Inici Medi ambient i canvi climàtic Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

Servei de control d'abocaments d'aigües residuals

El Consell Comarcal fa un reconeixement a les empreses del Maresme pel seu esforç mediambiental

El Servei de Control d’Abocaments del Consell Comarcal del Maresme ha fet balanç dels seus 10 anys de funcionament i ha elaborat un estudi sobre la qualitat de l’aigua d’ús industrial que s’aboca al clavegueram. En aquests 10 anys s’ha aconseguit controlar el 100% del cabal d’aigua industrial potencialment contaminada i la totalitat de les empreses han ajustat el seu funcionament al Reglament d’aigües residuals. 


El Consell Comarcal del Maresme considera que la qualitat de les aigües de les nostres platges és bo gràcies a l’aplicació del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la Comarca del Maresme, però també a la conscienciació mediambiental i a l’esforç econòmic que han fet les empreses del territori per implantar sistemes de depuració de les aigües que utilitzen en el seu procés industrial.

Al Maresme hi ha 211 empreses que fan servir aigüa en el seu procés industrial i que disposen d’alguna mena de tractament de les aigües residuals, tal i com s’ha pogut comprovar a les inspeccions que realitza el servei d’abocaments del CCM. Val a dir que en els 10 anys que porta funcionant aquest servei, s’han realitzat més de 2.800 inspeccions a empreses per sorpresa i s’han efectuat un total de 2.439 analítiques.

El sector industrial predominant al Maresme consumidor d’aigua (ja sigui de pou o de xarxa) és el del tint, estampació i acabats tèxtils amb 44 empreses (49%), li segueix el sector alimentari amb 13 emprees (14%), el químic i farmacèutic amb 9 empreses (10%), el tractament de superfícies amb 7 empreses (8%), els escorxadors amb 3 empreses (3%), la fabricació de pintures amb 2 empreses (2%) i un grup variat que agrupa bugaderies industrials, parcs aquàtics, foneries, lloguer de maquinària i grans instal·lacions de piscines que representaria el 14%. La resta d’empreses fins arribar a les 211 tenen un consum baix.

Per tal de poder determinar, la inversió econòmica que han realitzat les indústries maresmenques per adequar-se al Reglament regulador d’abocament d’aigües residuals, el CCM ha preparat un estudi en col·laboració amb 32 empreses i amb l’Associació d’Empresaris de Gènere de Punt de Mataró (ASEGEMA). L’objectiu era posar xifres a l’esforç empresarial en matèria mediambiental, una inversió que sovint queda ocult a la ciutadania.

De l’estudi es desprén que el sector químic i farmacèutic ha invertit 2.27 milions d’euros en sistemes de depuració d’aigua el que representa una mitjana de 379.300 euros per empresa. Els escorxadors han fer una inversió mitjana de 243.000 euros per empresa i el sector del tint i l’estampació 60.370 euros per empresa. La mitjana per al sector del tractaments de superfícies és de 59.750 euros. Aquestes xifres són només la inversió inicial, se li haurien de sumar les despeses de manteniment que generen els sistemes de depuració.

Quan el CCM va crear el servei de control d’abocaments, hi havia a la comarca un total de 293 empreses afectades, 10 anys després la xifra d’empreses d’ha reduït com a conseqüència d’una clara deslocalització cap a països on els costos de producció (salaris, preu del sòl i poca o nul·la regulació mediambiental dels processos industrials) són molt més baixos. A més, es corre el perill que la competència deslleial en l’àmbit del mediambient pugui provocar que tots els països relaxin les seves normes ambientals amb el propòsit de perpetuar el model competitiu actual.

Des del Consell Comarcal del Maresme es defensa la necessitat de mantenir una exigència estricta dels controls mediambientals i, a la vegada, un clar reconeixement a les empreses que el compleixen, tota vegada que la seva actuació no només dóna un valor afegit al producte final, sinó que també reverteix en un entorn més saludable i en la preservació de recursos no renovables.

