Inici Documents Fulls SIM 2021

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 09/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/499/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 6)
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana i aranesa. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d’activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural…

Queden exclosos d’aquesta línia de subvencions:
a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d’arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
d) L’adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l’entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Despeses subvencionables:
… Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Aprovació de diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2021/0000864)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 08/2021Data: 3 de marçde 2021Tema: Ajuts
Àrea: XGL-DIBA
Assumpte: Aprovació de diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2021/0000864)
BOPB: 03/03/2021
anunci -RECTIFICACIONS I MODIFICACIONS

NORMATIVA: Acord 13/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
ANUNCI – APROVACIÓ Junta de Govern 28/01/2021
NORMATIVA
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
WEB


Entitats beneficiàries:

Els municipis i les comarques de la província de Barcelona.
També poden ser destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona.
Cada recurs especifica els destinataris concrets d’entre la relació anterior.
Sol·licitud: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS
Presentació sol·licituds:
a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona. 
Informació:

Tràmits i normativa: 
Direcció de Serveis de Cooperació Local, Tel. 93 402 22 09 ds.cooperacio@diba.cat

Suport tècnic: Tel. 933 933 301, suportxt@diba.cat
Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs. Consulteu terminis segons recurs en l’anunci d’aprovació

Termini de sol·licitud dels recursos econòmics: entre l’1 de febrer i el 4 de març de 2021
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2021  
 
 
CERCADOR DE RECURSOS
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 07/2021Data: 2 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: urbanisme, territori i sostenibilitat
Assumpte: Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020 (ref. BDNS 551052).
DOGC: : 8354- 02/03/2021
Resolució:
PRE/544/2021, de 22 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’apartat 3 de la convocatòria)
Ajuntaments, diputacions provincials i mancomunitats
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu l’apartat 4 de la convocatòria)
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació complementària.
(vegeu la base reguladora 6)

Informació:
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Carrer Aragó, 332, 7a planta
08009 Barcelona
Tel. 93 402 46 00
Termini presentació de sol·licituds:


02/04/2021
Objecte: Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es destinaran als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per la DANA entre els dies 21 i 23 del mes d’octubre de 2019, així com pels danys causats per la borrasca Glòria i per la baixa que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020, relatius a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, d’acord amb les condicions previstes en la base reguladora 2 de l’annex de l’Ordre PRE/38/2021, de 15 de febrer.

Despeses i finalitat subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Quantia de la subvenció i compatibilitat
La quantitat màxima d’aquestes subvencions és de fins al 50% del cost de cada una de les obres subvencionades per a cadascuna de les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases reguladores.

En el supòsit que les sol·licituds objecte de subvenció excedeixin de les disponibilitats pressupostàries tot aplicant el límit màxim indicat en l’apartat anterior, s’assignarà la subvenció corresponent percentualment fins arribar a esgotar el crèdit habilitat previst en la corresponent convocatòria.

La resta de l’import de les obres hauran de finançar-se mitjançant aportacions dels ens que reben aquesta subvenció, o altres subvencions que rebin del sector públic o privat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics o privats, nacionals o internacionals, no podrà superar el cost de l’obra.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2021 (ref. BDNS 549481)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 06/2021Data: 24 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques per a l’any 2021 (ref. BDNS 549481)
DOGC: : 8349- 24/02/2021
Resolució:
CLT/446/2021, de 15 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu el punt 2 de la Base específica 1)
Les entitats locals o els ens que en depenen i les universitats públiques que siguin titulars d’arxius
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu l’apartat 5 de la convocatòria)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 25/02/2021 al 15/03/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals o ens que en depenen i d’universitats públiques.

La finalitat d’aquesta línia de subvenció és donar suport a les entitats locals o ens que en depenen i a les universitats públiques que siguin titulars d’arxius per dotar-se dels instruments metodològics escaients per al disseny i la implementació de sistemes de gestió documental corporatius en el marc de la implementació de l’administració electrònica. La gestió de documents abasta integralment el tractament i control dels documents físics i electrònics gestionats per un organisme.

