries i a l’execució total o parcial de la fiança, en funció de l’adequació de l’abocament a les prescripcions del Reglament.