Inici Medi ambient i canvi climàtic Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

El Programa de Reducció de la Contaminació (PRC)

(Article 18 del Reglament)

Els usuaris de clavegueram i de la xarxa comarcal d’evacuació i sanejament que per adequar els seus abocaments d’aigües residuals a les prescripcions d’aquest Reglament requereixin la modificació del procés industrial, la implantació de sistemes de depuració i la realitzacó d’obres i instal·lacions específiques, poden sol·licitar un programa de reducció de la contaminació (PRC), així com sol·licitar excepcions temporals als requeriments especificats a l’article 29 d’aquest Reglament, de conformitat amb allò previst a l’article 17.4 del Reglament i 13.4 del Decret 130/2003 de 13 de maig.


Correspondrà al President/a del Consell Comarcal aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació previ informe favorable dels Serveis tècnics del Consell Comarcal, així com atorgar les excepcions temporals als requeriments especificats a l’article 29 d’aquest Reglament. El permís quedarà condicionat al compliment del programa, dels límits d’abocament que es fixin i de les altres prescripcions del Reglament, així com a la constitució efectiva de la fiança que s’imposi.


D’acord amb el que preveu l’annex I (càlcul de danys i perjudicis) del Reglament, el Consell Comarcal valorarà en EUR/dia el cost que representa l’excés de contaminació abocada durant l’execució del programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el PRC, es notificarà a l’interessat, el qual ha de dispositar una fiança pel mateix import a la Tresoreria del Consell Comarcal en el termini de deu dies. Aquesta fiança es pot constituir amb l’aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a l’article 36 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.


Transcorregut el termini d’execució del Programa de Reducció de la Contaminació, el Consell Comarcal ha d’emetre informe sobre les actuacions realitzades. Si l’informe etableix que l’execució no ha donat degut compliment a les previsions del Programa, es procedirà a l’adopció de les mesures reglamentàries i a l’execució total o parcial de la fiança, en funció de l’adequació de l’abocament a les prescripcions del Reglament.

Tramitar la sol·licitud de permís d’abocaments

IMPORTANT. Llegiu les indicacions abans d’emplenar el formulari

És important que en el primer apartat  “Dades de contacte (per a la complimentació d’aquest formulari)” es posi el  correu electrònic de la persona que està fent la tramitació, tant si és d’una enginyeria com de la pròpia empresa.

Guardar sessió: per a no perdre la informació ja incorporada al qüestionari, és important que cada vegada que es deixa de treballar es guardi sessió. Quan es guarda sessió s’envia un enllaç  al correu electrònic que s’ha posat en l’apartat de contacte per poder continuar treballant.

A l’apartat de primeres matèries i auxiliars consumides i a l’apartat de productes obtinguts o emmagatzemats: es pot escollir alguna de les opcions o bé es pot escriure manualment.

A l’apartat de definició d’efluents generats: cal omplir tantes vegades com punts d’abocament hi hagi. En cas que en un mateix punt d’abocament hi arribin abocaments de diferents usos, caldrà posar tots els usos mitjançant el seleccionador múltiple.

Un cop s’hagi complimentat tot el qüestionari s’haurà d’ENVIAR  el qüestionari  (botó existent al final). En cas que es detecti algun error, no es podrà fer la tramesa. S’indicaran els errors que cal corregir.

Un cop ENVIAT el qüestionari amb èxit, es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari en format PDF. Aquest document s’haurà d’enviar al Consell Comarcal del Maresme amb tota la documentació adjunta que es requereixi.

La tramesa s’haurà de fer mitjançant la seu electrònica per instància genèrica

*** Tots els camps marcats amb un * són obligatoris

*** Dificultats per marcar alguns camps o posar les coordenades UTM: podria ser causa del navegador que s’estigui utilitzant. En  aquest cas haureu de guardar sessió i obrir una nova sessió en un navegador diferent.

