Inici Documents Fulls SIM 2021

Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 16/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/705/2021, de 8 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
Modalitats a) b) i c) de la base 1.2 els ajuntaments
Modalitats a) i b) de la base 1.2 els consells comarcals de Catalunya, així com els arquebisbats i bisbats catalans i les cooperatives agràries de Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
En el moment de presentar la sol·licitud, a més de la documentació que preveu la base general 8.1, apartats a) i b), segons els models facilitats, cal aportar la documentació següent:
a) Documentació fotogràfica actual que identifiqui el monument o conjunt històric objecte del pla per al qual se sol·licita l’ajut.
b) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2 (plans directors i plans d’ús i manteniment), declaració responsable, que consta en el formulari normalitzat de sol·licitud, que indiqui el títol que el sol·licitant té sobre l’immoble (propietat, arrendament, usdefruit o un altre títol) i, si escau, que té autorització de la propietat per gestionar el monument.


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 13/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català mitjançant subvencions destinades a impulsar l’elaboració o revisió de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments i conjunts històrics, durant un període biennal.

1.2 Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
a) Elaboració de plans directors de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla director el document que articula els espais, els usos i les actuacions que cal realitzar en un bé immoble amb la voluntat de programar i establir els criteris d’intervenció de les diferents etapes i futures actuacions. Aquestes etapes s’han d’ordenar cronològicament i s’han de quantificar econòmicament, en la mesura del possible, per constituir una eina útil de treball.

b) Elaboració de plans d’ús i manteniment de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla d’ús i manteniment el document que té per funció recollir les necessitats específiques que garanteixin la conservació del monument. Aquest document ha de contenir tota la informació coneguda del monument i dels agents que han intervingut en les diferents actuacions de restauració o manteniment, i ha d’establir i programar els treballs de manteniment que cal fer periòdicament, així com els possibles nous usos, d’acord amb les característiques de l’edifici i la legislació vigent que se li apliqui.

c) Elaboració dels instruments urbanístics de protecció a què fa referència l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius (plans especials de protecció).

S’entén per instrument urbanístic o pla especial de protecció l’instrument de planejament derivat que han d’elaborar els ajuntaments respecte als béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de Conjunt Històric i els seus entorns de protecció respectius, per mandat de l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Despeses subvencionables
5.1 Són subvencionables les despeses pels treballs tècnics de realització del pla i pels treballs necessaris per extreure dades i estudis previs per a un millor coneixement de l’immoble i el seu entorn, sempre que es facin durant el bienni que preveu la convocatòria. Aquestes despeses poden ser:
a) Despeses de personal: només són subvencionables les relatives al personal contractat per a serveis determinats amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat.
b) Despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
5.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
5.3 En queden excloses les despeses generals o indirectes.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 552863).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 15/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l’any 2021 (ref. BDNS 552863).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/704/2021, de 10 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
a) els ens locals o les entitats que en depenen; …
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(més documentació – vegeu la Base general 8 i 12.5)


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 29/10/2021
Objecte: La finalitat d’aquesta línia de subvencions és afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d’obres que tinguin versió, ja sigui l’original o traduïda, en llengua catalana o occitana mitjançant la seva presència en les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.
S’entén per club de lectura el grup de persones que es reuneixen regularment per compartir i comentar la lectura d’una obra determinada.

Requisits, condicions i incompatibilitats (vegeu la Base específica 2)
Per poder optar a aquestes subvencions s’han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els sol·licitants han de tenir una programació regular de clubs de lectura en el seu espai cultural (biblioteca, equipament cultural, establiment privat, etc.). En el cas d’empreses, han de tenir la programació esmentada en una llibreria.
b) La versió de l’obra que es comenti a la sessió del club de lectura ha de ser en llengua catalana o occitana, independentment que la versió original sigui en aquestes llengües o en unes altres.
c) Les sessions han de ser públiques i gratuïtes.
d) L’activitat s’ha de dur a terme durant l’any natural de concessió de la subvenció.

Despesa subvencionable
Se subvencionen les despeses corresponents al servei que presta la persona autora, traductora o il·lustradora per participar en una sessió del club de lectura.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 552458).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 14/2021Data: 16 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l’any 2021 (ref. BDNS 552458).
DOGC: : 8365- 15/03/2021
Resolució:
CLT/684/2021, de 5 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2 punt 2)
… les corporacions locals o els ens que en depenen, les universitats
catalanes, les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya….
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 16/03/2021 al 12/04/2021
Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

El projecte d’activitats pot incloure actuacions d’acord amb la tipologia següent:
a) Les activitats d’identificació, captació, assessorament i coordinació d’iniciatives i projectes d’interès etnològic, tant en l’àmbit territorial català com en l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
b) Les activitats que estimulen i potencien la recerca etnològica a Catalunya o dins l’àmbit temàtic específic de l’entitat.
c) Les activitats i projectes que fomentin el treball en xarxa comú.
d) Les activitats de difusió del patrimoni etnològic….

