Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d’ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 659258).

Núm: 74/2022Data: 21de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient- abastament
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i les agrupacions d’ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 659258).
DOGC : 8797- 21/11/2022
Resolució: ACC/3632/2022, d’11 de novembre

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Beneficiaris: vegeu la base reguladora 3
 
les entitats locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua a poblacions mitjançant el transport d’aigua amb vehicles cisterna o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS009 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 2/2022
Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 4 i article 5 de la convocatòria)

Informació:
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
 Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:31 de gener de 2023
Objecte: les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà mitjançant el transport amb vehicles cisterna d’aigua potable per a la seva distribució, d’aigua crua per a la seva potabilització o d’aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d’aigua que no requereixin potabilització, amb l’informe previ de les autoritats sanitàries o d’altres informes que siguin preceptius en relació amb les condicions per a l’ús d’aquestes aigües, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs.
 
Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació. En relació amb el transport d’aigua amb vehicles cisterna o similars, als efectes d’aquesta línia de subvencions, s’entén tant el transport d’aigua potable com el transport d’aigua crua per a la seva posterior potabilització i d’aigua de substitució per a usos diferents del domèstic però abastits des de la xarxa de subministrament d’aigua que no requereixin potabilització.
 
… (vegeu tota base reguladora 1)

Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant certificacions i factures degudament intervingudes, i les efectivament pagades. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats iempleades públics de les administracions locals per a l’any 2023 (ref. BDNS 657548).

Núm: 72/2022Data: 14 de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: formació
Assumpte: Convocatòria destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l’any 2023 (ref. BDNS 657548).
DOGC: 8790, de 10/11/2022
Resolució: PRE/3467/2022, de 28 d’octubre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
 
Info-WEB
Beneficiaris:
a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que promoguin plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins l’àmbit de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.
b) Les associacions o federacions d’entitats locals de l’àmbit autonòmic de Catalunya reconegudes per la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que estiguin legítimament constituïdes, i que promoguin plans agrupats, o interadministratius destinats als empleats públics de totes les entitats locals de Catalunya dins l’àmbit de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds:
amb documentació. Vegeu base reguladora 6 i 7.

Informació:
 
SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE l’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Carrer de Girona, 20 08010 Barcelona
Tel. 93 567 23 23
Contacte: http://eapc.gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:18 de gener de 2023
Objecte: Obrir la convocatòria anticipada per l’obertura de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, per a l’any 2023, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d’entitats locals de Catalunya, en el marc de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria i el procediment per a la seva tramitació i resolució es regeixen per les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, aprovades per la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, i per la normativa aplicable a l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 657702).

Núm: 71/2022Data: 14 de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 657702).
DOGC: 8790, de 10/11/2022
Resolució: EMT/3485/2022, de 7 de novembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 
Info-WEB
Beneficiaris:
Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
a)     Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. En cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat pública i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, ha d’indicar l’entitat que actua com a mitjà propi de l’entitat beneficiària. L’ens instrumental ha de tenir recollit, expressament en la norma que el crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b)    Altres…
(vegeu base reguladora 3)
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
tràmit “Subvencions per al finançament dels Projectes Singulars”
Presentació sol·licituds:
amb documentació. Vegeu base reguladora 11.

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 Contacte: planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:21 de novembre de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8784 de data 2 de novembre.).

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 i la 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre.
 
2.1 Actuacions obligatòries:
a) Orientació i acompanyament.
b) Formació professionalitzadora del Catàleg d’Especialitats formatives.
Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat i les especialitats no conduents a certificats de professionalitat.
b.1) Les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat es poden programar de manera parcial, essent el mòdul formatiu la unitat formativa mínima que es pot programar i per la qual es pot sol·licitar la subvenció.
b.2) Les especialitats formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat s’han de programar completes.
b.3) Es poden sol·licitar mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat o que combinin una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i altres mòduls formatius pertanyents o no a la mateixa família professional.
b.4) D’acord amb la base 5.1.2.a de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre, per a aquesta convocatòria, s’ha de programar i oferir de manera obligatòria la formació complementària relativa a sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, de 10 hores. En cas que el programa formatiu no la incorpori dintre del seu temari, s’ha de sol·licitar i homologar prèviament a la sol·licitud de subvenció.
b.5) Les accions formatives podran impartir-se en modalitat presencial, teleformació i mixta segons el que s’especifiqui a la corresponent normativa especifica reguladora.
c) Prospecció.
 
