Oberta la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones majors de 65 anys que ja havien sol·licitat la subvenció el 2019

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per la presentació de sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer de l’habitatge per a persones majors de 65 anys que ja havien fet la sol·licitud el 2019.

Tenint en compte la situació d’emergència sanitària, l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme ha contactat amb totes les persones beneficiàries i ha establert els canals online pertinents per cursar la sol·licitud. Per a consultes, s’ha habilitat el telèfon: 669 45 77 56

 

El Consell Comarcal oferirà als municipis un servei integral de recollida de residus

 

Els consellers comarcals de Cooperació Municipal i Planificació, Alfons Molons, i de Medi Ambient, Antoni Valls, s’han reunit amb una vintena de regidors de medi ambient i sostenibilitat per explicar la nova línia de treball que seguirà el Consell Comarcal en matèria de residus.

Les dues conselleries estan treballant en la reorientació del servei de manera que respongui a les demandes i necessitats de cada municipi. Actualment, el servei de Recollida, Transport i Gestió de Residus Municipals se centra, a l’àmbit domèstic, en la recollida selectiva de les tres fraccions clàssiques: vidre, envasos i paper. També realitza la recollida de la fracció orgànica, de la poda, del rebuig i dels voluminosos en el municipi de Dosrius.

En els propers mesos, el servei donarà un gir. Incorporarà prestacions i oferirà diverses alternatives de manera que estigui preparat per cobrir totes les necessitats que demanden els municipis. A més d’ampliar les diverses modalitats de recollida selectiva, s’oferirà el servei de neteja viària i el de manteniment i neteja de platges.

Amb aquest sistema integral, el CCM continua potenciant un model de gestió que aprofita les economies d’escala per aconseguir l’eficiència i l’estalvi econòmic en la prestació de serveis al ciutadà.

La campanya “Tria! Maresme + net” inicia aquest cap de setmana la seva presència al carrer amb animació a Tordera i Dosrius

 

Dos actors-dinamitzadors començaran a recórrer aquest cap de setmana el Maresme per animar els ciutadans a separar i dipositar en els contenidors adients el vidre, el paper-cartró i els envasos i embalatges lleugers que formen part de la brossa urbana. La iniciativa forma part de la campanya de sensibilització ciutadana, Tria!! maresme + net, endegada pel Consell Comarcal del Maresme per millorar els resultats de la recollida selectiva.
La primera actuació al carrer d’aquests dos personatges, una dona-contenidor i un home amb xanques, tindrà lloc el dissabte a les 18:00 hores a la Fira del Ram de Tordera. El diumenge, els actors seran presents en l’estrena del mercat setmanal de Dosrius, a les 11:30 hores. Els actors interpel.laran el públic present tant a la fira com al mercat sobre com realitzen la tria dels residus a casa i els explicaran de forma lúdica què han de fer amb cada material. La campanya Tria!! maresme + net, que s’ha adreçat a les 27 localitats on el Consell Comarcal gestiona la recollida del vidre, paper-cartró i envasos i embalatges lleugers, preveu fer una mitjana de tres intervencions dels actors a cada municipi en el decurs d’un any. A més, durant la campanya de Nadal, també està previst que els actors facin alguna aparició a prop de les grans superfícies comercials de la comarca. La campanya Tria!! maresme + net, a la qual es destinen 90.000 €, ha estat dissenyada i serà executada per la Fundació EcoMediterrània, que va guanyar el concurs convocat pel Consell Comarcal del Maresme per adjudicar la iniciativa. A la vegada, EcoMediterrània ha contractat els actors de l’empresa maresmenca Scena Difusió per desenvolupar les actuacions al carrer.

Localret aplaudeix la iniciativa del Consell Comarcal del Maresme de potenciar el sistema de compres agregades


L’experiència de compres agregades a través del sistema PECAP (Plataforma Electrònica de Compres de l’Administració Pública) que va dur a terme el passat mes de juliol el Consell Comarcal del Maresme va ser pionera i així ho ha reconegut Localret en el seu darrer butlletí en el qual assegura que aquest sistema impulsat pel CCM “permet que els petits municipis puguin beneficiar-se de l’ús d’aquesta eina”a la que fins ara només havien accedit ajuntaments de grans ciutats.


L’experiència de compra conjunta que va dur a terme el Consell Comarcal del Maresme va permetre a 18 ajuntaments, a 4 organismes autònoms i al propi Consell Comarcal obtenir paper (DIN A3, DIN A4 i DIN A3/DIN A4 reciclat) a uns preus molt competitius. L’èxit d’aquesta iniciativa ha propiciat que altres consells comarcals ja s’hagin interessat per portar a terme experiències similars i, fins i tot, s’han iniciat converses amb responsables de diferents consells comarcals per estudiar la possibilitat de que aquestes es puguin realitzar sumant les necessitats d’ajuntaments de les diferents comarques. Si voleu veure l’article complert que LOCALRET dedica a la inciativa del Consell Comarcal del Maresme,  
Cliqueu aquí

L’oficina d’habitatge del CCM es traslladarà els dilluns a Arenys de Mar

 


Per facilitar que els veïns d’Arenys de Mar no s’hagin de desplaçar i pugin realitzar en el mateix municipi tramitacions relacionades amb la rehabilitació i amb l’accés a l’habitatge, l’ajuntament de la població i el Consell Comarcal del Maresme han signat un conveni de col·laboració perquè l’oficina comarcal d’habitatge es traslladi els dilluns a Arenys de Mar.


