Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Núm: 69/2022Data: 3 d’octubre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: medi ambient
Assumpte: Aprovació de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua i de la Primera convocatòria de subvencions (2022) de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua (PERTE digitalització del cicle de l’aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
BOE: 235, de 30/09/2022
Ordre: TED/934/2022, de 23 de setembre
 
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu la base reguladora 6)


Administració i ens públics,
 
Sol·licituds: per la Seu-e del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (procediments-subvencions).
 
Seu-e – sol·licitud
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri. (vegeu l’Art. 35 i 36 de convocatòria)
 
Informació:
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC
Direcció General de l’Aigua
Plaza San Juan de la Cruz, 10 –
Madrid 28071
Tel.: 91 597 61 35/66 61
bzn-dgasec@miteco.es
Termini presentació de sol·licituds:

10 de febrer de 2023
Objecte:
subvencionar aquells projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. La convocatòria s’emmarca en la inversió 1 anomenada «Materialització d’actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d’infraestructures (DSEAR)», del component 5 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 
(vegeu la base reguladora 2 i Art. 29 de la convocatòria)
 
DESPESES SUBVENCIONABLES (vegeu l’Art. 33 de la convocatòria)
 
PERTE de digitalització del cicle de l’aiguaResum

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964).

Núm: 68/2022Data: 28 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642964).
DOGC : 8753- 15/09/2022
Resolució:
EDU/2749/2022, de 2 d’agost
  
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
Beneficiaris:
Els ens locals de Catalunya titulars d’escoles de dansa que compleixin els requisits següents:
  a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
  b) Que figurin inscrites en el Registre de centres docents del Departament d’Educació.
  c) Que tinguin alumnat matriculat de 4 a 18 anys d’edat i que aquest hagi finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció, sense causar baixa o anul·lació de matrícula en el centre.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT


prestador “Departament d’Educació”, seleccionant la convocatòria “EDU Subvencions per al finançament de les escoles de dansa. Curs 2020-2021”
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu tota la base reguladora 4 i 5)

Informació:
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Tel.: 93 400 69 00
bústia electrònica

Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022
Objecte: establir el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642967).

Núm: 67/2022Data: 28 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021 (ref. BDNS 642967).
DOGC : 8753- 15/09/2022
Resolució:
EDU/2748/2022, de 2 d’agost
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
Beneficiaris:
Els ens locals de Catalunya titulars d’escoles de música que compleixin els requisits següents:
a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnat de 4 a 18 anys d’edat que reben ensenyaments musicals per part del professorat de l’escola de música al llarg d’un curs escolar.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT


prestador “Departament d’Educació”, seleccionant la convocatòria “Subvenció per al finançament de les escoles de música” Curs 2020-2021
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT (vegeu tota la base reguladora 4 i 5)

Informació:
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Tel.: 93 400 69 00
bústia electrònica

Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022
Objecte: establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya per al finançament de les escoles de música de la seva titularitat, del curs 2020-2021.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de música, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355).

Núm: 66/2022Data: 27 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2022-2024 (ref. BDNS 647355).
DOGC : 8751- 13/09/2022
Resolució: CLT/2704/2022, de 6 de setembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES
 
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
WEB
 
Beneficiaris:
Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms municipals, les entitats públiques empresarials municipals, les societats mercantils participades majoritàriament per ens municipals i altres entitats participades majoritàriament o adscrites a un ens municipal.
Sol·licituds per a les administracions locals: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL (OSIC)
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:29 de setembre de 2022 (fins a les 14:00hores)
Objecte: regular la concessió de subvencions per al finançament de les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals, d’acord amb el Decret 9/2017, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, durant un període triennal.
(Vegeu tota la base específica 1)
 
Als efectes d’aquestes bases, les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries dels equipaments escènics i musicals inclouen:

a. La programació estable d’arts escèniques i música professional, amb l’objectiu d’oferir una programació continuada municipal d’arts en viu amb una diversitat de gèneres i llenguatges artístics, i una programació adreçada a diferents segments de públics.
S’inclou la programació d’espectacles i concerts per al públic en general, els de la programació familiar i la dels cicles i festivals.

b. Els programes de dinamització i acció comunitària que complementen la programació amb l’objectiu de potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través de programes educatius, socials i d’apropament de les arts en viu a la comunitat.
La dinamització comunitària abasta les accions planificades i executades amb la voluntat d’apropar les arts en viu a la comunitat mitjançant el desenvolupament de l’activitat artística municipal. S’hi inclouen fonamentalment els programes educatius, i els programes i les activitats comunitàries amb valor social relacionats amb les arts en viu. Queden exclosos els projectes participatius amb escolars en horari lectiu.
 