 

Canals de tramitació del Permís d’abocament

PRESENCIALMENT:


Cal presentar:Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme:


Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró


Tel. 93 741 16 16


Fax. 93 757 21 12


Consulteu l’horari, CLICANT AQUÍ

TELEMÀTICAMENT:


La tramitació telemàtica només es pot realitzar si es disposa d’un certificat digital. Podeu tramitar-ho des de la Seu electrònica del Consell Comarcal. Per fer-ho, només heu de CLICAR AQUÍ


Cal adjuntar:
Condicions d’acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment


Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques.


Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats a l’apartat de dades del representant de l’empresa.


Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.


En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat de prestar-vos els seerveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a registre@ccmaresme.cat, o bé mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró).


El Consell Comarcal elabora un estudi sobre els costos que assumeixen les empreses del Maresme per fer una gestió correcta de les seves aigües

En els últims anys les empreses maresmenques han fet un important esforç econòmic per reduir el consum o per millorar la qualitat de les aigües abans d’abocar-les al clavegueram, però no existeix cap document, estudi o informe que reculli les actuacions i inversions realitzades per les empreses privades en aquest àmbit. El Consell Comarcal del Maresme ara en fara un.
El Consell Comarcal del Maresme, com a ens gestor dels sistemes de sanejament de la comarca,  ha endegat un estudi per fer visible la situació actual del teixit empresarial del Maresme que utilitza l’aigua com a part fonamental en el seu procés industrial. Aquest estudi es realitza en un moment difícil per aquestes empreses tota vegada que la manca de pluja ha activat el decret de sequera.

El Consell Comarcal realitza des de fa 10 anys el control d’abocaments de les aigües residuals industrials que fan les empreses  a les xarxes municipals de sanejament i als col·lectors comarcals per evitar episodis de contaminació a tots els municipis del Maresme, excepte a Tordera, Montgat i Tiana.

En aquests anys, els inspectors han detectat una substancial millora del tractament de les aigües residuals industrials al Maresme com a conseqüència de les inversions realitzades per les empreses. Una despesa que no sempre pot ser repercutida en el producte final, més ara amb l’actual conjuntura econòmica.

L’estudi que ha començat a elaborar el CCM té com a objectiu fer aflorar aquest conjunt d’inversions assumides per l’es empreses maresmenques per aconseguir una correcta gestió de les seves aigües. En aquests moments s’està en fase de recollida de dades i està previst que l’estudi pugui estar acabat el mes de juliol de 2008.

Programa de Reducció de la Contaminació (PAB / PRC)
 

Qué és el Progrma de Reducció de la Contaminació?


CLIQUEU AQUÍPer a la sol·licitud d’un Permís d’abocament amb excepció dels límits d’abocament / PRC, cal:
 
 

Canals de tramitació del Programa de Reducció de la Contaminació PAB / PRC

PRESENCIALMENT:


Cal presentar:  • Qüestionari tècnic – Permís d’abocament amb excepció de límits (signat i segellat per l’empresa). El rebreu per correu electrònic despés d’haver complimentar el formulari de permís d’abocament amb excepció de límits que tobareu CLICANT AQUÍ

  • Documentació adjunta. CLIQUEU AQUÍ


Al Registre General del Consell Comarcal del Maresme:


Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró


Tel. 93 741 16 16


Fax. 93 757 21 12


Consulteu l’horari, CLICANT AQUÍ

TELEMÀTICAMENT:


La tramitació telemàtica només es pot realitzar si es disposa d’un certificat digital. Podeu tramitar-ho des de la Seu electrònica del Consell Comarcal. Per fer-ho, només heu de CLICAR AQUÍ


Cal adjuntar:  • Qüestionari tècnic – Permís d’abocament amb excepció de límits (signat i segellat per l’empresa). El rebreu per correu electrònic despés d’haver complimentar el formulari de permís d’abocament amb excepció de límits que tobareu CLICANT AQUÍ

  • Documentació adjunta escanejada. CLIQUEU AQUÍCondicions d’acceptació de la notificació electrònica dels actes associats a un procediment


Aquest consentiment comporta que s’accepten plenament i sense reserves per part de l’usuari les condicions d’utilització del servei de notificacions electròniques.


Rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de noves notificacions, per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon indicats a l’apartat de dades del representant de l’empresa.


