Cine Fòrum “Quiero ser como Beckham”

Objectius:

Entendre i respectar les altres cultures i tradicions.

Conèixer i respectar altres maneres de fer, actuar i viure, sense que afectin els propis prejudicis.

Mirar amb ulls de tolerància que les diferències ens igualen a tots.

Continguts:

Prejudici, estereotip i discriminació: significat i relació entre aquests conceptes.

L’escala de valors, des del sentir, el pensar i l’actuar.

Material emprat:

Pel·lícula “Quiero ser como Beckham” (Gurinder Chadha, 2002).


Metodologia:

 1. Breu presentació de la pel·lícula.
 2. Puntualitzar els matisos a tractar i observar sense jutjar.
 3. Veure la pel·lícula.
 4. Treballar els següents conceptes:
  1. Similituds i diferències culturals.
  1. Escala de valors: amistat, treball, reptes en la vida, la percepció de cadascú.
  1. Rols de gènere.
  1. Discriminació sexual.
 5. Debat amb el grup.

Durada: 2 hores

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Televisor i reproductor de DVD
 • Haver realitzat prèviament la sessió 1, anomenada “Els prejudicis i els estereotips”

Cine Fòrum “In this world”

Objectius:

Entendre el concepte de les migracions humanes i el perquè d’aquesta necessitat tan complexa.

Conèixer i respectar altres maneres de fer, actuar i viure, tenint en compte els nostres prejudicis.

Continguts:

El dol migratori.

La necessitat de migrar.

Conceptes relacionats al punt anterior: discriminació, racisme, valors, por, amistat i vulnerabilitat.

Material emprat:

Pel·lícula “In this world” (Michael Winterbottom, 2002)..


Metodologia:

Metodologia:

 1. Breu presentació de la pel·lícula.
 2. Introducció de la situació migratòria al nostre país.
 3. Subratllar els conceptes a tractar i comentar els exposats a la pissarra:
  1. Discriminació.
  1. Racisme.
  1. Valors.
  1. Por.
  1. Amistat.
  1. Vulnerabilitat.
 4. Veure la pel·lícula.

Debat amb el grup.

Durada: 2 hores

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Televisor i reproductor de DVD
 • Haver realitzat prèviament la sessió 5, anomenada “El dol migratori”.

Cine Fòrum “Promises”

Objectius:

Aprendre a afrontar els conflictes.

Millorar la seva actitud en la participació.

Fomentar la tolerància cap als altres, respectant les altres opcions i maneres de viure, sentir i actuar.

Evitar la discriminació, afavorint la igualtat.

Promoure la solidaritat.

Continguts:

Conflicte: exemple de la situació d’Israel i Palestina.

Relació entre prejudicis i transmissió del conflicte.

Conceptes relacionats al punt anterior: discriminació, racisme, valors, por i amistat.

Material emprat:

Pel·lícula “Promises” (Justine Shapiro, B.Z. Goldberg i Carlos Bolado, 2001).


Metodologia:

 1. Breu presentació de la pel·lícula.
 2. Introducció de forma neutral de la situació d’Israel i Palestina.
 3. Subratllar els conceptes a tractar i comentar els exposats a la pissarra:
  1. Prejudicis existents entre aquestes generacions i la seva transmissió.
  1. Discriminació.
  1. Racisme.
  1. Valors.
  1. Por.
  1. Amistat.
 4. Veure la pel·lícula.
 5. Debat amb el grup.

Durada: 2 hores

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Televisor i reproductor de DVD
 • Haver realitzat prèviament la sessió 2, anomenada “Els conflictes i la seva resolució”.

Clínica del rumor

Objectius:

Entendre com funcionen els rumors.

Conscienciar de la responsabilitat en la propagació de la rumorologia.

Facilitar eines per abordar els rumors i per  millorar la comunicació.

Relacionar els objectius anteriors amb la rumorologia vinculada a la immigració.

Continguts:

Propagació dels rumors.

Escolta activa.

Comunicació en grup.

Material emprat:

Dinàmica “Clínica del rumor” (autor desconegut).


Metodologia:

Dinàmica de grup “Clínica del Rumor”, a través de “l’informe de l’accident”: es llegeix i posteriorment s’omple un quadre (“Format d’observació de la clínica del rumor”), il·lustrant les distorsions que solen ocórrer en la transmissió d’informació, partint d’una font d’origen, circulant-la a través de diversos individus fins a un destí final.

Posta en comú de la dinàmica realitzada.

Relacionar l’activitat amb la propagació dels rumors.

Explicar què és l’escolta activa i com podem millorar-la.

