Inici El Consell Consell d'Alcaldies del Maresme

Consell d'Alcaldies del Maresme

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de març

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de desembre de 2017.

1. Presentació de la Plataforma multicanal d’accés a l’administració pública “Tràmit”.

2. Presentació de la campanya: Si arriba el foc, estàs preparat? a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

3. Presentació del Servei Acollida de sol·licitants d’Asil i Protecció Internacional a càrrec de la Creu Roja.

4. Presentació de la nova web del servei de Meteomar del Consell Comarcal del Maresme.

5. Presentació de les fonts de finançament del Servei d’acollida de dones maltractades i els seus fills.

6. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

7. Informes, precs i preguntes.

El CCM crearà un servei de protecció civil comarcal

El Consell Comarcal del Maresme crearà un servei de protecció civil comarcal després de l’informe favorable emés pel Consell d’Alcaldes. Aquest servei té com a objectiu donar resposta a les diferents necessitats dels municipis en matèria de protecció civil i, a la vegada, establir un sistema de coordinació entre les diferents poblacions de la comarca per poder actuar d’una manera àgil i eficaç davant de qualsevol emergència que es pugui produir.

Tenint en compte la diversitat de la comarca i les diferents situacions municipals, el servei en el qual està treballant el CCM s’està moldejant perquè es pugui adaptar a totes i cadascuna de les realitats locals. Abastarà els diferents àmbits de la protecció civil i culminarà amb la creació d’un centre de coordinació d’emergència comarcal capaç de donar assistència i suport tècnic i logístic; gestionar la informació i els sistemes d’avís; coordinació amb els serveis de protecció actuants….etc.

A banda de l’actuació concreta i puntual davant d’una emergència, el projecte del Consell Comarcal contempla també les actuacions de suport als municipis en matèria de prevenció. Així, oferirà:

1) Redacció del Pla d’Assistència i Suport (PAS).- Estipula com es realitza l’ajut i el recolzament als municipis que l’integren. Complementa els plans municipals. Serà gratuït per als municipis que s’hi adhereixin.

2) Redacció dels plans de Protecció Civil Municipals (PAM).- Concreta quines actuacions han de fer els serveis d’emergència per tal de protegir la població, els béns i el medi ambient en situacions greus i/o de risc col·lectiu. Els PAMS són obligatoris per als municipis. Actualment a la comarca n’hi ha 114 d’obligatòris i 41 recomanats.

3) Redacció dels Plans d’Autoprotecció de l’administració pública (PAU).- Preveu les emergències que es poden produir en una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència i les actuacions de resposta que s’haurien d’activar. Estan obligats a tenir un PAU homologat els pavellons, piscines municipals, biblioteques amb un aforament de més de 500 persones, escoles bressol, residències geriàtriques….. I també activitats com correfocs, concerts, cavalcades de reis, rues de carnestoltes….etc.

4) Informació i homologació de PAUs d’empreses privades

 El Consell Comarcal oferirà el servei de protecció civil als ajuntaments les properes setmanes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 12 de desembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 4 d’octubre de 2018.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del nou sistema de cofinançament del Consell Comarcal del Maresme.

3. Informació sobre el Projecte de gestió i preservació del Litoral del Maresme.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de juny

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la proposta d’ampliació del Servei d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia.

2. Presentació de la proposta de sol·licitud d’un FEDER pel “Projecte Cicloturisme”, a càrrec del Sr. Joaquim Arnó, vicepresident primer del Consell Comarcal i president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme.

3. Presentació de l’evolució del servei de “Borses comarcals de personal”.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 20 de març

El dimarts 20 de març, a les 17:00h, se celebrarà a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme reunió del Consell d’Alcaldes.

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 22 de novembre de 2011.
 • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes de data 20 de desembre de 2011.
 • 2.- Presentació dels serveis que ofereix l’Associació Catalana de Municipis i Comarques als ens locals del Maresme.
 • 3.- Emissió d’informe, si s’escau, de la creació i establiment del Servei Comarcal de Protecció Civil.
 • 4.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 26 de setembre

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 18 de juliol de 2017.

1.- Presa de possessió del Sr. Marc Jiménez i Torres, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Presa de possessió de la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Aprovació, si s´escau, del Compte General 2016.

4.- Despatx oficial.

5.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

6.- Aprovació, si s´escau, de l´increment de les remuneracions dels funcionaris i treballadors públics segons la Llei de Pressupostos de l´Estat de 2017.

7.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2016.