Des del moment del dipòsit de la notificació disposa de 10 dies per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies no ha accedit a l’adreça electònica o hi ha accedit però no ha visualitzat la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeix al contingut de la notificació s’entén que aquesta ha estat practicada.


En virtut del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que en omplir aquesta sol·licitud les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat del Consell Comarcal del Maresme, amb la finalitat de prestar-vos els seerveis sol·licitats. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a registre@ccmaresme.cat, o bé mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró).


Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme  per a la renovació del permís d’abocament

IMPORTANT: Tota la documentació s’haurà de presentar en seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

Documentació:

Qüestionari tècnic de renovació del permís d’abocament: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF/NIE/Passaport del representant del titular
  • Fotocòpia del NIF del titular

Diagrama de flux del procés de fabricació o de l’activitat desenvolupada

Caldrà indicar les incorporacions d’aigua en el procés i la generació d’aigües residuals i residus líquids.

Mesures de seguretat en l’emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.

Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l’any i els dies de durada.

Diagrama de balanç d’aigua de l’establiment.

Plànol de situació general de l’establiment.

Plànol de detall de l’establiment,  a escala adequada per a la seva lectura*

amb la ubicació de la xarxa de desguàs, tant per aigües de procés, sanitàries, neteges, etc. com pluvials i de la situació de les arquetes de registre per a cada punt d’abocament, sigui quin sigui l’origen i destí; també caldrà indicar el punt de connexió a la xarxa pública de sanejament i totes les sobreixides i by-passos. En aquest mateix plànol s’haurà d’indicar les diferents zones de la nau de manera que quedin marcats els diferents processos, magatzems, zones de rentat etc. En cas que l’empresa ho consideri oportú podrà presentar aquesta informació en dos plànols.

Plànol de la planta i alçat del sistema de depuració  a escala adequada per a la seva lectura.

– Fotocòpia de l’última declaració anual i/o documentació acreditativa de la gestió dels residus

En el cas d’activitats ja existents, caldrà aportar la fotocòpia de l’última declaració anual, la fitxa d’acceptació i l’últim full de seguiment de cada residu generat i/o qualsevol altra documentació que acrediti el control dels residus generats

 – Documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent

En el cas d’activitats que encara no s’hagin implantat, s’haurà d’aportar documentació acreditativa que s’ha iniciat el tràmit corresponent i previsió dels residus generats i de la seva evacuació

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica. No obstant, en aquest darrer cas, els serveis tècnics del Consell Comarcal en qualsevol moment podran sol·licitar-la

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

– En el cas que les instal•lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.

Estudi d’avaluació dels efectes mediambientals, només si existeixen tancs d’emmagatzematge soterrats,  que inclourà l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, l’eventual poder depurador del sòl i del subsòl, i els riscos de contaminació. També hi haurà de constar  la proximitat de captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs

Còpia de l’última declaració de la càrrega contaminant abocada per a la determinació i aplicació de l’increment de tarifa i/o cànon de sanejament presentada a l’Agència Catalana de l’Aigua

Còpia de l’autorització, llicència o comunicació ambiental de l’activitat o de la sol•licitud de la mateixa

El pla d’emergència de l’empresa d’acord amb la legislació sectorial aplicable, per aquelles empreses que sigui obligat

fotocòpia de l’última factura de l’aigua*

Memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades

Obligatòriament, l’empresa haurà d’aportar una memòria descriptiva de les mesures correctores adoptades en cas que en els últims dos anys li hagin estat notificats incompliments per part del Consell Comarcal del Maresme dels seus abocaments

L’empresa haurà d’aportar documentació acreditativa, en cas d’haver realitzar un canvi de titularitat

Totes aquelles dades que es creguin necessàries per a la determinació i caracterització de l’abocamentNota: La documentació Annexa al qüestionari tècnic que ja hagi estat presentada al Consell Comarcal del Maresme en anteriors sol•licituds de permís d’abocament, sempre que encara sigui vigent,  no caldrà que es torni a presentar.

En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

El CCM farà obres de conservació de l’emissari submarí de l’EDAR de Mataró

L’actuació suposa una inversió de més de 138.190 euros

A partir de demà es duran a terme els treballs de substitució d’un elevat nombre de brides trencades que s’han detectat a l’emissari submarí de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Mataró. Per realitzar aquesta feina, és possible que, en moments puntuals, s’hagi d’aturar el funcionament de l’emissari. Això, però, no afectarà a la qualitat de les aigües de bany tota vegada que l’aigüa abocada haurà estat prèviament depurada.


