Inici El Consell Consell d'Alcaldies del Maresme

Consell d'Alcaldies del Maresme

Consell d’Alcaldes amb l’assistència del Conseller Santi Vila

13 de febrer de 2016

El proper divendres, 13 de febrer, se celebrarà un Consell d’Alcaldes extraordinari al qual assistirà el Conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila i que tindrà com a únic punt de l’ordre del dia l’exposició de temes de mobilitat i platges del Maresme per part del Conseller

El Conseller Santi Vila atendrà els mitjans de comunicació que hi estiguin interessats abans de començar la reunió del Consell d’Alcaldes.

Data: 2015-02-13

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 26 de setembre

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 18 de juliol de 2017.

1.- Presa de possessió del Sr. Marc Jiménez i Torres, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Presa de possessió de la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Aprovació, si s´escau, del Compte General 2016.

4.- Despatx oficial.

5.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

6.- Aprovació, si s´escau, de l´increment de les remuneracions dels funcionaris i treballadors públics segons la Llei de Pressupostos de l´Estat de 2017.

7.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2016.

8.- Aprovació, si s´escau, d´un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al suport tècnic en matèria d´assessorament en l´àmbit econòmic.

10.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda relativa a l´aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, per a l´exercici 2017, del Conveni per al funcionament del Servei d´Intermediació pels Deutes de l´Habitatge (SIDH) i del Servei d´Atenció Ciutadana (SAC).

11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 234/17 de data 6 de juliol sobre rectificar d´ofici l´error material de transcripció detectat en el conveni aprovat mitjançant Decret de President núm. 220/17 de 26 de juny 2017.

12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 246/17 de data 18 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 279/17 de data 26 de juliol sobre autoritzar el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a procedir a la petició de subvenció del programa de AODL del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC).

14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 280/17 de data 26 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

15.- Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

16.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17.- Ratificació, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència sobre l´aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l´establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l´alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

18.- Aprovació, si s´escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme com a stakeholders, en el projecte Interreg Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies, d´acrònim Land-Sea, sol·licitat per l´Agència d´Ecologia Urbana de Barcelona.

19.- Aprovació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del servei de neteja de platges i aprovació del Conveni de delegació de competències.

20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb Aigües de Vilassar per la cessió d´una estació meteorològica.

21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Àgora Parc” al TM de Tordera.

22.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d´Arenys de Munt a l´EDAR d´Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.

23.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera.

24.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu “Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar”.

25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 283/17 de data 28 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Tiana per a la realització de tractaments amb sabó fosfòric i oli de parafina enfront la mosca blanca (Dactylopius opuntiae) al municipi de Tiana.

26.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 296/17 de data 3 d´agost de 2017 referent a l´aprovació de la liquidació del primer semestre de 2017 del cànon de la concessió del servei d´abastament d´aigua potable en els municipis del Maresme Nord.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

27.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

28.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència,  de juny a desembre de 2017.

29.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´Ajuntament de Cabrils per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, d´octubre a desembre de 2017.

30.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrils per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

31.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

32.- Aprovació, si s´escau, del l´acceptació i signatura de l´acord entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Institut Català de les Dones del Contracte Programa 2017-2019.

33.- Aprovació, si s´escau, del Programa de col·laboració per l´accés a places residencials de la tercera edat.

34.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Maresme en relació a la transferència anual per a la gestió de l´arxiu comarcal del Maresme.

35.- Aprovació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 311/17 de data 8 de setembre sobre l´aprovació del Conveni amb els Ajuntaments de Tiana, Alella, El Masnou, Cabrera de Mar, Canet de Mar i Palafolls en matèria de transport adaptat per facilitar l´accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de casal d´estiu 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

36.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de cooperació amb l´ Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l´adhesió al Servei de l´Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.

37.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per l´any 2017 de l´acord retributiu per la contractació de persones en situació d´atur en el marc del programa Treball i Formació 2017, promogut pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.

38.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 266/17 de data 25 de juliol sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Electricitat Boquet SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

39.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 299/17 de data 4 d´agost sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Damei Europe Square Group, SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

40.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 305/17 de data 30 d´agost sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Montgat relativa a la modificació de la franja horària d´obertura dels establiments comercials.

41.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 308/17 de data 8 de setembre sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial.

42.- Prendre coneixement, si s´escau,  de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Laia Martín Romano.

