El CCM aprova una moció per a la sostenibilitat de l’aqüífer del riu Tordera

El Ple del Consell Comarcal del Maresme, celebrat ahir dimarts 20 de novembre, va aprovar una moció conjunta de tots els grups comarcals que conté un conjunt de mesures per garantir la sostenibilitat en l’explotació de l’aqüífer del riu Tordera.
El document aprovat parteix de la filosofia que la construcció de la dessalinitzadora de Blanes no ha d’eludir la posada en marxa d’altres mesures que han de servir per racionalitzar l’ús de l’aqüífer i garantir la sostenibilitat del Baix Tordera.
Per això, es demana a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) : 1) Vetllar per minimitzar l’impacte mediambiental de la dessalinitzadora prevista, tant des del punt de vista del consum energètic com dels residus resultants –salmorres i fangs-, garantint a més que les tecnologies que s’utilitzin respectin el principi de ser les “millors tecnologies disponibles”. 2) Informar sobre el calendari d’execució de les altres intervencions previstes a més de la dessalinitzadora: construcció d’una barrera hidràulica, recàrrega artificial de l’aqüífer i barrera hidràulica positiva d’interconnexió de les tres ETAPs de la zona, interconnexió amb el sitema Ter- Llobregat, etc. 3) Informar sobre les conclusions més rellevants que proporciona la modelització matemàtica del comportament de l’aqüífer del baix Tordera que s’ha dut a terme. 4) Realització d’un estudi sobre la reutilització i usos de l’aigua de les ETAPs de la zona, on s’expliciti la qualitat de l’aigua depurada i les garanties necessàries pels usos proposats. 5) Realització d’un estudi amb l’establiment de mesures correctores sobre les repercussions que l’ús de la dessalinitzadora i les mesures que s’ha pres actualment per a resoldre la situació d’emergència, han tingut sobre el medi natural. 6) Informar sobre les dades resultants de l’estudi previst sobre les extraccions que es realitzen al conjunt de la conca. 7) Aportar dades sobre l’estat d’implantació prevista de comptadors a totes les extraccions segons els resultats, i establir les mesures correctores per a una correcta gestió sostenible de l’aqüífer. 8) Encarar el problema del riu Tordera de forma integral, no dividint artificialment la conca en conca de l’Alt Tordera, Tordera Mitjà i Baix Tordera, doncs es tracta del mateix i únic problema. La recàrrega de l’aqüífer del Baix Tordera es produeix aigües amunt i depèn, a més de les precipitacions, del cabal que porta el riu que depèn, al seu torn, de les extraccions que se’n fan al curs alt i mitjà. Per això caldrà obrir converses amb els altres Consells Comarcals afectats. 9) Promoure realment, després d’un any transcorregut des de l’acord de l’ACA d’octubre de 2000, la constitució de la comunitat d’usuaris de la conca del riu Tordera, amb la participació de tots els agents socials i econòmics implicats, dins del marc de les accions encaminades a una gestió sostenible del territori proposades per la UE. 10) Elaborar el model de gestió integrada previst en l’acord de l’ACA d’octubre de 2000 amb la participació de l’esmentada comunicat d’usuaris i amb criteris de gestió sostenible. 11) Promoure un estudi sobre els aprofitaments econòmics de la Planta (salmorres i fangs). 12) Estudiar la creació d’un ens que permeti als usuaris de la Planta l’avaluació i el seguiment de les decisions que els hi afectin.

Continua augmentant la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme arrel de l’increment del consum d’aigua potable

 

La concentració de sodi a l’aigua subministrada des de la Potabilitzadora de Palafolls a l’Alt Maresme ha augmentat lleugerament la darrera setmana. La mitjana registrada entre el 27 de juny i el 3 de juliol va ser de 209 mg./litre. La mitjana de la setmana anterior havia estat de 191 mg/litre. Aquest increment de la concentració de sodi està directament relacionat amb l’augment del consum d’aigua potable. Tot i aquest increment, la concentració de sodi es troba per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua.
Des de la potabilitzadora de Palafolls se subministra aigua als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l´aigua potable. L’evolució de la concentració mitjana de sodi a l’aigua abastada en alta als esmentats municipis del Maresme Nord, la podeu obtenir  
clicant aquí

