Inici Medi ambient i canvi climàtic Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

Autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials

El Consell Comarcal del Maresme és qui té competències a la comarca per concedir l’autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials a la xarxa de sanejament, a excepció dels municipis de Tiana i Montgat.

Abans de fer la sol·licitud cal que comproveu que teniu a punt la documentació complementària que es requereix en cada cas:

Permís d’abocaments (PAB)Programa de reducció de la contaminació (PRC) / PAB amb exempció de límits RENOVACIÓ del permís d’abocament
DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

El CCM farà obres de conservació de l’emissari submarí de l’EDAR de Mataró

L’actuació suposa una inversió de més de 138.190 euros

A partir de demà es duran a terme els treballs de substitució d’un elevat nombre de brides trencades que s’han detectat a l’emissari submarí de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró. Per realitzar aquesta feina, és possible que, en moments puntuals, s’hagi d’aturar el funcionament de l’emissari. Això, però, no afectarà a la qualitat de les aigües de bany tota vegada que l’aigüa abocada haurà estat prèviament depurada.


El Consell Comarcal del Maresme ha considerat necessari reparar les brides trencades de l’emissari submarí de l’EDAR de Mataró per evitar mals majors. Es començarà a actuar en les més properes a la costa (a 700 metres de la trencant d’ona). La substitució d’aquestes brides pot obligar a aturar el funcionament de l’emissari durant breus períodes de temps que no superaran les 3-4 hores. En aquests casos, l’aigua depurada, en comptes de sortir per l’extem final de l’emissari, seria abocada al tram final de la llera de la Riera d’Argentona (a l’alçada del pont de la Renfe, a uns 5-6 metres del mar). Aquests abocaments es produirien entre les 7.00h i les 11.00h.

Al tractar-se d’aigua depurada, l’abocament que es farà directament no afectarà la qualitat de la zona de bany de les platges més properes: la de ponent de Mataró i la de Cabrera de Mar.

El pressupost total de l’actuació és de 138.190 euros executats pel Consell Comarcal del Maresme amb finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

El Consell Comarcal elabora un estudi sobre els costos que assumeixen les empreses del Maresme per fer una gestió correcta de les seves aigües

En els últims anys les empreses maresmenques han fet un important esforç econòmic per reduir el consum o per millorar la qualitat de les aigües abans d’abocar-les al clavegueram, però no existeix cap document, estudi o informe que reculli les actuacions i inversions realitzades per les empreses privades en aquest àmbit. El Consell Comarcal del Maresme ara en fara un.
El Consell Comarcal del Maresme, com a ens gestor dels sistemes de sanejament de la comarca,  ha endegat un estudi per fer visible la situació actual del teixit empresarial del Maresme que utilitza l’aigua com a part fonamental en el seu procés industrial. Aquest estudi es realitza en un moment difícil per aquestes empreses tota vegada que la manca de pluja ha activat el decret de sequera.

El Consell Comarcal realitza des de fa 10 anys el control d’abocaments de les aigües residuals industrials que fan les empreses  a les xarxes municipals de sanejament i als col·lectors comarcals per evitar episodis de contaminació a tots els municipis del Maresme, excepte a Tordera, Montgat i Tiana.

En aquests anys, els inspectors han detectat una substancial millora del tractament de les aigües residuals industrials al Maresme com a conseqüència de les inversions realitzades per les empreses. Una despesa que no sempre pot ser repercutida en el producte final, més ara amb l’actual conjuntura econòmica.

L’estudi que ha començat a elaborar el CCM té com a objectiu fer aflorar aquest conjunt d’inversions assumides per l’es empreses maresmenques per aconseguir una correcta gestió de les seves aigües. En aquests moments s’està en fase de recollida de dades i està previst que l’estudi pugui estar acabat el mes de juliol de 2008.

El Consell Comarcal fa un reconeixement a les empreses del Maresme pel seu esforç mediambiental

El Servei de Control d’Abocaments del Consell Comarcal del Maresme ha fet balanç dels seus 10 anys de funcionament i ha elaborat un estudi sobre la qualitat de l’aigua d’ús industrial que s’aboca al clavegueram. En aquests 10 anys s’ha aconseguit controlar el 100% del cabal d’aigua industrial potencialment contaminada i la totalitat de les empreses han ajustat el seu funcionament al Reglament d’aigües residuals. 


El Consell Comarcal del Maresme considera que la qualitat de les aigües de les nostres platges és bo gràcies a l’aplicació del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la Comarca del Maresme, però també a la conscienciació mediambiental i a l’esforç econòmic que han fet les empreses del territori per implantar sistemes de depuració de les aigües que utilitzen en el seu procés industrial.

Al Maresme hi ha 211 empreses que fan servir aigüa en el seu procés industrial i que disposen d’alguna mena de tractament de les aigües residuals, tal i com s’ha pogut comprovar a les inspeccions que realitza el servei d’abocaments del CCM. Val a dir que en els 10 anys que porta funcionant aquest servei, s’han realitzat més de 2.800 inspeccions a empreses per sorpresa i s’han efectuat un total de 2.439 analítiques.

El sector industrial predominant al Maresme consumidor d’aigua (ja sigui de pou o de xarxa) és el del tint, estampació i acabats tèxtils amb 44 empreses (49%), li segueix el sector alimentari amb 13 emprees (14%), el químic i farmacèutic amb 9 empreses (10%), el tractament de superfícies amb 7 empreses (8%), els escorxadors amb 3 empreses (3%), la fabricació de pintures amb 2 empreses (2%) i un grup variat que agrupa bugaderies industrials, parcs aquàtics, foneries, lloguer de maquinària i grans instal·lacions de piscines que representaria el 14%. La resta d’empreses fins arribar a les 211 tenen un consum baix.

Per tal de poder determinar, la inversió econòmica que han realitzat les indústries maresmenques per adequar-se al Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals, el CCM ha preparat un estudi en col·laboració amb 32 empreses i amb l’Associació d’Empresaris de Gènere de Punt de Mataró (ASEGEMA). L’objectiu era posar xifres a l’esforç empresarial en matèria mediambiental, una inversió que sovint queda ocult a la ciutadania.

De l’estudi es desprén que el sector químic i farmacèutic ha invertit 2.27 milions d’euros en sistemes de depuració d’aigua el que representa una mitjana de 379.300 euros per empresa. Els escorxadors han fer una inversió mitjana de 243.000 euros per empresa i el sector del tint i l’estampació 60.370 euros per empresa. La mitjana per al sector del tractaments de superfícies és de 59.750 euros. Aquestes xifres són només la inversió inicial, se li haurien de sumar les despeses de manteniment que generen els sistemes de depuració.

Quan el CCM va crear el servei de control d’abocaments, hi havia a la comarca un total de 293 empreses afectades, 10 anys després la xifra d’empreses d’ha reduït com a conseqüència d’una clara deslocalització cap a països on els costos de producció (salaris, preu del sòl i poca o nul·la regulació mediambiental dels processos industrials) són molt més baixos. A més, es corre el perill que la competència deslleial en l’àmbit del mediambient pugui provocar que tots els països relaxin les seves normes ambientals amb el propòsit de perpetuar el model competitiu actual.

Des del Consell Comarcal del Maresme es defensa la necessitat de mantenir una exigència estricta dels controls mediambientals i, a la vegada, un clar reconeixement a les empreses que el compleixen, tota vegada que la seva actuació no només dóna un valor afegit al producte final, sinó que també reverteix en un entorn més saludable i en la preservació de recursos no renovables.

 

Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la sol•licitud del permís d’abocament

IMPORTANT: Tota la documentació s’haurà de presentar per la seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

DOCUMENTACIÓ:

Qüestionari tècnic de PAB: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE/Passaport del representant del titular*
  • Fotocòpia del NIF del titular*

Diagrama de flux del procés de fabricació o de l’activitat desenvolupada*

Caldrà indicar les incorporacions d’aigua en el procés i la generació d’aigües residuals i residus líquids.

Mesures de seguretat en l’emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament

Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l’any i els dies de durada*

Diagrama de balanç d’aigua de l’establiment*

Plànol de situació general de l’establiment*

Plànol de detall de l’establiment,  a escala adequada per a la seva lectura*

amb la ubicació de la xarxa de desguàs, tant per aigües de procés, sanitàries, neteges, etc. com pluvials i de la situació de les arquetes de registre per a cada punt d’abocament, sigui quin sigui l’origen i destí; també caldrà indicar el punt de connexió a la xarxa pública de sanejament i totes les sobreixides i by-passos. En aquest mateix plànol s’haurà d’indicar les diferents zones de la nau de manera que quedin marcats els diferents processos, magatzems, zones de rentat etc. En cas que l’empresa ho consideri oportú podrà presentar aquesta informació en dos plànols.

Plànol de la planta i alçat del sistema de depuració  a escala adequada per a la seva lectura

– Fotocòpia de l’última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió dels residus

En el cas d’activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l’última declaració anual, la fitxa d’acceptació i l’últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

– Documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent

En el cas d’activitats que encara no s’hagin implantat, s’haurà d’aportar documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica. No obstant, en aquest darrer cas, els serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment podran sol·licitar-la*

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

– En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys

Estudi d’avaluació dels efectes mediambientals, només si existeixen tancs d’emmagatzematge soterrats,  que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, l’eventual poder depurador del sòl i del subsòl, i els riscos de contaminació. També hi haurà de constar  la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs

– Còpia de l’última declaració de la càrrega contaminant abocada per a la determinació i aplicació de l’increment de tarifa i/o cànon de sanejament presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua

– Còpia de l’autorització, llicència o comunicació ambiental de l’activitat o de la sol•licitud de la mateixa

– El pla d’emergència de l’empresa d’acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui obligat

– Fotocòpia de l’última factura de l’aigua*

– Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades

Obligatòriament, l’empresa haurà d’aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part del Consell Comarcal del Maresme dels seus abocaments

– L’empresa haurà d’aportar documentació acreditativa, en cas d’haver realitzar un canvi de titularitat

– Totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocament.

* Aquesta documentació s’ha de presentar obligatòriament, la resta de documentació també s’haurà de presentar si procedeix.

Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la renovació del permís d’abocament

IMPORTANT: Tota la documentació s’haurà de presentar en seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

Documentació:

Qüestionari tècnic de renovació del permís d’abocament: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE/Passaport del representant del titular
  • Fotocòpia del NIF del titular

Diagrama de flux del procés de fabricació o de l’activitat desenvolupada

Caldrà indicar les incorporacions d’aigua en el procés i la generació d’aigües residuals i residus líquids.

Mesures de seguretat en l’emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.

Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l’any i els dies de durada.

Diagrama de balanç d’aigua de l’establiment.

Plànol de situació general de l’establiment.

Plànol de detall de l’establiment,  a escala adequada per a la seva lectura*

amb la ubicació de la xarxa de desguàs, tant per aigües de procés, sanitàries, neteges, etc. com pluvials i de la situació de les arquetes de registre per a cada punt d’abocament, sigui quin sigui l’origen i destí; també caldrà indicar el punt de connexió a la xarxa pública de sanejament i totes les sobreixides i by-passos. En aquest mateix plànol s’haurà d’indicar les diferents zones de la nau de manera que quedin marcats els diferents processos, magatzems, zones de rentat etc. En cas que l’empresa ho consideri oportú podrà presentar aquesta informació en dos plànols.

Plànol de la planta i alçat del sistema de depuració  a escala adequada per a la seva lectura.

– Fotocòpia de l’última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió dels residus

En el cas d’activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l’última declaració anual, la fitxa d’acceptació i l’últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

 – Documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent

En el cas d’activitats que encara no s’hagin implantat, s’haurà d’aportar documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica. No obstant, en aquest darrer cas, els serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment podran sol·licitar-la

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

– En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

Estudi d’avaluació dels efectes mediambientals, només si existeixen tancs d’emmagatzematge soterrats,  que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, l’eventual poder depurador del sòl i del subsòl, i els riscos de contaminació. També hi haurà de constar  la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs

Còpia de l’última declaració de la càrrega contaminant abocada per a la determinació i aplicació de l’increment de tarifa i/o cànon de sanejament presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua

Còpia de l’autorització, llicència o comunicació ambiental de l’activitat o de la sol•licitud de la mateixa

El pla d’emergència de l’empresa d’acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui obligat

fotocòpia de l’última factura de l’aigua*

Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades

Obligatòriament, l’empresa haurà d’aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part del Consell Comarcal del Maresme dels seus abocaments

L’empresa haurà d’aportar documentació acreditativa, en cas d’haver realitzar un canvi de titularitat

Totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocamentNota: La documentació Annexa al qüestionari tècnic que ja hagi estat presentada al Consell Comarcal del Maresme en anteriors sol•licituds de permís d’abocament, sempre que encara sigui vigent,  no caldrà que es torni a presentar.