El Consell Comarcal del Maresme ha considerat necessari reparar les brides trencades de l’emissari submarí de l’EDAR de Mataró per evitar mals majors. Es començarà a actuar en les més properes a la costa (a 700 metres de la trencant d’ona). La substitució d’aquestes brides pot obligar a aturar el funcionament de l’emissari durant breus períodes de temps que no superaran les 3-4 hores. En aquests casos, l’aigua depurada, en comptes de sortir per l’extem final de l’emissari, seria abocada al tram final de la llera de la Riera d’Argentona (a l’alçada del pont de la Renfe, a uns 5-6 metres del mar). Aquests abocaments es produirien entre les 7.00h i les 11.00h.

Al tractar-se d’aigua depurada, l’abocament que es farà directament no afectarà la qualitat de la zona de bany de les platges més properes: la de ponent de Mataró i la de Cabrera de Mar.

El pressupost total de l’actuació és de 138.190 euros executats pel Consell Comarcal del Maresme amb finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Documentació que cal presentar al Consell Comarcal del Maresme per a la sol•licitud d’un programa de reducció de la contaminació (PRC)

Nota: Tota la documentació S’haurà de presentar per la seu electrònica mitjançant instància genèrica. Cliqueu aquest enllaç

DOCUMENTACIÓ:

Qüestionari tècnic de PRC: un cop s’hagi finalitzat la tramitació es rebrà un correu electrònic amb el qüestionari tècnic en format PDF. Aquest formulari s’haurà de presentar juntament amb la següent documentació:

Detall i calendari d’excussió de les modificacions previstes per adaptar els abocaments a les especificacions del Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme: modificacions en les instal·lacions, processos, productes utilitzats, gestió de residus,  sistemes de depuració les aigües residuals…*

Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés (en el cas que l’activitat ja s’hagi iniciat); si les aigües residuals i els desaigües existents a la nau són exclusivament de procedència dels sanitaris i així s’indiqui en els plànols no és necessari efectuar l’analítica*

L’ analítica haurà de ser representativa de les aigües residuals generades pel procés (neteges de procés, refrigeració o altres), per cada punt final d’abocament. L’analítica haurà de ser representativa dels seus abocaments i haurà de ser realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, no tenir una antiguitat superior a sis mesos i ser efectuades amb posterioritat a qualsevol canvi substancial que afecti la qualitat dels abocaments. Els paràmetres mínims a presentar per a qualsevol activitat seran: DQO no decantada, MES, Conductivitat, Matèries Inhibidores, pH, Clorurs, Nitrogen Orgànic i Amoniacal i Fòsfor Total i els propis de l’activitat. A l’analítica haurà de constar el punt on s’ha agafat la mostra.  En cas que el Consell Comarcal del Maresme hagi fet inspecció recent amb presa de mostres es podrà adjuntar aquesta analítica.

Qüestionari tècnic per a la sol•licitud del permís d’abocament (PAB) i documentació complementaria que s’indica dins la sol•licitud de permís d’abocament. Per obtenir aquest qüestionari tècnic caldrà complimentar el formulari de permís d’abocament. 

En cas que el qüestionari tècnic i la documentació annexa ja hagi estat presentat amb anterioritat i sempre que encara sigui vigent, no serà necessari tornar-la a presentar. En aquest cas l’empresa haurà d’adjuntar un escrit amb la signatura del representat de l’empresa i segell de l’empresa on es detalli tota la documentació que ja està a disposició del Consell Comarcal del Maresme i caldrà indicar que encara és vigent.

* Aquesta documentació s’ha de presentar obligatòriament. També el qüestionari tècnic complet de permís d’abocament, si no s’ha presentat anteriorment.

PAB. Permís d’abocament

Per sol·licitar el Permís d’abocament cal presentar la documentació que especifica el l’article 15 del Reglament Regulador.

Aquesta documentació pot variar en funció del tipus de permís que es vulgui sol·licitar: