Inici El Consell Consell d'Alcaldies del Maresme

Consell d'Alcaldies del Maresme

Reunió d’alcaldies amb la consellera de Territori Ester Capella

El dilluns 27 de novembre a les 16h al Centre Cívic CABOT I BARBA hi haurà una reunió d’Alcaldies del Maresme amb la consellera de Territori, Hble. Sra. Ester Capella, amb el següent Ordre del dia:

  1. Benvinguda a càrrec del president del Consell Comarcal del Maresme
  1. Marc general sobre l’estat de les encomanes de gestió amb l’estat i sobre l’acord de traspàs de les Rodalies de Catalunya, a càrrec de la consellera de Territori
  1. Pausa
  1. Concrecions tècniques sobre l’acord de traspàs de les Rodalies de Catalunya i sobre la pacificació de la N II, a càrrec del secretari de Mobilitat i Infraestructures
  1. Precs i preguntes

El dimarts, 1 d’abril, reunió del Consell d’Alcaldes

El dimarts, 1 d’abril, a les 17:00h es celebrarà una reunió del Consell d’Alcaldes amb el següent ordre del dia: 1) Comunicacions de Presidència 2) Presentació de l’estudi de l’estructura socioeconòmica de la comarca del Maresme 3) Balanç del mandat 1999-2003 4) Precs i Preguntes.
A continuació, a les 18:30h l’equip de govern del CCM farà una Roda de Premsa per presentar la memòria d’aquest mandat.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que se celebrarà l’11 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 16 d’abril de 2019

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 12 de desembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 4 d’octubre de 2018.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del nou sistema de cofinançament del Consell Comarcal del Maresme.

3. Informació sobre el Projecte de gestió i preservació del Litoral del Maresme.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 17 de setembre a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 25 de juny de 2013.
  • 1. Presentació, si s’escau, del projecte “Reactivació de polígons d’activitat econòmica del Maresme” a càrrec de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i altres entitats públiques i privades de la comarca.
  • 2. Presentació, si s’escau, de la Secretaria de Participació Social i Local de la Regió Sanitària de Barcelona, la reordenació assistencial territorial i el desplegament del Pla de Salut 2011-2015, a càrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
  • 3. Presentació, si s’escau, de l’estat actual del Projecte Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.
  • 4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 26 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 20 de març de 2012

1.- Presentació del Model d’Agències de Desenvolupament Economic Local, a càrrec del gerent de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, i de la situació actual de les polítiques actives d’ocupació, a càrrec de la Directora General del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.- Les Xarxes de Fibra Òptica i el paper de les administracions locals, a càrrec de l’Associació OPTIXCAT.

3.- Situació del Consell Esportiu del Maresme, a càrrec del President de l’ens.

4.- Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació, modificació i/o derogació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.

5.- Emissió d’informe, si s’escau, del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) 2012-2015.

6.- Informes, precs i preguntes

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 22 de gener

A les 13.30h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2019 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.


2.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 10 de desembre

D’acord amb les atribucions atorgades en els articles 151 a 154 del reglament Orgànic Comarcal a la Presiència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes que es farà el proper DIMECRES 10 DE DESEMBRE DE 2003, A LES 17:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Institució d’una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes, designació dels seus membres i atribució de funcions. 2.- Presentació del Projecte de Pressupost del Consell Comarcal del Maresme 2004, i de la “Carta de Serveis” del Consell Comarcal del Maresme. 3.- Presentació del Projecte de Servei d’assistència tècnica a la Gestió Pública Local. 4.- Proposta d’encàrrec, si s’escau, d’un estudi sobre la qualitat i les necessitats de futur de la Xarxa elèctrica al Maresme. 5.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la proposta de creació del servei d’Inspecció Mediambiental a les indústries. 6.- Emissió d’informe favorable envers la modificació i millora del servei, si s’escau, de la gestió de recollida selectiva de residus. 7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la creació del “Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia”. 8.- Presentació i presa de coneixement del Pla d’Actuacions en matèria de Societat de la Informació. 9.- Presentació i presa de coneixement dels “Pactes Territorials per a l’ocupació”. 10.- Presentació i presa de coneixement del “Pla Comarcal per a la integració de la immigració”. 11.- Presentació i presa de coneixement de les iniciatives socials i empresarials de l’Escola Universitària del Maresme. 12.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 14 de novembre de 2003 El President accidental Antoni Soy i Casals

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el dimarts 15 de juny a les 18:00h a la seu del CCM


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 151 a 154 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 15 de juny de 2004, a les 18:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 10 de desembre de 2003.
-1.- Presentació del document de mobilitat i infraestructures del Maresme.
-2.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el Reglament Orgànic Comarcal.
-3.- Proposta de la implantació del Servei d´atenció a la violència domèstica.
-4.- Presentació dels projectes aprovats en el marc del Pacte Territorial per a l´ocupació al Maresme.
-5.- Proposta de desplegament de la xarxa de banda ampla al Maresme.
-6.- Propostes en l´àmbit de la gestió de residus.
-7.- Altres informacions.
-8.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 26 de maig de 2004 El president Pere Almera i Puiggròs