Les substàncies prohibides

Article 28 del Reglament

Queden prohibits els abocaments de les següents substàncies:

a.)    Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment, i en una relació no exhaustiva, els següents: quitrà, sorra, escombraries, fang, carbonissa, cendres, ceres, deixalles d’animals, fems, fueloil, ossos, fusta, metall, palla, pèl, peces de reixeta, plàstics, plomes, serradures, ferritges, draps, vidres, encenalls, vísceres, etc.

b.)    Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i els líquids inflamables, com: gasolina, petroli i productes intermedis de destil·lació, acetilè, benzè, naftalè, taladrina, toluè, xilè, dissolvents orgànics, olis volàtils, etc.

c.)     Olis i greixos flotants.

d.)    Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromat, clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc. 

e.)    Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d’explosió. 

f. )      Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

 1.  Qualsevol tipus de molèstia pública.
 2.  La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire.
 3.  La creació d’atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g.)    Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.

h.)    Residus de naturalesa radioactiva.

i.)    Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials. En el cas de dioxines (PCDDs) i furans (PCDFs) es consideraran a partir de 15 pg ITEQ / L

j.)     Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

o    Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió.

o    Diòxid de sofre: 5 parts per milió.

o    Monòxid de carboni: 25 parts per milió.

o    Clor: 1 part per milió.

o    Sulfhídric: 10 parts per milió.

o    Cianhídric: 4.5 parts per milió. 

k.)   Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

l.)     Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d’aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

m.)   Residus d’origen pecuari.

n.)    Fàrmacs que, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores, encara que siguin en petites concentracions, com per exemple els antibiòtics.

o.)     Altres substàncies no esmentades en els apartats anteriors i incloses en les relacions de substàncies tòxiques i perilloses de la normativa que li sigui d’aplicació, tant si és de caràcter autonòmic, com estatal o comunitari, com per exemple els plaguicides, pesticides i productes fitosanitaris.

Canals de tramitació de renovació del PAB

PRESENCIALMENT:


Cal presentar: • Qüestionari tècnic (signat i segellat per l’empresa). El rebrà per correu electrònic en format PDF un cop hagi complimentat el formulari de permís d’abocament.

 • Documentació adjunta, si s’ecau, o escrit amb el detall de la documentació vigent que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme. CLIQUEU AQUÍ


Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme:


Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró


Tel. 93 741 16 16


Fax. 93 757 21 12


Consulteu l’horari, CLICANT AQUÍ

TELEMÀTICAMENT:


La tramitació telemàtica només es pot realitzar si es disposa d’un certificat digital. Podeu tramitar-ho des de la Seu electrònica del Consell Comarcal. Per fer-ho, només heu de CLICAR AQUÍ


Cal adjuntar: • Qüestionari tècnic escanejat (signat i segellat per l’empresa). El rebrà per correu electrònic en format PDF un cop hagi complimentat el formulari de permís d’abocament

 • Documentació adjunta  si s’ecau, o escrit amb el detall de la documentació vigent que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme. CLIQUEU AQUÍCondicions d’acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment


Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques.


Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats a l’apartat de dades del representant de l’empresa.


Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.


En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat de prestar-vos els seerveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a registre@ccmaresme.cat, o bé mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró).


Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme per a la sol•licitud d’un programa de reducció de la contaminació (PRC)

Nota: Tota la documentació S’haurà de presentar per la seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

DOCUMENTACIÓ:

Qüestionari tècnic de PRC: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

Detall i calendari d’excussió de les modificacions previstes per adaptar els abocaments a les especificacions del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme: modificacions en les instal·lacions, processos, productes utilitzats, gestió de residus,  sistemes de depuració les aigües residuals…*

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica*

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

Qüestionari tècnic per a la sol•licitud del permís d’abocament (PAB) i documentació complementaria que s’indica dins la sol•licitud de permís d’abocament. Per obtenir aquest qüestionari tècnic caldrà complimentar el formulari de permís d’abocament. 

En cas que el qüestionari tècnic i la documentació annexa ja hagi estat presentat amb anterioritat i sempre que encara sigui vigent, no serà necessari tornar-la a presentar. En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

* Aquesta documentació s’ha de presentar obligatòriament. També el qüestionari tècnic complet de permís d’abocament, si no s’ha presentat anteriorment.

Canals de tramitació del Programa de Reducció de la Contaminació PAB / PRC

PRESENCIALMENT:


Cal presentar: • Qüestionari tècnic – Permís d’abocament amb excepció de límits (signat i segellat per l’empresa). El rebreu per correu electrònic despés d’haver complimentar el formulari de permís d’abocament amb excepció de límits que tobareu CLICANT AQUÍ

 • Documentació adjunta. CLIQUEU AQUÍ


Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme:


Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró


Tel. 93 741 16 16


Fax. 93 757 21 12


Consulteu l’horari, CLICANT AQUÍ

TELEMÀTICAMENT:


La tramitació telemàtica només es pot realitzar si es disposa d’un certificat digital. Podeu tramitar-ho des de la Seu electrònica del Consell Comarcal. Per fer-ho, només heu de CLICAR AQUÍ


Cal adjuntar: • Qüestionari tècnic – Permís d’abocament amb excepció de límits (signat i segellat per l’empresa). El rebreu per correu electrònic despés d’haver complimentar el formulari de permís d’abocament amb excepció de límits que tobareu CLICANT AQUÍ

 • Documentació adjunta escanejada. CLIQUEU AQUÍCondicions d’acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment


Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques.


Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats a l’apartat de dades del representant de l’empresa.


Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.


En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat de prestar-vos els seerveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a registre@ccmaresme.cat, o bé mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró).


Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la Comarca del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el nou Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca del Maresme que fixa les normes aplicables en matèria d’abocaments d’aigües residuals per a la utilització directa o indirecta de la xarxa de col·lectors, xarxa de clavegueram, plantes depuradores i instal·lacions complementàries dels sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal del Maresme. També estableix el règim sancionador.

Aquest reglament és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la comarca del Maresme i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Maresme.Aquí podeu trobar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 d’agost de 2004 que recull el Reglament Regulador d’Aigües Residuals a la comarca del Maresme, Cliqueu aquí.


Per obrir el document cal el programa Acrobat Reader. Si no el teniu, us el podeu descarregar gratuïtament. Cliqueu aquí  
Autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials

El Consell Comarcal del Maresme és qui té competències a la comarca per concedir l’autorització d’abocaments d’aigües residuals industrials a la xarxa de sanejament, a excepció dels municipis de Tiana i Montgat.

Abans de fer la sol·licitud cal que comproveu que teniu a punt la documentació complementària que es requereix en cada cas:

Permís d’abocaments (PAB)Programa de reducció de la contaminació (PRC) / PAB amb exempció de límits RENOVACIÓ del permís d’abocament
DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

Programa de Reducció de la Contaminació (PAB / PRC)
 

Qué és el Progrma de Reducció de la Contaminació?


CLIQUEU AQUÍPer a la sol·licitud d’un Permís d’abocament amb excepció dels límits d’abocament / PRC, cal:
 
 

Les arquetes de registre

Article 9 del Reglament

Article 9 Escomeses dels establiments industrials i arquetes de registre

 • 9.1. Les connexions a la xarxa han d’ésser independents per a cada establiment industrial. 
 • 9.2. Tota instal•lació que aboqui aigües residuals no domèstiques o que necessiti autorització d’abocament segons preveu aquest Reglament i altra legislació vigent, haurà d’ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions de les que disposi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres.
 • 9.3. L’arqueta s’instal•larà a l’exterior, sempre que sigui possible. L’establiment no podrà tenir cap connexió posterior a l’arqueta. Les seves dimensions no seran inferiors de 60 per 60 centímetres de superfície i d’una fondària per sota del nivell inferior de la canonada de desguàs, encara que a criteri dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal podran acceptar-se altres configuracions si les circumstàncies ho justifiquen.
 • 9.4. Els titulars dels establiments industrials tenen el deure de facilitar al Consell Comarcal del Maresme qualsevol documentació tècnica referent a les característiques i situació de les arquetes de registre previ requeriment a l’efecte.
 • 9.5. Els establiments hauran d’unificar sempre que sigui tècnicament possible els abocaments generats pels processos productius i, alhora, respectaran les xarxes separatives
 • de tal manera que no podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de les aigües residuals i viceversa. Per a un mateix establiment i en la mesura que així sigui possible existirà un únic punt d’abocament.
 • 9.6. L’arqueta haurà de disposar d’un element aforador, d’acord amb el que estableix l’annex 3 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua abocada són aproximadament els mateixos, i els cabals abocats no són superiors a 25 m3/dia, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat quan el permís d’abocament així ho estableixi.
 • 9.7. Els canals amb totalitzadors que permetin el mesurament i el control de manera acumulada dels canals abocats han de complir les normes ISO 1438 (1980) i 4359 (1983) i estar instal•lats segons el que aquestes disposin. En cas que no es compleixin aquestes normes, caldrà disposar de la documentació que descrigui la fórmula aplicable al canal instal•lat i les condicions d’utilització. En tot cas, s’haurà de disposar dels certificats de calibratge i d’instal•lació correcta del canal emesos per la casa fabricant i per la casa instal•ladora respectivament, o bé per un organisme oficial.
 • 9.8. Per a la realització de les obres caldrà obtenir, amb caràcter previ, els permisos, llicències municipals i demés autoritzacions previstes a la legislació urbanística i de règim local.