Despeses subvencionables (vegeu la base específica 2 punt 5)
…. Per a la resta de beneficiaris, només es considera subvencionable fins a un 10% del cost total del projecte, d’acord amb la base general 6.5.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 552456).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 13/2021Data: 16 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 552456).
DOGC: : 8365- 15/03/2021
Resolució:
CLT/686/2021, de 5 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 4 punt 2)
… les corporacions locals o ens que en depenen, les fundacions, les
Associacions…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 4 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 16/03/2021 al 12/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:
a) La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
b) La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Despeses subvencionables (vegeu de la Base específica 4 punt 5)
a) Pel que fa a la producció d’espectacles
L’obra (guió, adaptació, etc.).
La música (composició, arranjament, enregistrament de banda sonora, etc.).
La direcció.
La coreografia.
L’escenografia.
El disseny tècnic (llum, so, gràfic).
La compra, la confecció o el lloguer de vestuari directament relacionat amb l’espectacle objecte de subvenció.
La producció de material sonor i audiovisual, sempre que sigui necessari per al procés creatiu de l’espectacle.
b) Pel que fa a la producció d’exposicions
El comissariat.
El projecte de l’exposició.
L’elaboració dels textos de l’exposició.
El disseny i la construcció dels elements expositius.
La producció i digitalització de materials sonors i audiovisuals que formin part de l’exposició.
La realització del catàleg.
Les activitats complementàries a l’activitat principal com tallers, xerrades, conferències, etc., que tinguin per objecte la dinamització de l’exposició, incloses les de difusió i la comunicació.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 12/2021Data: 11 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)
DOGC: : 8362- 11/03/2021
Resolució:
TES/642/2021, de 4 de març
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 5)
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.a), 2.1.d) i 2.1.e) de la base 2: els ens locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya.
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.b) i 2.1.c) de la base 2 els ens locals o agrupacions d’ens locals de Catalunya que siguin ens gestors de sistemes públics de sanejament.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei:
REU001 – Subvenció per actuacions de reutilització d’aigua regenerada.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer Provença, 260
08008 Barcelona


Tel. 93 567 28 00
Correu-e: http://aca.gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


Període del 12 de març a l’11 de maig de 2021.
Objecte:Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada procedent d’un sistema públic de sanejament amb l’objectiu de millorar la disponibilitat o garantia hidrològica o afavorir l’assoliment dels objectius ambientals establerts a la planificació hidrològica.

Objecte de les subvencions (vegeu la base reguladora 2)
2.1 Poden ser objecte de subvenció aquelles actuacions adreçades a assolir els objectius que es descriuen a la base 1 i que consisteixen en:
a) L’execució o ampliació de xarxes de distribució en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
b) L’execució de millores o ampliacions dels tractaments de regeneració en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
c) La redacció de plans directors per a la reutilització d’aigua regenerada, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases.
d) La realització de proves pilot, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases, o de campanyes de demostració de reutilització d’aigua regenerada.
e) La redacció d’estudis per fomentar l’ús d’aigua regenerada

2.2. Als efectes d’aquesta convocatòria, es considera com a sistema de reutilització d’aigua regenerada el conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua regenerada, format per l’estació de regeneració d’aigua (ERA), el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport des de l’ERA fins al punt de lliurament a l’usuari o d’incorporació al medi receptor.

2.3. No són objecte de subvenció:
a) Les inversions corresponents a actuacions destinades a usos privatius pels quals no es prevegi una substitució d’un recurs prèviament concedit o d’un ús d’aigua potable. En cas que les actuacions presentades incorporin parcialment aquests tipus d’usos privatius, es descomptarà la part alíquota de la inversió elegible.
b) Les inversions destinades a construir noves plantes de tractament d’aigua regenerada.
c) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
d) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.

2.4 L’objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(Vegeu els tres Annexos de les bases reguladores)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2021 (ref. BDNS 550308).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 11/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l’any 2021 (ref. BDNS 550308).
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/497/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 2 punt 2)
els ens locals o els ens que en depenen, les fundacions i altres
entitats privades sense finalitat de lucre.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 2 punt 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte:L’objecte d’aquestes bases és la concessió de subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.

Es poden subvencionar tres tipus de projectes:
a) Inventari, catalogació i digitalització dels béns culturals que integren els museus catalans.
b) Normalització de terminologia, unificació i estructuració del vocabulari tècnic utilitzat en la descripció dels béns culturals que integren els museus catalans.
c) Projectes de documentació dels fons fotogràfics dels museus catalans.

Despeses subvencionables:
Respecte a les despeses de personal, només són subvencionables les relatives al personal contractat per obra o servei determinat amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat. També es poden subvencionar les despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
No són subvencionables les despeses que es refereixin a inversions.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550306).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 10/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/498/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base específica 7 el punt 2)
… Les corporacions locals i ens que en depenen únicament poden optar a la modalitat a) de la base 1.1 (activitats formatives).
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 7)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte: a) Activitats formatives vinculades al coneixement o l’aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i associacions que preveu la base 2.

