Inici Servei comarcal de joventut Programa Referent d'Ocupació Juvenil

Programa Referent d'Ocupació Juvenil

CURS DE PALETA / CP NIVELL 2

Nom de l’entitat Fundación Laboral de la Construcción Enllaç a l’acció https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos/detalle/eocb0108-fabricas-de-albanileria-14 Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓ Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix Fundación Laboral de la Construcción Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32 Data d’inici 07-05-2020 Data de finalització 05-10-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dates orientatives. DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00 A 14:00H Total d’hores 490 Requisits d’accés

Per a accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat dels nivells de qualificació professional 2 els alumnes hauran de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

b) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.

c) Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.

d) Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.

e) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

f) Tenir les competències clau necessàries d’acord amb el recollit en l’annex IV d’aquest reial decret, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Article 20. Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, (BOE Núm. 69, de 21 de març de 2013).

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES APROFITAMENT Termini d’inscripció FINS A MITJANS DE MARÇ Com s’ha de fer la inscripció? Entregar documentació o bé en persona a la nostra oficina o bé per e-mail a cllorente@fundacionlaboral.org Documentació a lliurar
 • Complimentar fitxa d’inscripció.
 • Còpia DNI/NI.
 • Còpia dardo INEM.
 • Còpia títol formació.
Més documentació Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes, cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/competencies-digitals-basiques/3040 Sector/especialitat professional Informàtica Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta, Mataró Data d’inici 05-02-2020 Data de finalització 28-02-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimecres i divendres de 09:30 a 13:30 h Total d’hores 30 hores Requisits d’accés

– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En cas de persones treballadores en actiu és imprescindible que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Fins 29-01-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– És necessari realitzar la preinscripció mitjançant la pàgina web www.idfo.com 
– Cercar el curs i clicar a inscriure’s
– Cal registrar-se si és el primer cop i seguir les indicacions
– Un cop omplert i enviat el formulari, la preinscripció ja està feta.

Documentació a lliurar

Persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Persones treballadores en situació d’atur: 
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació

L´objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Curs dirigit a persones usuàries que tenen POCS o CAP coneixement d’informàtica.

Programes de Formació i  Inserció per a joves de 16 anys sense el graduat en ESO

Els programes de formació i inserció (PFI) són estudis dirigits a joves que tenen entre 16 i 21 anys que no han obtingut la titulació de l’ESO i que no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.


L’objectiu dels PFI és proporcionar-los d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional), i de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.


Aquests ensenyaments tenen una durada de 1.000hores (1 curs acadèmic) i s’adscriuen a diferents famílies professionals.


El termini per presentar la matrícula (alumnes preinscrits/es amb plaça assignada): del 2 al 9 de setembre de 2019. Consulteu el calendari complet al web Estudiar a Catalunya 

Per saber més informació sobre la matrícula i quina documentació cal aportar clickeu aquí.


 

FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D’IMATGES

Nom de l’entitat Idfo (institut per al desenvolupament de la formació i l'ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/fotografia-digital-i-tractament-d-imatges/3074 Sector/especialitat professional disseny, imatge i publicitat Municipi on es realitza el curs/acció mataró Nom del centre on s’imparteix Idfo Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta. Mataró Data d’inici 11-03-2020 Data de finalització 29-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00h Total d’hores 35 hores Requisits d’accés
 • Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
 • Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
 • En el cas de persones en actiu és  IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de Centre de Treball a Catalunya.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 19/12/2019 al 04/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç: 
https://www.idfo.com/curso/fotografia-digital-i-tractament-d-imatges/3074
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions

Documentació a lliurar

Treballadors en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Amb aquest curs podràs complementar i actualitzar la qualificació de professionals en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’ imatges.

InnJove

PERSONES DESTINATÀRIES / REQUISITS PER PARTICIPAR • Ser menor de 30 anys.

 • Estar inscrit/a a l’OTG com a demandant no ocupat/da.

 • Tenir flexibilitat d’horari i de mobilitat.

 • Estar motivat vers l’aprenentatge i el treball.

 • Estar inscrits/es dins el Sistema Nacional de Garantia Juvenil


 


QUE OFEREIX:  • 1a Fase: acollida, orientació i disseny de full de ruta. Formació transversal.

 • 2a Fase: execució del full de ruta.Possibilitat de practiques en empresa i formació tecnico-professional

 • 3a Fase: inserció laboral o retorn al sistema educatiu


 


ACTUACIONS DEL PROGRAMA • Accions d’orientació, tutorització i acompanyament a la inserció de manera individualitzada al llarg del tot el programa.