Les funcions de l’
Oficina d’Habitatge comarcal
són les següents: Informació i assessorament en matèria d’ajuts a l’accés a l’habitatge, de rehabilitació d’habitatges, d’ajuts per al pagament dels lloguers, i sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges del municipi.
-Informació de les línies de política d’habitatge establertes per la Generalitat
-Tramitació d’ajuts i altres serveis indirectes en matèria d’habitatge: sol·licitud, tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat d’habitatges de segona ocupació.
-Gestió de les sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), d’Informes d’Idoneïtat (III), i d’ajuts a la rehabilitació dels parcs d’habitatges construïts. Amb l’establiment del conveni de col·laboració entre l’administració comarcal i l’ajuntament, els arenyencs que hagin de realitzar algun d’aquests tràmits seran atesos en els mòduls de Can Nadal els dilluns de 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 18.30h. Les gestions i tramitacions que no es puguin realitzar en el municipi seran derivades cap a l’oficina comarcal. A més, aquest servei també realitzarà tasques de captació d’habitatges buits en el municipi d’Arenys de Mar per integrar-los dins de la
borsa de lloguer
. L’oficina comarcal d’habitatge també es desplaça a Pineda de Mar els dimarts, dimecres i dijous de 9.00h a 13.30h i atén al públic al Punt d’Informació Juvenil (c/ Ciutadans 4-6).

L’Oficina d’Habitatge del Maresme tramita ajuts al lloguer per prop de 4,5 milions d’euros

Els ajuts especials a causa de la COVID-19 han fet augmentar un 13,43% les prestacions del 2020

L’Oficina d’Habitatge del Maresme va tramitar l’any passat 3.124 expedients de sol·licitud d’ajuts per al pagament del lloguer, una xifra que supera en un 17,44% les peticions formulades a l’any 2019. Aquest increment ve motivat, principalment, per la convocatòria d’una línia d’ajuts especials per fer front a l’impacte socioeconòmic de la COVID-19, que van suposar 584 sol·licituds.

El total d’expedients tramitats per l’Oficina d’Habitatge del Maresme i resolts favorablement han suposat ajudes per valor de 4.452.079€. Aquesta xifra representa un increment del 13,42% respecte als ajuts concedits el 2019.

D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, l’oficina del Consell Comarcal del Maresme dóna servei al 53% de la població del Maresme. Atén la ciutadania de 26 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Tordera que disposen d’oficina pròpia).

El seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts al lloguer, de prestacions econòmiques d’especial urgència, de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació. A més, presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i promou una Borsa de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones residents a la comarca.

Justament, un dels objectius que s’ha marcat l’Oficina per aquest 2021 és la d’ampliar l’oferta de pisos en lloguer tot incentivant les persones propietàries a incoporar el seu habitatge buit a aquest sistema de lloguer amb garanties de cobrament de la renda i del correcte manteniment de l’immoble.

Més informació sobre el funcionament de la Borsa de lloguer comarcal, en AQUEST ENLLAÇ

Documentació que cal presentar

Cal que tots els impressos estiguin degudament complimentats

2. Autorització per a sol·licitar dades a organismes oficials (MODEL 2) de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència


3. Declaracions responsables dels sol·licitants de les subvencions per al pagament del lloguer (MODEL 3)


4. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació.


Documentació de les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència:


5. Els DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE


6. Certificat o volant de convivència actualitzat de l’adreça on viu (Ajuntament)


7. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels membres majors de 16 anys:


1. Declaració de l’impost sobre la renda de l’any 2013 o Certificat d’imputacions 2013 de l’Agència Tributària (AEAT) + l’informe de la vida laboral actual (Seguretat Social telf. 901 50 20 50).


+ (si s’escau)


2. Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals que no puguin justificar els ingressos + informe emès pels serveis socials si tots els ingressos de la unitat de convivència s’acrediten mitjançant una declaració responsable.


3. Es podran justificar els ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en la seva situació laboral


8. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Els contractes signats a partir de l’1 de juny de 2013 ingrés de la fiança al INCASÒL o CAMBRA DE LA PROPIETAT.


9. TOTS els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2015, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.


10.Altra documentació:


a. Certificat ICASS


b. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària


c. Víctima de terrorisme o d’amenaçat


d. Títol de família nombrosa vigent.


e. Títol de família monoparental vigent


f. Documentació acreditativa de ser persona jove extutelada.


g. Documentació acreditativa de ser subjecte del Pla de protecció internacional de Catalunya.


h. Documentació acreditativa en cas d’haver patit maltractaments

Lleuger increment de la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta al Maresme Nord

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 10 de gener de 2002 va ser de 288 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.