Despeses subvencionables
En el cas de la modalitat a) de la base 1.1, es consideren despeses subvencionables els costos de professorat, de material docent i de difusió, així com el lloguer dels equips (inclosos els instruments musicals) necessaris per fer l’activitat formativa.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 09/2021Data: 8 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l’any 2021 (ref. BDNS 550304)
DOGC: : 8356- 04/03/2021
Resolució:
CLT/499/2021, de 16 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 6)
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 05/03/2021 al 22/03/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana i aranesa. Als efectes d’aquesta línia de subvencions, es consideren festivals de cultura popular i tradicional el conjunt d’activitats artístiques o culturals no professionals organitzades en una mateixa població o àmbit geogràfic i durant un període de temps determinat, relacionades amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural…

Queden exclosos d’aquesta línia de subvencions:
a) Les activitats artístiques que formin part de les programacions estables professionals municipals i les programacions en equipaments d’arts escèniques que tinguin el suport econòmic del Departament de Cultura a través d’un contracte programa o d’un conveni.
b) Els àpats populars, excepte els que siguin a favor dels membres de grups o entitats que participen en els festivals o trobades fent espectacles o actuacions de cultura popular i tradicional sense cobrar caixet per la seva participació.
c) Les activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
d) L’adquisició de béns mobles que suposin un increment del patrimoni de l’entitat.
e) Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.
f) Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

Despeses subvencionables:
… Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.
S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Aprovació de diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2021/0000864)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 08/2021Data: 3 de marçde 2021Tema: Ajuts
Àrea: XGL-DIBA
Assumpte: Aprovació de diverses rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2021/0000864)
BOPB: 03/03/2021
anunci -RECTIFICACIONS I MODIFICACIONS

NORMATIVA: Acord 13/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
ANUNCI – APROVACIÓ Junta de Govern 28/01/2021
NORMATIVA
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
WEB


Entitats beneficiàries:

Els municipis i les comarques de la província de Barcelona.
També poden ser destinataris les entitats municipals descentralitzades, les mancomunitats i els consorcis adscrits a un ens local de la província de Barcelona.
Cada recurs especifica els destinataris concrets d’entre la relació anterior.
Sol·licitud: a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Seu-e de la Diputació

TRÀMITS
Presentació sol·licituds:
a través del Portal de tràmits – Seu-e de la Diputació de Barcelona. 
Informació:

Tràmits i normativa: 
Direcció de Serveis de Cooperació Local, Tel. 93 402 22 09 ds.cooperacio@diba.cat

Suport tècnic: Tel. 933 933 301, suportxt@diba.cat
Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és variable per a cada recurs. Consulteu terminis segons recurs en l’anunci d’aprovació

Termini de sol·licitud dels recursos econòmics: entre l’1 de febrer i el 4 de març de 2021
Objecte: regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i gestió dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2021  
 
 
CERCADOR DE RECURSOS
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15

Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 07/2021Data: 2 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: urbanisme, territori i sostenibilitat
Assumpte: Subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de les mesures previstes a l’article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020 (ref. BDNS 551052).
DOGC: : 8354- 02/03/2021
Resolució:
PRE/544/2021, de 22 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu l’apartat 3 de la convocatòria)
Ajuntaments, diputacions provincials i mancomunitats
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu l’apartat 4 de la convocatòria)
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació complementària.
(vegeu la base reguladora 6)

Informació:
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Carrer Aragó, 332, 7a planta
08009 Barcelona
Tel. 93 402 46 00
Termini presentació de sol·licituds:


02/04/2021
Objecte: Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es destinaran als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions i les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població de la Comunitat Autònoma de Catalunya pels sinistres causats per la DANA entre els dies 21 i 23 del mes d’octubre de 2019, així com pels danys causats per la borrasca Glòria i per la baixa que la va absorbir, entre els dies 18 i 26 de gener de 2020, relatius a les obres de reparació o restitució d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, d’acord amb les condicions previstes en la base reguladora 2 de l’annex de l’Ordre PRE/38/2021, de 15 de febrer.

Despeses i finalitat subvencionables (vegeu la base reguladora 2)

Quantia de la subvenció i compatibilitat
La quantitat màxima d’aquestes subvencions és de fins al 50% del cost de cada una de les obres subvencionades per a cadascuna de les sol·licituds que compleixin els requisits de les bases reguladores.

En el supòsit que les sol·licituds objecte de subvenció excedeixin de les disponibilitats pressupostàries tot aplicant el límit màxim indicat en l’apartat anterior, s’assignarà la subvenció corresponent percentualment fins arribar a esgotar el crèdit habilitat previst en la corresponent convocatòria.

La resta de l’import de les obres hauran de finançar-se mitjançant aportacions dels ens que reben aquesta subvenció, o altres subvencions que rebin del sector públic o privat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases són compatibles amb altres ingressos públics destinats a contribuir a la realització dels mateixos projectes, si bé la suma de tots els ingressos públics o privats, nacionals o internacionals, no podrà superar el cost de l’obra.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15