43.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 12 de desembre de 2016

A les 17:00h

0. Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de 4 d´octubre de 2016. 1. Emissió d´informe, si escau, de l´aprovació, modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme. 2. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2017, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació 3. Exposició del seguiment del projecte “Borsa Comarcal de Personal”. 4. Exposició de l´obligació de l´administració de monitoritzar els abocaments d´aigües residuals de la xarxa de clavegueram. 5. Intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Josep Rull i Andreu sobre diferents temes del Departament de Territori i Sostenibilitat. 6. Intervenció del Conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Josep Rull i Andreu sobre els desperfectes al Maresme ocasionats pels aiguats del mes d´octubre. 7. Intervenció de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès sobre els desperfectes al Maresme ocasionats pels aiguats de l´octubre. 8. Presentació del Pla de Mobilitat del Maresme a càrrec del Secretari d´Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font i Hereu. 9. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 22 de gener

A les 13.30h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2019 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.


2.- Informes, precs i preguntes.

El Consell d’Alcaldes

La composició i el funcionament del Consell d’Alcaldes està regulat pel ROC (Reglament d’Organització Municipal). Es defineix com “un òrgan necessari i consultiu del Consell Comarcal del Maresme, integrat

pels/les alcaldes/esses dels municipis de la comarca i ha d´ésser convocat pel/la President/a del Consell

Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d´interès per als municipis o

afectin al territori, abans de sotmetre-les a l´aprovació del ple, d´acord amb el que s´estableix en el

present reglament orgànic”

 ATRIBUCIONS I COMPETÈNCIES:


El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal del Maresme propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents: • a) L’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal.

 • b) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances.

 • c) Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.

 • d) Els plans sectorials comarcals

 • e) La modificació dels límits comarcals

 • f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

 • g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.
REGLAMENT JURÍDIC


El Consell d’Alcaldes serà presidit pel/la President/a del Consell Comarcal i s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel/la President/a del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del

Ple del Consell Comarcal o d’una tercera part dels/les alcaldes/esses que integren el consell d’alcaldes.


L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un/a tinent/ta d’alcalde, o, si no n’hi ha en un/a regidor/a. L’assistència

del/la President/a del Consell Comarcal no serà delegable.


Les sessions del Consell d’Alcaldes s’iniciaran amb la lectura del document que estableixi el posicionament de la Presidència del Consell Comarcal i es continuarà amb la lectura de les propostes alternatives que hagin fet arribar els/les alcaldes/esses amb una antelació mínima de dos dies a la reunió i que no estiguin d’acord amb el posicionament de la Presidència. Seguidament el/la President/a posarà les diferents propostes a votació dels diferents alcaldes, entenent-se que la proposta que tingui l’acord majoritari dels presents serà la que es farà arribar al Consell Comarcal com a posició no vinculant d’aquest òrgan consultiu.


CONVOCATÒRIAEl Consell d’Alcaldes serà convocat amb una antelació mínima de cinc dies a la data prevista per a la seva celebració i aquesta convocatòria anirà acompanyada de l’Ordre del Dia i de còpia de la documentació adient sobre els assumptes a tractar.


COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL D’ALCALDESPer acord adoptat en el sí del Consell d’Alcaldes es podrà instituir una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes que estarà integrada per un mínim de cinc i màxim de deu alcaldes/esses de municipis de la

comarca representatius de totes les forces polítiques del Maresme i pel/la President/a del Consell Comarcal que la presidirà. La Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes tindrà les atribucions que acordi el Consell d’Alcaldes que no podran afectar a les que aquest òrgan essencial te conferides per l’article 19 del TR-LOCC i que es recullen a l’article 70 d’aquest Reglament Orgànic.
CONSELL D’ALCALDES
Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes del 26 de setembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de juny de 2017. 
 • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.
 • 2. Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.
 • 3. Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.
 • 4. Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020. 
 • 5. Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.
 • 6. Valoració de la situació dels boscos del Maresme. Propostes de control del Tomicus (ajuts i coordinació) a càrrec de la Sra. Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesta i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 • 7. Informes, precs i preguntes.

El CCM crearà un servei de protecció civil comarcal

El Consell Comarcal del Maresme crearà un servei de protecció civil comarcal després de l’informe favorable emés pel Consell d’Alcaldes. Aquest servei té com a objectiu donar resposta a les diferents necessitats dels municipis en matèria de protecció civil i, a la vegada, establir un sistema de coordinació entre les diferents poblacions de la comarca per poder actuar d’una manera àgil i eficaç davant de qualsevol emergència que es pugui produir.