Despeses subvencionables
Són subvencionables, entre d’altres, les actuacions següents:
a) Estudis i auditories de gestió documental adreçades a implementar sistemes de gestió documental.
b) Estudis i projectes tècnics per a la integració de gestors documentals que permetin la transferència d’expedients a plataformes d’arxiu electrònic de documentació en fase de vigència.
c) Consultories per a la implementació de sistemes de qualitat (com ara el conjunt d’estàndards UNE-ISO 30300 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents).
d) Tasques tècniques relacionades amb la implementació d’instruments tècnics com ara: el quadre de classificació funcional, el calendari de conservació, l’esquema de metadades, el quadre de tipus documentals, el registre d’eliminacions de la documentació, el quadre de seguretat i accés o l’elaboració de projectes de propostes d’accés i avaluació documental.

Respecte a les despeses de personal, només són subvencionables les relatives al personal contractat per obra o servei determinat amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat. També es poden subvencionar les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.

• No són subvencionables les despeses que es refereixin a inversions.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2021 (ref. BDNS 549491).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 05/2021Data: 24 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2021 (ref. BDNS 549491).
DOGC: : 8349- 24/02/2021
Resolució:
CLT/449/2021, de 15 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu el punt 2 de la Base específica 3)
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 25/02/2021 al 15/03/2021
Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per fundacions i associacions.

(Vegeu l’apartat 3 de l’annex de les Bases específiques)

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Despeses subvencionables
4.1 Les entitats privades que gestionin directament equipaments culturals poden imputar a l’activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, i s’acrediten d’acord amb la base general 6.5. Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.
4.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
4.3 En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 04/2021Data: 15 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Subvencions per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament corresponent a les actuacions dutes a terme durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 (ref. BDNS 546224).
DOGC: : 8341- 15/02/2021
Resolució:
TES/352/2021, de 25 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 2)
Els ens locals titulars de la xarxa de sanejament en baixa o els ens locals o les agrupacions d’ens locals que gestionin sistemes públics de sanejament en alta que hagin realitzat despeses per a l’elaboració d’estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a EACAT, al servei ACA – Subvenció quantificadors sobreeiximents 2019.
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 3)
 
Informació:
 
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036  Barcelona
 
Tel. 93 567 28 00
Termini presentació de sol·licituds:
El període per presentar les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza :
 
15 de setembre de 2021
Objecte:
1.1  Poden ser objecte de subvenció les despeses realitzades pels ens locals o les agrupacions d’ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament que tinguin el contingut mínim establert a l’annex d’aquestes bases.
 
1.2  Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades dins del període que estableixen les convocatòries. Es considera despesa realitzada la justificada i efectivament pagada. No es consideren pagades aquelles despeses que hagin estat objecte de compensació per part de l’ens sol·licitant.
 
1.3  Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les derivades dels costos de redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament. No són objecte de subvenció les despeses que derivin d’altres actuacions, de manera que, si l’import sol·licitat inclou costos derivats d’actuacions diferents de les previstes en aquesta base, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de discriminar la part de la despesa corresponent.
 
1.4  No són objecte de subvenció les inversions que es proposin en els estudis de detall.
 
1.5  Tots els sobreeixidors del sistema inclosos a l’estudi de detall per al qual se sol·licita la subvenció han d’haver estat donats d’alta prèviament a l’inventari de sobreeixidors a què fa referència la disposició addicional segona del Reglament del domini públic hidràulic i, quan s’escaigui, disposar dels elements de quantificació que fixa aquesta norma.
 
1.6  La redacció de l’estudi objecte de subvenció pot haver estat objecte de contractació total o parcial amb terceres persones, tot respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2019

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 03/2021Data: 15 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Subvencions per a la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2019
DOGC: : 8339- 11/02/2021
Resolució:
TES/298/2021, de 28 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 2)
Els ens locals de Catalunya que hagin instal·lat elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa del seu àmbit competencial.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a EACAT, al servei ACA – Subvenció quantificadors sobreeiximents 2019.
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 3)
Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Tel. 93 567 28 00

Termini presentació de sol·licituds:

12 de març de 2021
Objecte: Són objecte de subvenció les despeses d’adquisició dels elements de quantificació de sobreeiximent en els sistemes públics de sanejament en baixa que compleixin les condicions tècniques que preveu l’annex 1 de les bases.
La inversió elegible màxima és de 2.000 euros per element de mesura (sense incloure-hi l’ IVA) sempre que garanteixin, com a mínim, el compliment de les prescripcions tècniques que preveu l’annex 1 de les bases.
Les despeses objecte de subvenció han d’haver estat realitzades durant els exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, abans del 31 de desembre de cada anualitat.
No són objecte de subvenció:
a) Les altres despeses associades a la instal·lació dels elements de quantificació que poguessin esdevenir-se (obra civil, programació dels equips, muntatge i col·locació d’aparells, prestacions tècniques superiors dels equips de quantificació, línia telefònica, etc.).
b) Les despeses derivades de la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeiximents en sistemes públics de sa
c) L’ impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 02/2021Data: 2 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: XGL-DIBA
Assumpte: Aprovació de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona
NORMATIVA:Acord 13/21 de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona
ANUNCI – APROVACIÓ Junta de Govern 28/01/2021
NORMATIVA
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
WEB


Entitats beneficiàries:

Els municipis i les comarques de la província de Barcelona.
També poden ser destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona.
Cada recurs especifica els destinataris concrets d’entre la relació anterior.
Sol·licitud: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS
Presentació sol·licituds:
a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona. 
Informació:

Tràmits i normativa: 
Direcció de Serveis de Cooperació Local, Tel. 93 402 22 09 ds.cooperacio@diba.cat

Suport tècnic: Tel. 933 933 301, suportxt@diba.cat
Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs. Consulteu terminis segons recurs en l’anunci d’aprovació

Termini de sol·licitud dels recursos econòmics: entre l’1 de febrer i el 4 de març de 2021
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2021  
 
 
CERCADOR DE RECURSOS
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 01/2021Data: 29 de gener de 2021Tema: Subvencions
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. (ref. BDNS 544950).
DOGC: 8328- 28/01/2021
Resolució:
TES/158/2021, de 14 de gener
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Entitats beneficiàries:
(vegeu la base reguladora 3)

Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres) que vulguin dur a terme un projecte de prevenció o de preparació per a la reutilització de residus municipals en l’àmbit de les seves competències. Un ens local no pot concórrer a la convocatòria de manera simultània i pel mateix concepte de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal
Sol·licitud: mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya EACAT.

EACAT


GUIA DE SUPORT AL PROCÉS DE SOL·LICITUD
Presentació sol·licituds:
(vegeu la base reguladora 10)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: ubicat.soc@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:

(vegeu Art.4 de la convocatòria)
28 de febrer de 2021
Objecte: Respecte dels ens locals: el foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR).
 
Són subvencionables les següents actuacions desenvolupades per ens locals:
a)     Actuació A) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) de residus municipals, sempre que vagi acompanyada de la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització B), C), D) i/o E). Els PLP han de ser aprovats formalment per l’òrgan competent dins el termini d’execució.
b)    Actuació B) La implantació d’actuacions de prevenció del malbaratament alimentari, previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
c)     Actuació C) La implantació d’actuacions de foment de la reutilització d’objectes (R), previstes en els PLP ja aprovats pels ens locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.
d)    Actuació D) El desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització (PxR) de residus.
e)     Actuació E) Altres actuacions de prevenció de residus municipals, previstes en els PLP ja aprovats pels ens
locals i vigents, en fase de redacció o en el cas de sol·licitar també l’elaboració o actualització del PLP.Es recomana visitar la pàgina web de la Plataforma Residus Municipals http://residusmunicipals.cat/ com a eina de consulta d’experiències de prevenció i preparació per a la reutilització en el territori.
Per al desenvolupament d’aquestes accions es recomana l’ús de les eines de suport desenvolupades per l’Agència de Residus de Catalunya (Guia per l’elaboració de plans locals de prevenció; Guia metodològica per al càlcul dels potencials i objectius de prevenció; La calculadora de la prevenció; Guia per al desenvolupament d’activitats d’R i PxR a deixalleries i altres establiments de titularitat pública de Catalunya; Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació) i disponibles al web http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/prevencio.
 
Les subvencions d’aquesta convocatòria estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15