c. La comunicació, promoció i fidelització de públics, amb l’execució d’accions planificades i estratègies que cerquin la dinamització de públics, tot vetllant per la seva diversitat.
Les estratègies de comunicació, promoció i fidelització inclouen les accions projectades i executades, per tal de difondre l’activitat artística de l’equipament, així com per aprofundir en el coneixement dels seus públics (qualitativa i quantitativament).

d. La cooperació territorial, entesa com les accions planificades i executades, per tal d’oferir assistència i serveis a altres equipaments escènics i musicals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
 
e. L’accessibilitat, entesa com les accions projectades i executades per tal d’establir les condicions necessàries perquè els serveis i els processos d’exhibició, accés i comunicació dels equipaments garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn, d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 
f. El disseny d’estratègies, l’establiment de plans i l’execució d’accions per al desenvolupament i l’aplicació de les polítiques d’igualtat de dones i homes en l’àmbit de les arts escèniques i musicals.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, any 2022

Núm: 65/2022Data: 27 de setembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Administració – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, any 2022
BOE: 211, de 02/09/2022
Ordre: TER/836/2022, de 29 d’agost
 
EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
WEB
 
Beneficiaris: (vegeu el punt primer de l’extracte de la convocatòria i article 3 de les Bases reguladores)

Administració local
Sol·licituds per a les administracions locals: per la Seu-e del Ministeri de Política Territorial (procediments-subvencions).
 Seu-e – sol·licitud
 Models de documents
Presentació sol·licituds: amb documentació a través de la seu-e del Ministeri

Informació:
MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL
Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local
Web del Ministeri
Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost
FAQs Normativa
FAQs Tècniques
Formulari per a consultes

Tel. 673040069
Guia d’ús
Termini presentació de sol·licituds:15 de desembre de 2022 (fins les 15:00h)
Objecte: Les subvencions es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquen en alguna de las línies estratègiques anunciades en l’article 5, quin contingut està alineat amb l’Estratègia Digital 2025, el Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 i altres accions de modernització.
 
Actuacions subvencionables. (Vegeu tot l’article 5 de les Bases reguladores)
a) Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.
b) Reducció de la bretxa digital.
c) Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).
 
Línies estratègiques:
Línia estratègica 1. Administració orientada al ciutadà.
Línia estratègica 2. Operacions intel·ligents.
Línia estratègica 3. Govern de la dada.
Línia estratègica 4. Infraestructures digitals.
Línia estratègica 5. Interoperabilitat de serveis bàsics d’administració digital.

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).

Núm: 64/2022Data: 19 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient – Next Generation
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a la concessió de subvencions dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).
DOGC: 8721, de 01/08/2022
Resolució: ACC/2416/2022, de 25 de juliol,
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES – Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre  
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
 
INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA
WEB


Beneficiaris: (vegeu apartat 3 de la convocatòria i la base reguladora 16)

Dins del programa d’incentius 1, són destinataris últims dels ajuts els subjectes següents, sempre que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:
a) Persones físiques.
b) Persones jurídiques.
c) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
d) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures dels tres punts anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Del programa d’incentius 2, són destinataris últims de les ajudes els subjectes següents, sempre que no realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat:
a) Les entitats locals territorials que preveu l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o qualsevol altra entitat local o supralocal, diferent de les anteriors, legalment constituïda i dotada de personalitat jurídica pròpia.
b) Qualsevol entitat del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com les entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.
c) Agrupacions, associacions, consorcis o qualsevol altra forma de col·laboració de qualssevol de les figures del punt anterior, amb o sense personalitat jurídica.
Sol·licituds per a les administracions locals: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
(Altres: vegeu apartat 9 de la convocatòria)

 
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu l’apartat 9 de la convocatòria)

Informació:
Divisió de Gestió Energètica (ICAEN)
Carrer del Foc, 57
08038  Barcelona
 
Telèfon 93 857 40 00
Termini presentació de sol·licituds:


A partir del 2 d’agost de 2022 i fins esgotar el pressupost, i en tot cas,
com a màxim fins el 31 de desembre de 2023
Objecte: Convocar les subvencions del programa d’incentius per a les actuacions d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques a Catalunya, vigents fins al 31 de desembre de 2023 segons l’article 4.1 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Aquestes subvencions es regeixen per les bases reguladores que conté el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre (BOE núm. 305, de 22 de desembre de 2021), i les especificitats que estableix aquesta Resolució.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que estableix l’article 18 del Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, d’acord amb les condicions que especifica el mateix article i l’annex I del Reial decret esmentat, i s’han de realitzar en instal·lacions ubicades en Catalunya.

Les actuacions subvencionables del programa d’incentius 1 s’han de realitzar amb posterioritat a la data del registre de la sol·licitud de l’ajut, i les del
programa d’incentius 2, amb posterioritat a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Reial decret 1124/2021, en ambdós casos, i sense perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 18.3 del Reial decret esmentat.
 