Informació sobre la concentració de sodi a l’aigua potable del Maresme Nord

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 12 de desembre de 2001 va ser de 299 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
S’ha de tenir en compta que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

Nivell de sodi i clorurs a l’aigua potable del Maresme Nord (del 10 al 16 de febrer de 2005)


La concentració mitjana de sodi i clorurs que va tenir l´aigua potable subministrada en alta des de l´estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta durant els dies compresos entre el 10/02/05 i el 16/02/05, han estat de 51 mg de sodi per litre d’aigua i 74 mg de clorurs per litre d’aigua. Aquests nivells es troben per sota de les concentracions màximes admissibles que fixa el Reial Decret 140 de 2003, 200 mg/L de sodi i 250 mg/L de clorurs.

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme és de 263 mg per litre

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 3 de gener de 2002 va ser de 263 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

L’abastament d’aigua al Maresme


Per abastament s’aigua s’entenen tots aquells processos que tenen com a objectiu final subministrar l’aigua que necessita un territori determinat. Aquesta aigua és tant la que necessiten les persones en la seva vida diària com la utilitzada pels establiments i indústries com a matèria primera. Aquests processos inclouen:
1.- CAPTACIÓ DE L’AIGUA

l’aigua que consumim al Maresme, en funció de la zona, prové del mar, del riu Ter, de l’aqüífer subterrani de la Tordera o d’una barreja d’aquestes procedències.
2.- TRACTAMENT DE L’AIGUA

L’aigua captada ha de passar, necessàriament, per uns processos que la facin apta pel consum. A la comarca hi ha dos tipus d’infraestructures que es dediquen a la potabilització de l’aigua. Per una banda trobem la Potabilitzadora de Palafolls (ETAP Palafolls, Estació de Tractament d’aigua Potable de Palafolls) i per l’altra la Planta Dessaladora de Blanes, situada a Blanes, al marge esquerre de la Tordera.


La funció de la Potabilitzadora ETAP-Palafolls és la de captar aigua dolça de l’aqüífer subterrani de la Tordera a través de diversos pous, tractar-la per eliminar les impureses que porta, clorar-la per garantir la seva qualitat i conduir-la als dipòsits reguladors de cada municipi. Cal tenir present que aquesta captació és, avui dia, un procés de suport a la funció de la dessaladora. Quan la dessaladora no pot aportar la quantitat d’aigua necessària per satisfer la demanda, aleshores es complementa amb la producció d’aigua mitjançant l’extracció en els pous.


La Planta Dessaladora, per la seva banda, agafa l’aigua marina directament del mar, la filtra per eliminar impureses i la sotmet a un procés d’osmosi inversa el resultat de la qual és una producció d’aigua amb una qualitat elevada. A continuació la remineralitza i la distribueix a les potabilitzadores, en el cas de la comarca a l’ETAP de Palafolls. Cal tenir present però que aquesta dessaladora també proveeix d’aigua a l’ETAP de Cardedeu que és la que subministra l’aigua als municipis del Baix Maresme i del Maresme Central.
3.- CONDUCCIÓ

La conducció no és res més que la distribució de l’aigua des de les plantes potabilitzadores fins als dipòsits reguladors de cada municipi. A partir d’aquests dipòsits és la xarxa municipal l’encarregada de subministrar l’aigua a tots els habitatges (distribució en baixa).


Aquests tres processos conformen la gestió de l’abastament d’aigua potable en alta que aquí al Maresme duen a terme dues empreses, Aquagest  i Aigües Ter-Llobregat (ATLL).


Aquagest és la concessionària del subministrament d’aigua a 11 municipis de l’Alt Maresme (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol i Santa Susanna). El titular del servei i de les instal·lacions és el Consell Comarcal del Maresme.


Aigües Ter-Llobregat dóna servei a la resta de municipis, de Montgat a Sant Andreu de Llavaneres.


