Avantatges per als propietaris

 

-Informació i assessorament gratuït


–Seguretat i garantia en la tramitació, execució i seguiment del contracte


–Coordinació de tot el procés:
{.d}– Mediació en el procés de contractació

— Supervisió en la signatura del contracte

— Seguiment al llarg de tota la relació contractual{.d}


— Assegurança de caució per garantir el pagament mensual


— Assegurança multirisc de l’habitatge


— Tramitació directa dels ajuts per assolir els mínims d’habitabilitat fins a un màxim de 6.000 euros/habitatge (ADIGSA)


— Tramitació directa dels ajuts per obres de rehabilitació que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Requisits per accedir als ajuts de lloguer (3)
NO PÒDEN SER PRECEPTORS D’AQUESTA SUBVENCIÓ – BASE 4.2

 


·          Les UC en què la persona titular del contracte d’arrendament, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques com judiques.


·          Les UC en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat


·          Les UC quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de lIRPF (casella 405) sigui superior a 500€.s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dacen pagament conseqüència


d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituïel domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.


·          Les personearrendatàries o sotsarrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per lAHC (aquestes persones poden demanar lajut implícit)


·          No poden tenir deutes AEAT/TGSS/ATC


·          Ingressos superiors a 2,80 IRSC (22.365,41


INCOMPATIBILITATS – BASE 17

Aquesta prestació és incompatible  amb:


·          El cobrament daltres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració púbica o d’entitats privades, que tinguin la mateix finalitat.


·         Els ajuts al lloguer atorgats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona


Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves (36 anys inclosos) per a l’any 2022

Del 28 de setembre a les 15h del 7 d’octubre

Les persones joves (fins a 36 anys inclosos) que tinguin llogat un pis o una habitació poden sol·licitar des d’avui i fins al proper 7 d’octubre els ajuts que concedeix la Generalitat.

Les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació es poden tramitar per internet o directament a l’Oficina comarcal d’habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró).

Les persones sol·licitants han d’acreditar que són titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació i compleixen els requisits establerts a les Bases de la Convocatòria. En el cas del Maresme, el lloguer mensual del pis no pot superar els 950 euros. aquesta quantitat s’amplia als 1.100€ en el cas de famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable.

Si es té llogada una habitació, el cost mensual no pot superar els 450€.

#LloguerJove

El Consell Comarcal oferirà als municipis un servei integral de recollida de residus

 

Els consellers comarcals de Cooperació Municipal i Planificació, Alfons Molons, i de Medi Ambient, Antoni Valls, s’han reunit amb una vintena de regidors de medi ambient i sostenibilitat per explicar la nova línia de treball que seguirà el Consell Comarcal en matèria de residus.

Les dues conselleries estan treballant en la reorientació del servei de manera que respongui a les demandes i necessitats de cada municipi. Actualment, el servei de Recollida, Transport i Gestió de Residus Municipals se centra, a l’àmbit domèstic, en la recollida selectiva de les tres fraccions clàssiques: vidre, envasos i paper. També realitza la recollida de la fracció orgànica, de la poda, del rebuig i dels voluminosos en el municipi de Dosrius.

En els propers mesos, el servei donarà un gir. Incorporarà prestacions i oferirà diverses alternatives de manera que estigui preparat per cobrir totes les necessitats que demanden els municipis. A més d’ampliar les diverses modalitats de recollida selectiva, s’oferirà el servei de neteja viària i el de manteniment i neteja de platges.

Amb aquest sistema integral, el CCM continua potenciant un model de gestió que aprofita les economies d’escala per aconseguir l’eficiència i l’estalvi econòmic en la prestació de serveis al ciutadà.

El CCM i 8 municipis de la comarca s’interessen per l’experiència de Valls en recollida selectiva de matèria orgànica

{]}./ARXIUS/2008/fotos/valls.jpg{]}Regidors i tècnics de Medi Ambient de vuit municipis del Maresme van visitar ahir Valls (Alt Camp) per conèixer el sistema de recollida de la matèria orgànica implantat per aquesta localitat. Aquesta sortida, organitzada des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, pretenia donar a conèixer l’experiència de Valls per tal d’engrescar els ajuntaments de la comarca a emprendre iniciatives similars.
El municipi de Valls, que va implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica a finals de 1999 i actualment cobreix el 60% de la seva població, està aconseguint resultats molt satisfactoris amb la recollida selectiva de la fracció orgànica mitjançant contenidors instal·lats a peu de vorera. 
foto de la delegació maresmenc A la visita hi van assistir els regidors d’Alella, Argentona, Cabrils, Calella, Malgrat de Mar i Palafolls, Salvador Galvany, Lluís Viladevall, Jaume Tolrà, Josep Maria Juhé, Josep Sousa, i Dolors Belmonte, respectivament. També hi van ser presents els tècnics de Medi Ambient d’Argentona, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Tordera. La delegació del Maresme va ser rebuda a l’Ajuntament per l’alcalde de Valls, Francesc Moreno, i la regidora de Medi Ambient, Núria Segú. La tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Valls, Conxita Massagué, va explicar als regidors i tècnics del Maresme els detalls del sistema de recollida de la fracció orgànica implantat a aquest municipi. Més tard, la delegació del Maresme va presenciar com es fa el buidatge i neteja dels contenidors . Els ajuntaments de la comarca es mostren cada cop més interessats per aplicar sistemes de recollida selectiva de la matèria orgànica. Tordera va implantar la recollida de la fracció orgànica el mes passat i municipis com Cabrils i Arenys de Munt ho faran en els propers mesos. La fracció orgànica representa prop d’un 45% de la brossa urbana. Aplicar un sistema eficaç de recollida permetria als municipis del Maresme reduir sensiblement el volum de residus que traslladen a la planta incineradora de Mataró. Des del Consell Comarcal del Maresme es valora molt positivament l’interès dels ajuntaments en la sortida d’ahir. En el futur està previst organitzar sortides similars perquè hi participin altres municipis.