Identificar problemes de comunicació en un grup de treball i donar pautes per evitar-los o gestionar-los.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Haver realitzat prèviament la sessió 7, anomenada “Els rumors”.

Els rumors

Objectius:

Entendre com funcionen els rumors.

Conscienciar la necessitat de fer front a la rumorologia.

Facilitar eines per abordar els rumors.

Relacionar els objectius anteriors amb la rumorologia vinculada a la immigració.

Continguts:

Entendre com funcionen els rumors.

Conscienciar la necessitat de fer front a la rumorologia.

Facilitar eines per abordar els rumors.

Relacionar els objectius anteriors amb la rumorologia vinculada a la immigració.

Material emprat:

Material divers publicat a la web de la xarxa BCN anti-rumors: http://www.bcnantirumors.cat/quisom/materials-de-la-xarxa


Metodologia:

Definir el concepte de prejudici i rumor.

Dinàmica de grup seguint instruccions pautades (amunt, avall, caminar, pareu; i després tot a la inversa).

Explicar perquè es generen els rumors i com es difonen.

Visualització de vídeos i presentació de dades publicades a la web de la xarxa BCN anti-rumors.

Dinàmica de grup: el docent fa sortir un alumne que explica un rumor existent al grup, fora del grup o que li ha arribat per altra banda. El dinamitzador li fa preguntes (per exemple: “Com ho saps això?”, “Qui t’ho ha dit?”, “Tens la certesa que és així?”; “De què em serveix aquest rumor?”, etc.).

Reflexionar sobre la nostra participació de manera inconscient en la propagació dels rumors i aportar estratègies per fer-ne front.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Ordinador, projector i connexió a internet

Les conductes i el saber estar

Objectius:

Promoure actituds de respecte i tolerància cap les diferències.

Reconèixer i analitzar els valors del seu entorn.

Continguts:

La conducta positiva i negativa.

El saber estar.

La relació amb els altres.


Metodologia:

Explicar què entenem per conducta i saber estar i en què es diferencia una conducta positiva d’una negativa.

Demanar als alumnes que aportin matisos d’aquestes conductes i escriure-ho a la pissarra.

Pregunta oberta: “Com afecten a la vostra conducta els valors dels vostres amics o coneguts?”

Dinàmica i observació de les dues conductes (positiva i negativa), treballant en grups (una d’aquestes dues opcions):

 • Exemples de conductes positives que es poden donar o fer un dia que sortim fora de l’espai compartit.
 • Exemples de conductes negatives que trobarem fent una ruta per l’espai on estan (institut, passadissos, lavabos, biblioteca, aules, etc.).

Posar en comú les respostes i comentar-les.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.

El dol migratori

Objectius:

Introduir el concepte de la immigració i dels dols migratoris, mostrant una visió positiva del fet migratori.

Promoure actituds de participació, ajuda, suport i solidaritat vers els altres.

Continguts:

Diferència entre migració, immigració i emigració.

Els 7 dols migratoris:

 • Dol per la separació dels familiars i amics.
 • Dol per la llengua materna.
 • Dol per la cultura.
 • Dol per la pèrdua de paisatges, de la terra.
 • Dol per la pèrdua de l’estatus social.
 • Dol per la pèrdua del contacte amb el grup ètnic (nacional) d’origen.
 • Dol per la pèrdua de la seguretat física.

La necessitat de migrar.

Material emprat:

Documental “Travesía clandestina” (Dominique Mollard, 2008).


Metodologia:

Explicar la diferència entre migració, immigració i emigració.

Explicar els 7 dols migratoris.

Explicar la necessitat del fet migratori.

Debatre amb el grup classe si la immigració és positiva o no.

Explicació de la piràmide de Maslow i de les diferents etapes a les que es sotmeten les persones immigrades en el seu dol.

Veure part del documental “Travesía clandestina”.

Posta en comú del documental.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Televisor i reproductor de vídeo

Qui sóc i com sóc

Objectius:

Conèixer els trets propis que ens defineixen.

Conscienciar vers les pròpies capacitats i limitacions i conèixer quines són factibles de desenvolupament i canvi. Promoure l’actitud de respecte i tolerància cap als altres.

Promoure l’actitud de respecte i tolerància cap als altres.

Continguts:

Conèixer-se a sí mateix.

Capacitats i limitacions.

Sentiments.

Respecte als altres.

Material emprat:

“Comunicación intercultural” (Ruth Vilà, 2007).


Metodologia:

Pregunta oberta: “Ens coneixem?”

Pregunta del dinamitzador a alumnes en concret: “Qui ets?”