Un cop l’aigua està en el dipòsit regulador la gestió de l’aigua passa a ser competència dels ajuntaments. És quan  parlem d’abastament d’aigua potable en baixa. Els ajuntaments són els responsables de fer-ne la:
4.- DISTRIBUCIÓ

La distribució és el procés de distribució de l’aigua des dels dipòsits reguladors fins als usuaris finals (llars, establiments, indústries, etc…). Com que aquesta gestió depèn de cada ajuntament, l’empresa encarregada a cada municipi no té perquè ser la mateixa.

Lleuger increment de la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta al Maresme Nord

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 10 de gener de 2002 va ser de 288 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

El Consell Comarcal se suma a la celebració del Dia Mundial de l’Aigua recordant que cal un consum responsable i una gestió eficaç dels recursos

 
Els dies internacionals serveixen per situar a l’agenda aquelles temes que requereixen d’una sensibilització general per part de la població. Aquest és el cas de l’aigua, sobre el qual, avui, 22 de març, se celebra el Dia Mundial. El Consell Comarcal del Maresme s´hi suma contribuint a la difusió dels consells de consum responsable. Entre tots hem d’aconseguir que aquest bé tant necessari i, a la vegada escàs, arribi a tothom.

El Consell Comarcal, que gestiona l’aigua en Alta a la zona de l’Alt Maresme des de 1994, ha compartit històricamet amb el territori el neguit per l’escassetat d’aigua potable generada per la salinització i fruit de la sobreexplotació dels aqüífers naturals abans de la posada en marxa de la dessalinitzadora. Aquesta proximitat a la problemàtica territorial i la sensibilitat envers la situació econòmica actual ha fet que el Consell Comarcal hagi frenat en la mesura del possible la pujada de les tarifes en Alta. Mentre, en els darrers 4 anys, hi ha zones on aquestes han experimentat un increment del 90%, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana que en el cas del subministrament en Alta al Maresme Nord sigui ha del 34%.

A banda d’això, El CCM aprofita la celebració del Dia Mundial de l’Aigua i el fet que el 2013 hagi estat declarat com a Any Internacional de la Cooperació en l’àmbit de l’aigua per recordar a la població que cal fer-ne un consum responsable. Podeu veure els consells de l’Agència Comarcal de l’Aigua CLICANT AQUÍ

El Consell Comarcal gestiona la xarxa d’aigua en Alta al nord de la comarca (des d’Arenys de Mar / Arenys de Munt fins a Tordera) i disposa, a banda de la xarxa, d’una sèrie de pous a la Tordera, una planta potabilitzadora a Palafolls i rep l’aportació d’aigua de la Planta de Tractament d’Aigua Marina que va entrar en funcionament l’any 2003.

La concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta al Maresme Nord baixa fins els 266mg per litre

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 17 de gener de 2002 va ser de 266 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

El Consell Comarcal participa al I Congrès de l’Aigua a Catalunya

 

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua, una data a l’entorn de la qual s’intensifiquen les campanyes de conscienciació sobre la necessitat d’un consum responsable i de gestionar bé els recursos hídrics. L’aigua és un bé escàs i una bona part de la població mundial hi té un accés molt precari. Amb l’objectiu d’analitzar i reflexionar sobre la situació a Catalunya, s’ha celebrat a Barcelona el I Congrès de l’Aigua que ha comptat amb la participació activa el Consell Comarcal del Maresme.

En concret, el conseller delegat de Cooperació Municipal i Planificació, Alfons Molons, va formar part de la taula rodona “La getió integral de recursos en els usos domèstics, industrials i ambientals” i l’enginyer del CCM, Francesc Heras, va explicar la gestió comarcal del servei d’aigua potable en Alta al Maresme nord.

Alfons Molons ha explicat que el Consell Comarcal va ser convidat a partiricipar en aquest I Congrès de l’Aigua a Catalunya en reconeixement “a la bona gestió que fem del servei d’aigua potable en Alta del Maresme Nord, una gestió que ha permés, tot i els canvis de gestió en el sistema, seguir prestant un bon servei i mitigar la pujada de tarifes. A més de la gestió que realitzem del sistema de depuradores”.

El I Congrès de l’Aigua a Catalunya es va celebrar a Barcelona els dies 18 i 19 de març.

En el següent enllaç podeu veure més informació sobre el Dia Mundial de l’Aigua: http://www.un.org/es/events/waterday/