En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

La presa de mostres

Articles del 39 al 44 del Reglament

Durant la funció inspectora a les empreses, es prenen tres mostres d´aigües residuals industrials, una mostra inicial, una mostra contradictòria i una mostra diriment.

Un cop precintades i identificades les mostres, es lliura la mostra contradictòria a l´interessat de l´empresa juntament amb les instruccions de conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de la mostra contradictòria i, si s´escau, pugui sol•licitar la pràctica de l´analítica de la mostra diriment. 

Aquestes mostres s´han de conservar refrigerades. A més de la refrigeració, la mostra diriment podrà utilitzar, per la seva correcta conservació, altres sistemes.

Totes les analítiques s´han de dur a terme per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Excepcionalment quan la complexitat de les determinacions a efectuar ho justifiqui, el Consell Comarcal del Maresme i/o l´Agència Catalana de l’Aigua, podran encarregar la realització de l´analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència.

Els mètodes analítics a seguir són el establerts a l´annex III del Reglament i s´hauran d´indicar a l´acta d´inspecció. A requeriment del Consell Comarcal del Maresme, el laboratori ha de facilitar la descripció detallada del mètode analític seguit (PNT= procediment normalitzat de treball).

Per la mostra contradictòria el laboratori estén un certificat o document on ha de constar la identificació de la mostra, els resultats de les anàlisis practicades i les observacions que el laboratori o l´interessat hi vulgui fer constar. Aquest document és signat per ambdues parts i segellat pel laboratori en què s´han realitzat les anàlisis. Quan la mostra per practicar l´anàlisi contradictòria no es presenti en el termini i en les condicions establertes en el reglament, no s´ha de procedir a realitzar l´anàlisi, la qual cosa s´ha de fer constar a l´acta.

Les despeses generades per la pràctica de l´anàlisi contradictòria són a càrrec de la persona interessada.Tramitar la sol·licitud de permís d’abocaments

IMPORTANT. Llegiu les indicacions abans d’emplenar el formulari

És important que en el primer apartat  “Dades de contacte (per a la complimentació d’aquest formulari)” es posi el  correu electrònic de la persona que està fent la tramitació, tant si és d’una enginyeria com de la pròpia empresa.

Guardar sessió: per a no perdre la informació ja incorporada al qüestionari, és important que cada vegada que es deixa de treballar es guardi sessió. Quan es guarda sessió s’envia un enllaç  al correu electrònic que s’ha posat en l’apartat de contacte per poder continuar treballant.

A l’apartat de primeres matèries i auxiliars consumides i a l’apartat de productes obtinguts o emmagatzemats: es pot escollir alguna de les opcions o bé es pot escriure manualment.

A l’apartat de definició d’efluents generats: cal omplir tantes vegades com punts d’abocament hi hagi. En cas que en un mateix punt d’abocament hi arribin abocaments de diferents usos, caldrà posar tots els usos mitjançant el seleccionador múltiple.

Un cop s’hagi complimentat tot el qüestionari s’haurà d’ENVIAR  el qüestionari  (botó existent al final). En cas que es detecti algun error, no es podrà fer la tramesa. S’indicaran els errors que cal corregir.

Un cop ENVIAT el qüestionari amb èxit, es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari en format PDF. Aquest document s’haurà d’enviar al Consell Comarcal del Maresme amb tota la documentació adjunta que es requereixi.

La tramesa s’haurà de fer mitjançant la seu electrònica per instància genèrica

*** Tots els camps marcats amb un * són obligatoris

*** Dificultats per marcar alguns camps o posar les coordenades UTM: podria ser causa del navegador que s’estigui utilitzant. En  aquest cas haureu de guardar sessió i obrir una nova sessió en un navegador diferent.