El Consell Comarcal crea el servei de gestió de compres per aconseguir preus competitius en l’adquisició de material per part dels ajuntaments del Maresme

 


Els ajuntaments del Maresme són molt diversos entre si, però comparteixen preocupacions similars i una d’elles és aconseguir preus competitius en l’adquisició d’aquell material indispensable per al seu funcionament ordinari: material d’oficina, informàtica, telecomunicacions…etc. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat de les administracions del Maresme, el Consell Comarcal ha creat el Servei de Compres Agregades.


El Servei de Compres Agregades es basa en les lleis de l’economia d’escala. És a dir, a major volum de compra, preu per unitat més baix. Amb aquesta filosofia, el Consell Comarcal ha fet un estudi de les necessitats ordinàries de material de cada un dels ajuntaments del Maresme i de la despesa econòmica que els hi representa. A partir d’aquí, i en base a aquells materials que són més comuns als ajuntaments, s’ha iniciat un procés de compra agregada de totes aquelles administracions maresmenques que s’hi han adherit. El primer projecte ha estat el del subministrament de paper. El Consell Comarcal, 18 ajuntaments i 4 organismes autònoms han fet la petició conjunta de compra per un total de 57.422,86 euros. El métode triat per escollir les empreses subministradores va ser la subhasta on-line que es va fer ahir, coincidint amb el Consell d’Alcaldes. Per al subministrament del paper blanc DIN-A4 van concòrrer 6 empreses. El preu de sortida del paquet de 500 fulls (Iva inclòs) era de 2,31 euros i va ser adjudicat per 2,17 euros; Pel que fa al paper blanc DIN-A3, el preu de sortida era de 4,50 euros i va ser adjudicat per 4,47 euros. Hi van participar 3 empreses; I, finalment per al paper reciclat van presentar ofertes 5 empreses. El preu de sortida era de 2,39 euros i va ser adjudicat per 2,25 euros. Tot plegat, es calcula que en la compra de paper l’estalvi mitjà de cada administració serà d’entre un 20 i un 25%. Les administracions que van optar per acollir-se a la compra agregada de paper van ser: el CCM, els ajuntaments de: Arenys de Munt, Arenys de Mar, Cabrils, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Calella, El Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Teià, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar; Així com els organismes autònoms: Escola Universitària Politècnica Mataró, Institut Municipal d’Educació de Mataró, Patronat Municipal d’Esports Mataró i Institut Municipal de Promoció Econòmica Mataró. A banda de la compra agregada de paper, el Consell Comarcal està treballant també en la contractació conjunta dels serveis de telecomunicacions de 27 ajuntaments de la comarca i del propi Consell Comarcal. Un paquet que preveu un estalvi de 539.000 euros en dos anys.

El Maresme es dotarà d’un ens per facilitar l’accés a l’habitatge digne

El Consell d’Alcaldies celebrat aquesta setmana ha donat llum verda a la iniciativa presentada pel Consell Comarcal del Maresme de constituir un ens per promoure i gestionar habitatge social en les seves diferents tipologies.

Tal i com constata la Diagnosi sobre la pobresa i la vulnerabilitat social al Maresme, l’accés a l’habitatge és una problemàtica comuna a tots els municipis i una de les vies prioritàries d’actuació per combatre la pobresa al territori. Una fita complexa que requereix l’elaboració d’estratègies polítiques a nivell supralocal.

En aquesta línia, el Consell Comarcal ha presentat a les Alcaldies del Maresme el projecte de creació d’un ens de caire públic -amb participació dels diferents ajuntaments, entitats del tercer sector i operadors privats- per enfocar, dissenyar i planificar actuacions coordinades que pemetin incrementar el parc d’habitatges de lloguer a la comarca a preus assumibles evitant d’aquesta manera l’exclusió residencial.

L’objectiu principal és que els habitatges buits s’omplin amb persones que ho necessiten, que el sòl disponible per a habitatge social a la comarca es pugui executar pensant bàsicament en habitatges de lloguer i que finalment es pugui disposar de més habitatge social en les seves diferents tipologies aprofitant tots els recursos públics i privats en habitatge al territori

Després de rebre l’aval del Consell d’Alcaldies, el Consell Comarcal estudiarà les diferents formes jurídiques que podria tenir aquest organisme per facilitar la seva eficàcia.

Zones Geogràfiques del Pla d’habitatge (municipis del Maresme).

Municipis del Maresme: zona A
{.d}Alella

-Cabrera de Mar

-Cabrils

-El Masnou

-Mataró

-Montgat

-Premià de Dalt

-Premià de Mar

-Teià

-Tiana

-Vilassar de Dalt

-Vilassar de Mar{.d}


Municipis del Maresme: Zona B
{.d}Arenys de Mar

-Arenys de Munt

-Argentona

-Caldes d´Estrac

-Calella

-Canet de Mar

-Dosrius

-Malgrat de Mar

-Òrrius

-Pineda de Mar

-St. Andreu de Llavaneres

-St. Pol de Mar

-St. Vicenç de Montalt

-Sta. Susanna{.d}


Municipis del Maresme: Zona C
{.d}Palafolls

-St. Cebrià de Vallalta

-St. Iscle de Vallalta

-Tordera{.d}