Reflexionar sobre qui som en realitat (molt més que un nom).

Dinàmica grupal: surt un alumne (es decideix prèviament qui amb la persona referent del grup) i la resta del grup opinen dient què no els agrada d’ell/a.

Preguntar a l’alumne escollit: “Com t’has sentit?”; “Coneixies aquestes coses que no agraden d’ell/a?”; “Creus que hi ha alguna cosa a modificar o corregir de la seva actitud amb els teus companys?”

Demanar a la resta del grup que opinin sobre el mateix alumne dient què els agrada d’ell/a.

Tornem a fer les mateixes preguntes que al punt 5.

Posar en comú aquesta experiència i parlar dels sentiments de l’alumne escollit per a la dinàmica.

Lectura per part de dos alumnes de la “Carta intercultural”, del llibre “Comunicación intercultural”.

Valorar les diferents maneres de veure, sentir i actuar.

Avaluació dels aprenentatges de les sessions passades a partir de preguntes obertes (“penso que …”).

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.

Habilitats de comunicació

Objectius:

Reconèixer en un mateix formes de comunicació verbal i no verbal.

Conèixer tècniques per millorar la comunicació verbal i no verbal.

Millorar la capacitat de diàleg.

Continguts:

Conductes verbals: les paraules, el to, la fluïdesa, el ritme, la velocitat, etc.

Conductes no verbals: l’expressió facial, la mirada, no mirar l’interlocutor mentre hi parlem, somriure o no, el moment, la gesticulació, la postura del nostre cos, etc.

La capacitat de diàleg.

L’alfabet del moviment: mans, braços i cara.

Material emprat:

CD del llibre “Contes per pensar” (Jorge Bucay, 2006).


Metodologia:

Definir breument la comunicació verbal i no verbal.

Dinàmica grupal: Surten 2 alumnes; un fa de director de banc i l’altre de client, on els rols són demanar i no rebre amb bones paraules. La resta del grup es fixa en els detalls (com es diuen les coses, com es saluden, el to de veu, la postura, etc.). Hi ha una varietat que és fer la mateixa dinàmica però seguint les instruccions donades pel dinamitzador en relació a la seva manera de fer i de comunicar durant la dinàmica.

Posta en comú: preguntar quin dels dos personatges els ha agradat més i enumerar quines coses han de canviar. Reflexionar com podem millorar la nostra comunicació.

Explicar l’escolta activa: què és i la importància de tenir-la en compte.

El grup posa exemples dels missatges que comencin per la paraula “Tu”.

Reflexionar sobre la correcció de codis que empren en la comunicació, modificant els missatges que comencen amb “Tu” per “Jo”.

Escoltar 3 contes del CD “Contes per pensar” i després preguntar per cada conte: “Què us ha semblat?”; “De què parla?”; Quin és l’objectiu del conte?”, etc.

Dinàmica “Prova d’atenció: com seguir instruccions sense fer cas”: cada alumne respon un qüestionari seguint les instruccions del dinamitzador.

Reflexionar sobre la nostra forma de comunicar i l’escolta activa.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.
 • Reproductor de CD

Els conflictes i la seva resolució

Objectius:

Aprendre a afrontar els conflictes.

Disminuir el sentiment de menyspreu i rebuig cap als altres.

Continguts:

El conflicte: què és, característiques i causes que el generen.

Factors positius i negatius derivats del conflicte

Estratègies de resolució dels conflictes.

Material emprat:

Llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias” (José Ángel Paniego, 2002).

“Historia de la naranja” (autor desconegut).


Metodologia:

Pregunta oberta: Què enteneu per conflicte?

Pregunta oberta: Què us suggereix aquest dibuix? (imatge del llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias”).

Explicació què és un conflicte.

Dinàmica “Historia de la naranja”: tres o quatre alumnes llegeixen el conte i la resta atenen.

Preguntar sobre la història: què ha fallat?; qui té raó? per què?, etc.

Reflexionar sobre la comunicació relacionat amb la història narrada.

Dibuixar a la pissarra una muntanya que reflecteix una baralla simbòlica. Exposem a dalt el conflicte i a baix els interessos ocults.

Pregunta oberta: Què us suggereix aquest dibuix?

Aprofundir en la comunicació, tractant la diferència entre sentir i escoltar.

El dinamitzador exposa un exemple de conflicte (que hi ha hagut a l’aula o no) i dos alumnes expliquen com actuar davant d’aquest conflicte.

Posta en comú on els alumnes exposen altres possibles solucions.

Durada: 1 hora

Requisits:

 • Aula amb espai per fer les activitats.
 • Pissarra.