2.2. Actuacions opcionals:
a) Contractació laboral.
b) Mobilitat geogràfica.
c) Coordinació del projecte.
 
2.3. Execució del projecte.
L’execució dels projectes subvencionats d’acord amb aquesta resolució es realitza en base al que estableix la base 5.2 de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre.
Pel que fa a la inserció laboral, el percentatge mínim d’inserció a assolir serà d’un 25% de les persones participants en el cas de projectes destinats a col·lectius generalistes i d’un 20% en el cas de projectes destinats a col·lectius amb diversitat funcional. En el cas que en un mateix projecte hi participin persones d’ambdós col·lectius, el mínim d’inserció a assolir serà del 25% de les persones participants.
Per al còmput es tindrà en compte el nombre de joves atesos amb el topall màxim de joves atorgats.
 
(vegeu quantia de les actuacions, base reguladora 8 i Art. 7 de la convocatòria)
 

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817).

Núm: 70/2022Data: 10 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments als museus de Catalunya per al període 2022-2023 (ref. BDNS 651817).
DOGC : 8769- 10/10/2022
Resolució: CLT/3021/2022, de 30 de setembre
 
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
 BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
 
Beneficiaris:
 a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
 
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base general 8)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:Període de l’11 al 27 d’octubre de 2022 (el dia 27 fins a les 14 hores)
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport als museus de Catalunya per a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments durant un període biennal, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.

En cap cas es pot subvencionar l’execució d’obres ni l’elaboració de projectes.

Despeses subvencionables
És subvencionable l’adquisició i la instal·lació d’equipaments per a la remodelació museogràfica, la sostenibilitat ambiental, l’accessibilitat universal, la seguretat, la conservació preventiva i la compra d’equipament i programari informàtic (hardware y software).
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Núm: 69/2022Data: 3 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient
Assumpte: Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i de la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
BOE: 235, de 30/09/2022
Ordre: TED/934/2022, de 23 de setembre
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 6)


Administració i ens públics,
 
Sol·licituds: per la Seu-e del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (procediments-subvencions).
 
Seu-e – sol·licitud
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri. (vegeu l’Art. 35 i 36 de convocatòria)
 
Informació:
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
Direcció General de l’Aigua
Plaza San Juan de la Cruz, 10 –
Madrid 28071
Tel.: 91 597 61 35/66 61
bzn-dgasec@miteco.es
Termini presentació de sol·licituds:

10 de febrer de 2023
Objecte:
subvencionar aquells projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 anomenada «Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d’infraestructures (DSEAR)», del component 5 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
(vegeu la base reguladora 2 i Art. 29 de la convocatòria)
 
DESPESES SUBVENCIONABLES (vegeu l’Art. 33 de la convocatòria)
 
PERTE de digitalització del cicle de l’aiguaResum

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964).

Núm: 68/2022Data: 28 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964).
DOGC : 8753- 15/09/2022
Resolució:
EDU/2749/2022, de 2 d’agost
  
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
Beneficiaris:
Els ens locals de Catalunya titulars d’escoles de dansa que compleixin els requisits següents:
  a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
  b) Que figurin inscrites en el Registre de centres docents del Departament d’Educació.
  c) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d’edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT


prestador “Departament d’Educació”, seleccionant la convocatòria “EDU Subvencions per al finançament de les escoles de dansa. Curs 2020-2021”
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu tota la base reguladora 4 i 5)

Informació:
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Tel.: 93 400 69 00
bústia electrònica

Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022
Objecte: establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642967).

Núm: 67/2022Data: 28 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642967).
DOGC : 8753- 15/09/2022
Resolució:
EDU/2748/2022, de 2 d’agost
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
Beneficiaris:
Els ens locals de Catalunya titulars d’escoles de música que compleixin els requisits següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnat de 4 a 18 anys d’edat que reben ensenyaments musicals per part del professorat de l’escola de música al llarg d’un curs escolar.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT


prestador “Departament d’Educació”, seleccionant la convocatòria “Subvenció per al finançament de les escoles de música” Curs 2020-2021
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu tota la base reguladora 4 i 5)

Informació:
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Tel.: 93 400 69 00
bústia electrònica

Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022
Objecte: establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355).

Núm: 66/2022Data: 27 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355).
DOGC : 8751- 13/09/2022
Resolució: CLT/2704/2022, de 6 de setembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB
 
Beneficiaris:
Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms municipals, les entitats públiques empresarials municipals, les societats mercantils participades majoritàriament per ens municipals i altres entitats participades majoritàriament o adscrites a un ens municipal.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: regular la concessió de subvencions per al finançament de les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, d’acord amb el Decret 9/2017, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, durant un període triennal.
(Vegeu tota la base específica 1)
 
Als efectes d’aquestes bases, les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals inclouen:

a. La programació estable d’arts escèniques i música professional, amb l’objectiu d’oferir una programació continuada municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i llenguatges artístics, i una programació adreçada a diferents segments de públics.
S’inclou la programació d’espectacles i concerts per al públic en general, els de la programació familiar i la dels cicles i festivals.

b. Els programes de dinamització i acció comunitària que complementen la programació amb l’objectiu de potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
La dinamització comunitària abasta les accions planificades i executades amb la voluntat d’apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. S’hi inclouen fonamentalment els programes educatius, i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu. Queden exclosos els projectes participatius amb escolars en horari lectiu.
 
c. La comunicació, promoció i fidelització de públics, amb l’execució d’accions planificades i estratègies que cerquin la dinamització de públics, tot vetllant per la seva diversitat.
Les estratègies de comunicació, promoció i fidelització inclouen les accions projectades i executades, per tal de difondre l’activitat artística de l’equipament, així com per aprofundir en el coneixement dels seus públics (qualitativa i quantitativament).

d. La cooperació territorial, entesa com les accions planificades i executades, per tal d’oferir assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
 
e. L’accessibilitat, entesa com les accions projectades i executades per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 
f. El disseny d’estratègies, l’establiment de plans i l’execució d’accions per al desenvolupament i l’aplicació de les polítiques d’igualtat de dones i homes en l’àmbit de les arts escèniques i musicals.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, any 2022

Núm: 65/2022Data: 27 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Administració – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, any 2022
BOE: 211, de 02/09/2022
Ordre: TER/836/2022, de 29 d’agost
 
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu el punt primer de l’extracte de la convocatòria i article 3 de les Bases reguladores)

Administració local
Sol·licituds per a les administracions locals: per la Seu-e del Ministeri de Política Territorial (procediments-subvencions).
 Seu-e – sol·licitud
 Models de documents
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri

Informació:
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local
Web del Ministeri
Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost
FAQs Normativa
FAQs Tècniques
Formulari per a consultes

Tel. 673040069
Guia d’ús
Termini presentació de sol·licituds:15 de desembre de 2022 (fins les 15:00h)
Objecte: Les subvencions es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquen en alguna de las línies estratègiques anunciades en l’article 5, quin contingut està alineat amb l’Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització.
 
Actuacions subvencionables. (Vegeu tot l’article 5 de les Bases reguladores)
a) Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
b) Reducció de la bretxa digital.
c) Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).
 
Línies estratègiques:
Línia estratègica 1. Administració orientada al ciutadà.
Línia estratègica 2. Operacions intel·ligents.
Línia estratègica 3. Govern de la dada.
Línia estratègica 4. Infraestructures digitals.
Línia estratègica 5. Interoperabilitat de serveis bàsics d’administració digital.

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).

Núm: 64/2022Data: 19 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).
DOGC: 8721, de 01/08/2022
Resolució: ACC/2416/2022, de 25 de juliol,
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES – Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre  
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
WEB


Beneficiaris: (vegeu apartat 3 de la convocatòria i la base reguladora 16)

Dins del programa d’incentius 1, són destinataris últims dels ajuts els subjectes següents, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:
a) Persones físiques.
b) Persones jurídiques.
c) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
d) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Del programa d’incentius 2, són destinataris últims de les ajudes els subjectes següents, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:
a) Les entitats locals territorials que preveu l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
b) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
c) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídica.
Sol·licituds per a les administracions locals: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
(Altres: vegeu apartat 9 de la convocatòria)

 
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu l’apartat 9 de la convocatòria)

Informació:
Divisió de Gestió Energètica (ICAEN)
Carrer del Foc, 57
08038  Barcelona
 
Telèfon 93 857 40 00
Termini presentació de sol·licituds:


A partir del 2 d’agost de 2022 i fins esgotar el pressupost, i en tot cas,
com a màxim fins el 31 de desembre de 2023
Objecte: Convocar les subvencions del programa d’incentius per a les actuacions d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques a Catalunya, vigents fins al 31 de desembre de 2023 segons l’article 4.1 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Aquestes subvencions es regeixen per les bases reguladores que conté el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 2021), i les especificitats que estableix aquesta Resolució.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que estableix l’article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, d’acord amb les condicions que especifica el mateix article i l’annex I del Reial decret esmentat, i s’han de realitzar en instal·lacions ubicades en Catalunya.

Les actuacions subvencionables del programa d’incentius 1 s’han de realitzar amb posterioritat a la data del registre de la sol·licitud de l’ajut, i les del
programa d’incentius 2, amb posterioritat a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Reial decret 1124/2021, en ambdós casos, i sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 18.3 del Reial decret esmentat.
 
Article 18 del Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre:
 
Seran actuacions subvencionables es relacionades a continuació, que hauran de complir el requisits que s’estableixen en l’annex I, i es corresponen, respectivament, amb els programes d’incentius que s’aproven en el Reial Decret, següents:
 
a)     Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent-hi el sector residencial.
 
b)    Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15