 • Experiència empreses i/o entitats sense ànim de lucre (depenent de la disponibilitat de les empreses i l’aprofitament de la formació).


 


Si estàs interessat/da contactar amb:


Anna  Maestu  Diviu


C/ Sant Antoni  86, local 10 (Mataró)


mòbil  635433167


a.maestu@fumh.cat


www.fumh.cat


 

InnJove!

 


 

Subvencions per afavorir l´autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per l´any 2017

 

OBJECTE


• Subvenció d’un import fix de 9.100€ per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.


ÀMBIT TEMPORAL DELS AJUTS (Caràcter retroactiu)


• Joves prèviament inscrits a GJ, que es donin d’alta com treballador autònom des de l’1 de setembre de 2016 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de la subvenció (10 d’octubre de 2016).


REQUISITS ESPECÍFICS DELS SOL·LICITANTS


• Inscrit a GJ abans de donar-se d’alta com a treballador autònom.


• Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma prèviament a la sol·licitud de l’ajut.


• Domicili fiscal a Catalunya.


• No estar contractar per compte d’altre simultàniament a l’alta al RETA.


• No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l’Ordre EMO/298/2015.


CERTIFICATS ELECTRÒNICS


• Cal disposar de certificat digital vàlid i vigent (per poder presentar la sol·licitud electrònicament).


• Per persones físiques:


o Certificat de signatura avançada idCAT (Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).


o Certificat del DNI electrònic.


TERMINI SOL·LICITUD


• Termini del 27 de setembre fins al 10 d’octubre de 2017.


IMPORT DE LES SUBVENCIONS


• Quantia màxima de 9.100,00€ per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al RETA.


• Permanència mínima d’alta al RETA: 8 mesos.


MESOS IMPORT SUBVENCIÓ


Menys 8 0


8 5.850€


9 6.500€


10 7.150€


11 7.800€


12 9.100€


SOL·LICITUDS


• Formulari sol·licitud a Canal Empresa (http://canalempresa.cat)


• S’ha de presentar per via electrònica.


• Cal certificat digital vàlid.


DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS


• Certificat acreditatiu d’inscripció al registre telemàtic de la Garantia Juvenil.


• Declaració censal d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de Catalunya (models 036-037).


• En el cas de professionals col·legiats, document original d’alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent.


• Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat (s’ha d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies). http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf


RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ


• Òrgan competent que dicta la resolució: director/a Serveis Territorials on hagin tramitat la sol·licitud de la subvenció.


• Termini màxim resolució: un mes a comptar de la data en què s’hagi aportat tota la documentació perceptiva.


• Resolució concessió/denegació: mitjans electrònics de manera individual.

Canvis en els requisits d’inscripció al Sistema de la Garantia Juvenil

Des del passat 27 de desembre, les persones més grans de 16 anys i més joves de 30 poden inscriure’s a la Garantia Juvenil l’endemà de trobar-se en situació d’atur i quan faci també un dia que no estudien.

Aquests canvis van ser aprovats en el Consell de Ministres del divendres 23 de desembre, i publicades al BOE l’endemà, el 24 de desembre de 2016.

Al web de la Garantia Juvenil del Consell Comarcal del Maresme podeu consultar els nous requisits d’inscripció, així com els recursos que us ofereix la Garantia Juvenil en aquest moment. Recordeu que per poder participar en qualsevol dels recursos de la Garantia Juvenil és imprescindible estar-hi inscrit. Si encara no hi esteu, podeu demanar dia i hora amb la impulsora comarcal de la Garantia Juvenil omplint el formulari que trobareu en aquest enllaç.

Un dels recursos que s’iniciarà en breu i pel que ja s’estan duent a terme els processos de selecció, és el programa Joves per l’Ocupació. Aquest programa ofereix accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació professionalitzadora especialitzada i adquisició d’experiència professional en empreses a través de pràctiques.

A la comarca del Maresme el Consell comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, són les dues entitats que ofereixen el Joves per l’Ocupació. Consulteu a la web les especialitats formatives que s’imparteixen i els requisits d’accés al programa.

ACRA- Oferta de Feina Auxiliar Geriatric

En aquest document podeu consultar l’oferta de feina que ofereix l’Associació Catalana de Recursos Assistencials per a joves beneficiaris de la Garantia Juvenil i en el marc del programa Fem Ocupació per Joves.