Tenint en compte la diversitat de la comarca i les diferents situacions municipals, el servei en el qual està treballant el CCM s’està moldejant perquè es pugui adaptar a totes i cadascuna de les realitats locals. Abastarà els diferents àmbits de la protecció civil i culminarà amb la creació d’un centre de coordinació d’emergència comarcal capaç de donar assistència i suport tècnic i logístic; gestionar la informació i els sistemes d’avís; coordinació amb els serveis de protecció actuants….etc.

A banda de l’actuació concreta i puntual davant d’una emergència, el projecte del Consell Comarcal contempla també les actuacions de suport als municipis en matèria de prevenció. Així, oferirà:

1) Redacció del Pla d’Assistència i Suport (PAS).- Estipula com es realitza l’ajut i el recolzament als municipis que l’integren. Complementa els plans municipals. Serà gratuït per als municipis que s’hi adhereixin.

2) Redacció dels plans de Protecció Civil Municipals (PAM).- Concreta quines actuacions han de fer els serveis d’emergència per tal de protegir la població, els béns i el medi ambient en situacions greus i/o de risc col·lectiu. Els PAMS són obligatoris per als municipis. Actualment a la comarca n’hi ha 114 d’obligatòris i 41 recomanats.

3) Redacció dels Plans d’Autoprotecció de l’administració pública (PAU).- Preveu les emergències que es poden produir en una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència i les actuacions de resposta que s’haurien d’activar. Estan obligats a tenir un PAU homologat els pavellons, piscines municipals, biblioteques amb un aforament de més de 500 persones, escoles bressol, residències geriàtriques….. I també activitats com correfocs, concerts, cavalcades de reis, rues de carnestoltes….etc.

4) Informació i homologació de PAUs d’empreses privades

 El Consell Comarcal oferirà el servei de protecció civil als ajuntaments les properes setmanes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 25 de setembre

A les 19:00h

ANUL.LAT el Consell d’Alcaldes davant d’un imprevist a l’agenda del conseller d’Interior.!!!!!!

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de març de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.

2. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme

3. La seguretat al Maresme, a càrrec del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Buch.

4. Informes, precs i preguntes.

Consell d’Alcaldes mandat 2011-2015


ALCALDIES DEL MARESME mandat 2011-2015
MUNICIPIALCALDE / ALCALDESSAPARTIT
AlellaAndreu Francisco i RogerERC
Arenys de MarEstanis Fors i GarciaCiU
Arenys de MuntJoan Rabasseda i FerrerERC
ArgentonaFerran Armengol i TauranCiU
Cabrera de MarJordi Mir i BoixCiU
CabrilsAvelina Morales i SerraCiU
Caldes d’EstracJoaquim Arnó i PorrasCiU
CalellaMontserrat Candini i PuigCiU
Canet de MarJesús Marin i HernándezCiU
DosriusJosep Jo i MunnéPSC
El MasnouPere Parés i RosésCiU
Malgrat de MarConxita Campoy i MartíPSC
MataróJoan Mora i BoschCiU
MontgatFrancesc Garcia i ArrochaCiU
ÒrriusCésar Díaz i CarpenaCiU
PalafollsValentí Agustí i BassasPSC
Pineda de MarXavier Amor i MartínPSC
Premià de DaltJosep Triadó i BergésCiU
Premià de MarMiquel Buch i MoyaCiU
Sant Andreu de LlavaneresJuan Manuel Garcia i Concepción CiU
Sant Cebrià de VallaltaAntonia Benítez GonzálezTots per Sant Cebrià
Sant Iscle de VallaltaNúria Sans i PalauCiU
Sant Pol de MarMontserrat Garrido i RomeraCiU
Sant Vicenç de MontaltMiquel A. Martínez i CamarasaCiU
Santa SusannaJoan Campolier i MontsantCiU
TeiàJosep Botey i SolàCiU
TianaEster Pujol i MartíPSC
TorderaJoan Carles Garcia i CañizaresCiU
Vilassar de DaltXavier Godàs i PérezGEVD
Vilassar de MarJoaquim Ferrer i TamayoCiU

 


El Consell d’Alcaldes està presidit pel President del Consell Comarcal i en són membres els alcaldes i alcaldesses dels 30 municipis del Maresme.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 16 de desembre de 2014

A les 17:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 15 de juliol de 2014.
 • 1. Donar compte, si s’escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2015.
 • 2. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de les modificacions de diverses Ordenances reguladores de preu públic del Consell Comarcal del Maresme.
 • 3. Donar compte, si s’escau, de l’informe elaborat pels serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques relatiu a les assistències que perceben els membres del Consell d’Alcaldes.
 • 4. Presentació del Consell de Serveis Socials del Maresme per part de la Consellera delegada de l’àrea de Benestar Social i Educació