8.- Aprovació, si s´escau, d´un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al suport tècnic en matèria d´assessorament en l´àmbit econòmic.

10.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda relativa a l´aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, per a l´exercici 2017, del Conveni per al funcionament del Servei d´Intermediació pels Deutes de l´Habitatge (SIDH) i del Servei d´Atenció Ciutadana (SAC).

11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 234/17 de data 6 de juliol sobre rectificar d´ofici l´error material de transcripció detectat en el conveni aprovat mitjançant Decret de President núm. 220/17 de 26 de juny 2017.

12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 246/17 de data 18 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 279/17 de data 26 de juliol sobre autoritzar el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a procedir a la petició de subvenció del programa de AODL del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC).

14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 280/17 de data 26 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

15.- Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

16.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17.- Ratificació, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència sobre l´aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l´establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l´alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

18.- Aprovació, si s´escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme com a stakeholders, en el projecte Interreg Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies, d´acrònim Land-Sea, sol·licitat per l´Agència d´Ecologia Urbana de Barcelona.

19.- Aprovació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del servei de neteja de platges i aprovació del Conveni de delegació de competències.

20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb Aigües de Vilassar per la cessió d´una estació meteorològica.

21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Àgora Parc” al TM de Tordera.

22.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d´Arenys de Munt a l´EDAR d´Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.

23.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera.

24.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu “Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar”.

25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 283/17 de data 28 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Tiana per a la realització de tractaments amb sabó fosfòric i oli de parafina enfront la mosca blanca (Dactylopius opuntiae) al municipi de Tiana.

26.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 296/17 de data 3 d´agost de 2017 referent a l´aprovació de la liquidació del primer semestre de 2017 del cànon de la concessió del servei d´abastament d´aigua potable en els municipis del Maresme Nord.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

27.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

28.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència,  de juny a desembre de 2017.

29.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´Ajuntament de Cabrils per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, d´octubre a desembre de 2017.

30.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrils per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

31.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

32.- Aprovació, si s´escau, del l´acceptació i signatura de l´acord entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Institut Català de les Dones del Contracte Programa 2017-2019.

33.- Aprovació, si s´escau, del Programa de col·laboració per l´accés a places residencials de la tercera edat.

34.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Maresme en relació a la transferència anual per a la gestió de l´arxiu comarcal del Maresme.

35.- Aprovació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 311/17 de data 8 de setembre sobre l´aprovació del Conveni amb els Ajuntaments de Tiana, Alella, El Masnou, Cabrera de Mar, Canet de Mar i Palafolls en matèria de transport adaptat per facilitar l´accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de casal d´estiu 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

36.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de cooperació amb l´ Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l´adhesió al Servei de l´Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.

37.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per l´any 2017 de l´acord retributiu per la contractació de persones en situació d´atur en el marc del programa Treball i Formació 2017, promogut pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.

38.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 266/17 de data 25 de juliol sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Electricitat Boquet SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

39.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 299/17 de data 4 d´agost sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Damei Europe Square Group, SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

40.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 305/17 de data 30 d´agost sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Montgat relativa a la modificació de la franja horària d´obertura dels establiments comercials.

41.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 308/17 de data 8 de setembre sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial.

42.- Prendre coneixement, si s´escau,  de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Laia Martín Romano.

43.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 22 de gener

A les 13.30h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2019 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.


2.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 26 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 20 de març de 2012

1.- Presentació del Model d’Agències de Desenvolupament Economic Local, a càrrec del gerent de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, i de la situació actual de les polítiques actives d’ocupació, a càrrec de la Directora General del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.- Les Xarxes de Fibra Òptica i el paper de les administracions locals, a càrrec de l’Associació OPTIXCAT.

3.- Situació del Consell Esportiu del Maresme, a càrrec del President de l’ens.

4.- Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació, modificació i/o derogació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.

5.- Emissió d’informe, si s’escau, del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2012-2015.

6.- Informes, precs i preguntes

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes del 26 de setembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de juny de 2017. 
 • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.
 • 2. Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.
 • 3. Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.
 • 4. Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020. 
 • 5. Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.
 • 6. Valoració de la situació dels boscos del Maresme. Propostes de control del Tomicus (ajuts i coordinació) a càrrec de la Sra. Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesta i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 • 7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 25 de setembre

A les 19:00h

ANUL.LAT el Consell d’Alcaldes davant d’un imprevist a l’agenda del conseller d’Interior.!!!!!!

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de març de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.

2. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme

3. La seguretat al Maresme, a càrrec del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Buch.

4. Informes, precs i preguntes.