Article 18 del Reial Decret 1124/2021, de 21 de desembre:
 
Seran actuacions subvencionables es relacionades a continuació, que hauran de complir el requisits que s’estableixen en l’annex I, i es corresponen, respectivament, amb els programes d’incentius que s’aproven en el Reial Decret, següents:
 
a)     Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent-hi el sector residencial.
 
b)    Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per al finançament de les oficines municipals d’escolarització, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 641286).

Núm: 63/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: EDUCACIÓ
Assumpte: Convocatòria de subvencions per al finançament de les oficines municipals d’escolarització, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 641286).
DOGC: 8722, de 2/08/2022
Resolució: EDU/2436/2022, de 22 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
 
WEB
 

Beneficiaris: (vegeu apartat 3 de la convocatòria)

Els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2021-2022 i que l’acord de creació o renovació de l’OME, d’acord amb l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s’hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d’Educació, en una data anterior a la publicació d’aquesta convocatòria.
Sol·licituds: A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT. (vegeu apartat 5 de la convocatòria)
 
Informació:
 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Via Augusta, 202-226
08021  Barcelona
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:23 de setembre de 2022
Objecte: regular el procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ajuntaments de Catalunya per al finançament de les seves oficines municipals d’escolarització (OME), per al curs 2021-2022. I col·laborar en les despeses de funcionament de les OME, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l’acompanyament i la tramitació de sol·licituds en els diferents procediments d’admissió i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.
 
Despeses subvencionables
1.- D’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini establert en aquestes bases reguladores. A més, la despesa ha d’haver estat realitzada i pagada abans de la finalització del període de justificació que s’establirà en la convocatòria corresponent. En concret, són subvencionables les despeses corrents de personal, de subministrament i de material fungible de les OME, ocasionades per l’atenció, la informació i l’orientació a les famílies en relació amb els procediments d’admissió durant el curs 2021-2022. En el cas d’una OME de nova creació, seran subvencionables les despeses realitzades i pagades des de la data de creació d’aquesta.

2.- Es consideren despeses subvencionables les següents:
a) Despeses directes: són totes aquelles directament vinculades amb l’execució de les actuacions objecte de la convocatòria:
– despeses de personal que treballa a l’oficina.
– despeses de materials fungibles directament relacionats amb l’activitat subvencionada.
– despeses de divulgació i informació.
– despeses de lloguer d’espais necessaris per portar a terme l’activitat subvencionada, de lloguer d’equipaments d’oficina i informàtics i despeses de subministrament (aigua, llum, telèfon, combustibles, i similars).
b) Despeses indirectes: són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, neteja, manteniment i d’altres de característiques similars. El percentatge subvencionable d’imputació d’aquestes despeses serà, com a màxim, el 20% del cost total de l’activitat.

3.- Es consideren despeses no subvencionables les següents:
– les comissions bancàries;
– les aportacions en espècie;
– els impostos indirectes i els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles de recuperació o compensació;
– els interessos deutors dels comptes bancaris;
– les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs;
– les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions (per exemple, ordinadors, mobiliari, etc.).
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  extraordinària per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA) (ref. BDNS 643368).

Núm: 62/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: SOC – TREBALL
Assumpte: Convocatòria  extraordinària per a l’any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna (SOC – TRFO UCRAÏNA) (ref. BDNS 643368).
DOGC: 8729, d’1 d’agost de 2022
Resolució: EMT/2553/2022, d’1 d’agost
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORES
Modificació bases reguladores
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
WEB
Beneficiaris: (Vegeu també la base reguladora 6 sobre les persones destinatàries)

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
mitjançant plataforma EACAT
 
GUIA DE SOL·LICITUD
Presentació sol·licituds: vegeu base reguladora 11

Informació:
 
Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació
C/ de Llull, 297-307
(08019 Barcelona)
 
Telèfon: 93 553 61 00 / 01
e-mail: Contacte
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
De l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
Objecte: obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2022 del Programa Treball i Formació per a persones provinents d’Ucraïna, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre, DOGC núm. 8503, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, DOGC núm.8653.

Actuacions subvencionables:
 Les actuacions subvencionables, d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents:
 
1 Actuació de contractació laboral
 
1.1 Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
 
Els contractes tenen una durada de 6 o 12 mesos i la jornada pot ser a temps complet o temps parcial. En cas de jornada parcial, la jornada a realitzar únicament pot ser del 50% o del 66,67% de la jornada ordinària de l’entitat.
 
1.2. Les entitats beneficiàries han d’inscriure a les persones participants en algun/s del/s curs/os que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya d’acord amb les necessitats de cada persona i facilitar la seva assistència en horari laboral. Les persones participants s’han de comprometre a rebre aquesta formació durant el període d’execució del contracte de treball.
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comprovarà d’ofici la inscripció de les persones participants al/s curs/os del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.
 
2. Actuació d’acompanyament
 
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i per aquesta convocatòria té caràcter obligatori.
 
Atès que les persones destinatàries d’aquesta Resolució són nouvingudes, es recomana que les funcions i tasques del personal tècnic d’acompanyament previstes a la base 5.3.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, es complementin amb les tasques següents:
 
– Facilitar l’adquisició de competències idiomàtiques.
 
– Proveir l’acompanyament psicològic especialitzat, per tal de reforçar el seu benestar emocional.
 
– Fomentar el coneixement de l’entorn municipal, social i laboral.
 
– Facilitar o garantir l’accés al Servei de Primera Acollida.
 
3 Les actuacions previstes en aquesta Resolució s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu aquesta Resolució, l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, la resolució d’atorgament i la Guia de prescripcions tècniques.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria  per a la concessió de subvencions  en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).

Núm: 61/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: SOC – TREBALL
Assumpte: Convocatòria  per a la concessió de subvencions  en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).
DOGC: 8721, d’1 d’agost de 2022
Resolució: EMT/2412/2022, de 21 de juliol
 
CONVOCATÒRIA
 
BASES REGULADORES
Modificació bases reguladores
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
WEB

Beneficiaris: (Vegeu també la base reguladora 5 sobre les persones destinatàries)

Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles que especifica l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Sol·licituds: A través del portal de tràmits
 
mitjançant plataforma EACAT
 
 
Presentació sol·licituds: vegeu base reguladora 11

Informació:
 
Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació
C/ de Llull, 297-307
(08019 Barcelona)
 
Telèfon: 93 553 61 00 / 01
e-mail: Contacte
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
De l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
Objecte: obrir la convocatòria per a l’any 2022, de la línia DONA, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre , DOGC núm. 8503, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, DOGC núm.8653.

Actuacions subvencionables:
 Les actuacions subvencionables d’acord amb el que preveu la base 2 de l’annex 1 de EMT/176/2021, de 9 de setembre, són les següents:
 
1 Actuació de contractació laboral.
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre.
Els contractes tenen una durada de 12 mesos a jornada completa i han d’incloure l’actuació de formació.
 
2 Actuació de formació
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, i té caràcter obligatori.
 
El tipus de formació que poden rebre les persones destinatàries en aquesta Resolució és formació transversal, amb una durada mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
 
3 Actuació d’acompanyament
Aquesta actuació es desenvolupa d’acord amb la base 5.3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, i té caràcter obligatori.
L’article 15.2 d’aquesta Resolució determina les hores d’acompanyament a subvencionar en cada projecte.
 
4 Les actuacions previstes en aquesta Resolució s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu aquesta Resolució, l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 22 d’abril, la resolució d’atorgament i la Guia de prescripcions tècniques.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l’any 2022 (ref. BDNS 640528).

Núm: 60/2022Data: 16 d’agost de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva per a l’any 2022 (ref. BDNS 640528).
DOGC: 8718, de 27/07/2022
Resolució: CLT/2372/2022, de 20 de juliol

CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  –  modificació

BASES ESPECÍFIQUES
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
WEB


 
Beneficiaris: (vegeu base específica 2)

c) els ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
Sol·licituds: A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT

 
Presentació sol·licituds: a través EACAT
 
Informació:
 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6, 08001 Barcelona
 
Tel.: 933 16 28 47
Correu-e: osic@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:
 
 
20 de setembre de 2022. (fins les 14:00h)
Objecte: concessió de subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres de conservació i  promoure projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d’immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l’experiència.

1.- Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:
– Realitat virtual (RV): generació d’entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d’una manera aparentment real.
– Realitat augmentada (RA): generació d’elements digitals que complementen i milloren l’experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
– Realitat mixta (RM): combinació d’elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d’elements, tant reals com virtuals, en temps real.
– Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d’un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
– Espai immersiu: sala o espai per a projecció o per a disposició de pantalles al voltant de l’espectador que genera la sensació d’immersió completa en un entorn diferent del real.

2.- Els projectes objecte d’aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i els audiovisuals.

3.- Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
 a) Suport per a les despeses de serveis per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
 b) Suport per a les despeses de material i programari per a la producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva.
c) Suport per a la implantació, millora o actualització d’equipament tecnològic per a sales immersives.

4.- Queden exclosos de les subvencions que preveuen aquestes bases els projectes següents:
a) De contingut no cultural: aquells en què l’àmbit temàtic principal sigui la salut, l’educació, la promoció institucional no vinculada a la cultura, el sector immobiliari, la publicitat o el màrqueting, o qualsevol altre que no preveu la base 1.2.
 
b) Amb continguts de caràcter pornogràfic o violent.
 
c) Els encàrrecs efectuats per institucions culturals amb seu fora del territori català.
 
d) Els espais no dedicats de manera exclusiva a l’àmbit cultural o que formin part de centres comercials.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15